Lépj kapcsolatba velünk

Interjú

15 éves a Csíksomlyó Magazin – interjú Gulyás László főszerkesztővel

Közzétéve

Gulyás László főszerkesztő szerint a könnyen befogadható, képközpontú lelkilap minden zarándokot szeretne megszólítani.

Ünnepel a Csíksomlyó Magazin: elérkezett a tizenötödik születésnapjához. Az évente egy alkalommal – a pünkösdszombati csíksomlyói búcsú alkalmára –, rendszerint hatvan-hetven vagy még ennél is több oldalnyi terjedelemben megjelenő, mintegy másfélszáz vagy még ennél is több fényképpel illusztrált csupaszínes exkluzív kiadvány ünnepel azért is, mert jubileumi kiadása éppen abban a történelmi pillanatban kerül az olvasók kezébe, amikor Szent Péter utódja látogatást tesz a székelyföldi kegyhelyen. Mikor, miért és hogyan indult el zarándokútjára a lap, milyen formálódások tették azzá, amilyen ma és hogyan ünnepli a kerek évfordulót? Mindezekről Gulyás László főszerkesztőt kérdeztük.

– 2005-ben, első oldalán Mádl Dalma asszony derűs ünnepet kívánó soraival látott napvilágot az első Csíksomlyó Magazin-lapszám. Milyen indíttatásból született meg?

– Akkoriban már öt éve szerkesztettem a Szent István Királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rend tájékoztató kiadványait, és olyan sok anyag gyűlt össze, hogy a korábbi formákba már mennyiségileg és téma szerint sem volt csoportosítható. Ekkor jött az ötlet, hogy jó lenne életre hívni egy képes folyóiratot, erre pedig a magazin műfaja a legalkalmasabb. Csíksomlyó mind a mai napig kifogyhatatlan kútja a magyar keresztény életnek, a hit élő forrása, amely napról napra kegyelmi ajándékokkal halmozza el a híveket. Annyi aktivitásnak, annyi történésnek áll a középpontjában a Segítő Szűz Mária, hogy leírni is lehetetlen. Ebből a folyamatosan halmozódó élményvilágból, egyházi, néprajzi, helytörténeti és egyéb kulturális értékekből válogatjuk ki és állítjuk össze évente egyszer a Csíksomlyó Magazin tartalmát.

– Miért csak évente egyszer?

– A kegyhelyre folyamatosan érkeznek zarándok- és turistacsoportok, létszámuk azonban évente összességében sem éri el azt a tömeget, amit a pünkösdi búcsú alkalmával számlálhatunk. Pünkösdkor megelevenedik a Csíki-medence, és minden égtájról, minden úton, ösvényen özönlik a nép, hogy együtt lehessen a Somlyó-hegyek nyergében az ünnepi szentmisén. Ez az esemény olyan lelkiséget, olyan különleges érzésvilágot hordoz, amiről minden alkalommal még sokáig beszélnek az emberek – ezt az élménytömeget igyekszik megközelíteni és feldolgozni a Csíksomlyó Magazin. Azért szükséges így fogalmazni, mert a történések sok esetben a lélek mélyén mennek végbe, ezt a folyamatot pedig nem könnyű feltárni. A Csíksomlyó Magazin valójában nem újság, még csak nem is képes folyóirat, hanem ünnepi kiadvány erre az alkalomra, amely azokat az embereket várja, akik pünkösdkor Csíksomlyóra jönnek, nyitott szívvel, nyitott lélekkel állnak a Szűzanya elé és keresik Istennel a kapcsolatot. Az ő magasztos lelkiállapotukat előidéző lelki élményeiket kívánjuk a lap tartalmával gazdagítani.

– A híveknek abban a szép sokaságában is jellemzően kik veszik kezükbe, kik lapozgatják a Csíksomlyó Magazint?

– Sok különböző olvasója akad a katolikus hívek mellett is. A messziről érkező zarándokok közül többen a hosszú úton ráhangolódásként vagy pedig hazafelé az élményeken töprengve olvasgatják, lapozgatják a Csíksomlyó Magazint. Határozott edukációs célunk is van a lap kiadásával: a tájékoztatás mellett tanítani is akarjuk a pünkösdi sokadalmat alkotó sokféle, a más felekezethez tartozóktól a nemzeti érzéstől hevült turistákon át minden rangú és rendű zarándokokat. Mindenkit szeretnénk megszólítani és könnyen befogadható, élményszerű olvasnivalóval ellátni. Általában 64 oldalas terjedelemben, nemtitkán 120-nál is több színes fényképpel jelenik meg a Csíksomlyó Magazin, hogy annak is a kedvébe járjon, aki szívesebben szemlélget fényképeket. Az elmúlt tizenöt évben mintegy kilencszáz oldalnyi tartalmat adtunk közre. Mindazoknak, akik gyűjtik a Csíksomlyó Magazint – márpedig sokan teszik ezt –, komoly ismeretanyagot hordozó archívum került a birtokukba.

Gulyás László a Csíksomlyó Magazin főszerkesztője

– Említette az imént, hogy a tanítás szándéka is megfogalmazódik Önökben. Konkrétan milyen tudást szeretne átadni olvasóinak a Csíksomlyó Magazin?

– Amikor Csíksomlyóra érkeznek az emberek, érzik – ahogy mondani szokták –, hogy a helynek kisugárzása van, történelmi levegője. Kevés olyan hely van a Kárpát-medencében, ahol ennyire él a magyar történelem. Műemlékeinket, várainkat, városainkat többnyire lerombolták a rajtunk átgázolt hódítók, és a XXI. századi városi életből szinte mindenhol eltűnt már a tájnyelv és a népviselet. A Csíksomlyói Segítő Szűz Mária immár ötszáz esztendeje rendíthetetlenül őrzi népét, aki híven ragaszkodik hozzá, és a helyi népesség, a székelyek még mindig használják archaikus nyelvezetüket és az őseiktől megörökölt viseletet. Könyvtárnyi irodalma van a hely történelmének. A mai napig is kutatók tucatjai: néprajzosok, helytörténészek, nyelvészek, régészek, irodalom- és vallástörténészek, biológusok és restaurátorok dolgoznak azon, hogy számba vegyék és feldolgozzák a múlt lenyomatait. Tanulmánykötetekben, monográfiákban, képesalbumokban és egyéb kiadványokban, valamint kiállításokon és előadásokon adják közre eredményeiket. Ebből az ismeretanyagból szoktunk meríteni és jellemző részleteket kiemelve, rövid, könnyen érthető szövegeket beemelni a Csíksomlyó Magazinba. Az a célunk, hogy felkeltsük az érdeklődést, és ha valaki többet szeretne tudni az adott témáról, megtalálja a forrásmegjelölésnél a szöveg helyét és elolvashatja teljes egészében az eredeti anyagot.

–  Mindezek között bizonyára a kegyhellyel kapcsolatos ismeretanyagok a dominánsak.

– A ferences atyák generációi gazdagították e szentélyt. P. Kájoni János volt az első polihisztor, akinek zenei munkássága, könyvszerkesztési és -nyomtatási tevékenysége megalapozta a későbbi tudóspapok és -szerzetesek, mint P. Losteiner Leonárd, P. Boros Fortunát, P. Benedek Fidél, P. Papp Leonárd, P. Lukács-Daczó Árpád és P. Márk József tevékenységét napjainkig. Hatalmas könyvtáruk és más történelmi emlékeik nagy része elpusztult az évszázadok viharaiban, de a megmaradt anyag még így is lenyűgöző és hatalmas szellemi értéket képvisel. A szakrális kincsek mellett a hely szelleme, amit a hívek százezreinek a hite is táplál, ugyancsak felbecsülhetetlen hatású érték. A Segítő Szűz Mária itt oly közel áll a néphez, annyi embernek az életére van mindennapi hatással, hogy ma is folyamatosan a sorsok alakítója és a közbeszéd része. Számos történetet adtunk már közre a Csíksomlyó Magazin lapjain a Szűzanya csodatételeiről évszázadokkal ezelőttől (Bárth János tanulmánya nyomán) napjainkig.

– Miként jelenik meg a lap hasábjain a legnagyobb hatású esemény, a csíksomlyói pünkösdi fogadalmi búcsú?

– Valóban a legnagyobb hatású esemény, ebben a térségben a római katolikusok legnagyobb hitvalló ünnepe, abban az értelemben, hogy sehol sem mutatkoznak nagyobb számban egyszerre a magyarság-székelység katolikus hívei. A Csíksomlyó Magazin fókuszában ez az esemény áll. Keresztaljak, zarándokcsoportok útját követtük fényképezőgéppel, hagyományaikat, csodás történeteiket közöltük beszámolóik vagy tudományos kutatások alapján. Igyekeztünk minél közelebb kerülni a zarándoklélekhez, hogy feltárjuk annak a kegyelmi állapotnak a titkát, amelyről oly sokat hallunk ma is a hétköznapok során. A Szűzanya hazavárja híveit, és ezt mindenki érzi, amikor már a Pál Gábor fák árnyékába ér. A ferences atyák méltón őrzik a hagyományt, amely a teljes búcsú elnyerésével együtt egy évre elegendő lelki muníciót ad sokaknak. A szentmisén elhangzó szentbeszédek a krisztusi tanítás fényében mutatnak rá lelki bajaink és más nyomorúságaink okaira, hogy megszabadulhassunk gyötrődéseinktől és jobb emberekké válhassunk. Ezt a szellemiséget igyekszik körüljárni és visszatükrözni a Csíksomlyó Magazin.

– Milyen szempontok szerint szerkesztik és szerkesztették idén a Csíksomlyó Magazint?

– Általában egy gondolati mag köré gyűjtjük az anyagot. Idén ez Ferenc pápa csíksomlyói apostoli látogatása, amitől mindenki nagyon sokat vár. A Csíksomlyó Magazin legelső oldalán, a Szentatya fényképe mellett olvashatók gondolatai a hit átadásáról. Ez a lapszám erre a gondolatra épül.

– Miről olvashatunk még a Csíksomlyó Magazin tizenötödik, ünnepi kiadásában?

– Hat esztendeje választották meg a világ legnagyobb hatású lelki vezetőjének Jorge Bergogliot, aki Ferenc pápa néven új szellemiséget hozott a Római Katolikus Egyházba. Életútját felrajzoltuk és Németh Norbert atya, a római Pápai Magyar Intézet rektora tanulmányával rámutatunk azokra a hangsúlyokra, ahol az Egyház kommunikációjában irányváltozások érzékelhetők. Ferenc pápa szerint „egymásba fonódó nemzedékek tartják fenn a hitet, unokáktól a nagyszülőkig”. Ebben a gondolatkörben képes és szöveges beszámolók következnek a pünkösdi búcsúkról, amit négy és fél évszázada a hit útján egymást követő nemzedékek éltetnek. Ferenc pápa szorgalmazza, hogy őrizzük meg a tájnyelvünket. Amikor Lukács atyára vagy Daczó Árpád néprajztudósra emlékezünk, erre az intelemre is odafigyelünk, hiszen Lukács atya munkássága éppen erre a területre irányult. Sok kötetnyi tanulmányaiból idézünk egy kisebb részletet arról az emlékéről, amikor a gyimesi Kosteleken először találkozott Babba Mária fogalmával.

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet, lapunk társkiadója a magyar örökség korszerű újrafogalmazását és a magyar jövő tudatos tervezését igyekszik segíteni. Az elmúlt négy évben a Kárpát-medencét bejárt Boldogasszony-kiállítás, a Kárpát-Haza Galéria működése és alkotótábora, a Vándorbölcső Program mind-mind a hit átadásának olyan forrásai, amiket a „szeretet illata vesz körül”. A hit átadásának másik módja a tanúságtétel. Mi lehet méltóbb módja a tanúságtételnek, mint a Nemzeti Színház Csíksomlyói passió előadása a nyeregben? Képes beszámolóval, könyvismertetéssel és egy színészinterjúval emlékezünk erre a rendkívüli eseményre. A tanúságtétel kíváncsiságot teremt – mondja Ferenc pápa. Ebből a mély erkölcsiségből és szilárd hitből táplálkozó kíváncsiságból születtek Mirk László írásai, tanulmányai, amelyek számos újdonsággal is szolgálnak számunkra. Ugyancsak Ferenc pápa szavai ezek: „A hit átadásának a legfontosabb eleme a szeretet.” Ha valaki elolvassa Gáll Tímea írását, elbeszélésrészletét a Csíksomlyó Magazinban, majd megveszi a Kölcsönkért kovász című könyvét, bizonyosan megtapasztalja a nemzedékeken átívelő, a családi kohéziót képező érzést: a szeretetet. Azzal a hittel állítottuk össze a Csíksomlyó Magazin idei számát, hogy hozzájárulhatunk ennek a különleges ünnepi évnek a megünnepléséhez, tudatos megéléséhez.

– Végül engedjen meg egy személyes kérdést is: van-e az elmúlt tizenöt évből valamilyen, a csíksomlyói pünkösdi búcsúhoz köthető különleges élménye?

– Már egy évtizede is lehet annak, hogy egy ismeretlen hölggyel a Csíksomlyó Magazin kapcsán beszédbe elegyedtem. Búcsúzóul azt mondta nekem: „Olyan jó lélek néz ki magából!” Megrendítő mondat volt, hatalmas kitüntetés. Többet, szebbet és jobbat már senki sem mondhat nekem. Azt azért hozzá kell tennem, hogy pünkösdkor Csíksomlyón mindenkiből jó lélek néz ki. 

Varga Gabriella

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Klikkelj a hozzászóláshoz

Hozzászólás írása

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kövess minket Facebookon is!

Népszerű