fbpx
Lépj kapcsolatba velünk

Reflexió

A Zsinat és a pápa „felülírja” az evangéliumot?

Közzétéve

Ferenc pápa a bíborosokkal való találkozáson (2016) - Fotó: EPA/OSSERVATORE ROMANO

Folytatjuk sorozatunkat melyben Tomka Ferenc atya Ferenc Pápa – próféta vagy eretnek? című könyvéből közlünk részleteket, kivonatokat. Ettől függetlenül aki mélyebben foglalkozna a témával, annak javasoljuk a könyv megvásárlását. Hiánypótló olvasmány!

Az első cikk itt olvasható: A pápa és vádlói – Kutatások Ferenc pápa hatásáról

 

Parolin bíboros államtitkárt, a pápa legközelebbi munkatársát megkérdezték, hogy a sok szeretet és tisztelet-megnyilvánulás közepette mit szólnak a pápát érő kritikákhoz. Ő azt válaszolta: Ez bizonyos szempontból természetes annál, aki újat mond és tesz. A korábbi pápákat is illették emiatt kritikákkal.

A világ és az egyház történelmében minden újítót értek kisebb vagy inkább nagyobb kritikák, meg nem értések, támadások. Kiemelten tapasztalható e jelenség katolikus egyházunkban a II. Vatikáni Zsinaton, majd az ezt követő pápák, teológusok életében.

A világ és az egyház történelmében minden újítót értek kisebb vagy inkább nagyobb kritikák, meg nem értések, támadások. A prófétákat és magát Jézust is illették vádakkal. Tanulságosak Jeremiás próféta sóhaja: „Jaj nekem anyám, miért is szültél? Hogy perlekedés és ellentmondás embere legyek az egész ország számára? Az Úr így válaszolt: Erős ércfallá teszlek ez előtt a nép előtt. Harcolni fognak ellened, de nem győznek le, mert én veled vagyok – mondja az Úr.” (15,1,20-21). És Jézus is ezt jövendölte: „Nem nagyobb a tanítvány mesterénél… Ha a családatyát Belzebubnak csúfolták, mennyivel inkább a háza népét”? (Mt 10,24-25)

Mivel a Ferenc pápa életét kísérő vádak és kritikák mennyisége kiemelkedőnek látszik elődjeihez képest, és ez sokakban kérdéseket váltott ki, s kutatni kezdték az okokat. [1]

VI. Pál pápa a II. Vatikáni Zsinaton – Fotó: Catholic World Report

A vádak hátterében – a II. Vatikáni Zsinat áll

Vajon a II. Vatikáni Zsinat milyen újításai ismerősek a legtöbb hívő- és sok lelkipásztor számára is? A liturgia megújítása, a közösségi szemlélet, az ökumenikus törekvések vagy a hívők és a papság kapcsolatának új látásmódja… – De ezeken túl a zsinat több lényegi szemléleti változást hozott.

1. Úgy újított, hogy visszatért – az evangéliumhoz. – A II. Vatikáni Zsinat meghatározó alapelve volt, hogy az egyház megújulásának irányát az Evangélium és a Szenthagyomány adhatja meg. A zsinat tehát úgy újított, hogy visszatért az evangéliumi és apostoli gyökerekhez. (Az apostoli atyák kutatása ezekben az évtizedekben mélyült el, s ezekből új módon jelent meg a teológusok és a zsinati atyák számára az ősegyház élete, teológiája, liturgiája. Ilyen ismerettel a Tridenti Zsinat idején még nem rendelkeztek.) A zsinattal szembefordulók kifogásolták, hogy a zsinat eltért az egyház ősi hagyományától. Valójában a zsinat attól a „hagyománytól” tért el, amelyet a 16. században zajló tridenti zsinat határozott meg. De visszatért az egyház ősi evangéliumi hagyományához, és megtisztította az egyházat az évszázadok alatt rárakódott torzulásoktól, rétegektől.[2]

2. A zsinat másik nagy szemléleti fordulata volt, amit utolsó dokumentumának címe fogalmaz meg: „Az egyház a mai világban”él, és lelkipásztori magatartásában változnia kell a kornak és kultúráknak megfelelően.[3]

Sok hívőben és papban a mai napig rögződött a tridenti zsinat óta eltelt 400 év szemlélete. Eszerint az Egyház és annak tanításai, formái szentek és változhatatlanok.

Az egyháznak e megmerevedéséhez több tényező járult hozzá. Elsősorban a reformációval szembeni védekező magatartás. Hiszen abban a korban az egyháznak óvakodnia kellett a tévtanok beszivárgásától, s a szigorú szabályozások erre is szolgáltak. De az idők során a változást nem tűrő előírások számos káros következménnyel jártak. – Példa erre e korszak egyik jellemző története, az un. „rítus vita”, mely az 1600-as évektől zajlott. Ekkoriban, főleg a jezsuita hittérítők a liturgia bizonyos másodlagos formáit a kínai, illetve az indiai szokásokhoz alakították. Más rendek kritikái, majd hosszabb egyeztetések után a pápai döntés betiltott minden alkalmazkodást, s a világ minden részén a római, latin liturgiát jelentették ki kötelezően használandónak. Ennek következményei között volt többek között a nagyon előrehaladott kínai misszió összeomlása.

E századok fájó jellemzője volt mindazon irányok és teológusok elítélése, akik az egyház korszerűtlen formáinak megújítására tettek javaslatot. Emiatt tették indexre és ítélték hallgatásra a 18. században pl. A. Rosminit (akit azóta boldoggá avatott az egyház)[4] vagy V. Giobertit és számos teológus kortársukat (később e gyanú miatt sújtotta ítélet Prohászka Ottokár egyik könyvét is). Hasonlóan történt ez a II. Vatikáni Zsinat előtti kor több kiemelkedő teológusával. Életük ragyogó tanúsága, hogy kivizsgálásaiknak vagy elítélésüknek idején nem illették éles kritikákkal a pápát, és nem hirdették világszerte a kor egyházának hibáit, hanem engedelmességükkel és alázatukkal példái lettek az egyház egységébe vetett hitnek (hasonlóképpen a történelem sok nagy szentjéhez). Később az egyház rehabilitálta őket,

Az egyház változatlanságáról való szemléletet gyakran támogatták, más vonatkozásokban kiváló pápák is, mint XVI. Gergely, Boldog IX. Piusz vagy Szent X. Piusz. A változatlanság tudatát erősítette a I. Vatikáni Zsinatnak a pápai tévedhetetlenségről szóló (gyakran teljesen félre is értett) tanítása,[5] valamint a későskolasztika filozófiája, mely ugyancsak a merev szemléletet közvetítette.

Ilyen történelmi háttérben érthető, mekkora fordulatot jelentett a II. Vatikáni Zsinat, melynek tanítása szerint – szemben az eddigi elképzeléssel – az Egyháznak folytonosan változnia kell. Mert minden korban és kultúrában meg kell találnia, miként tudja lefordítani az evangélium örök igazságait a kor és a kultúra nyelvére.[6] Kötelessége „szüntelenül vizsgálni és értelmezni az idők jeleit, hogy korszerű választ tudjon adni az örök emberi kérdésekre” (Egyház a mai világban = GS – 4. pont). – Hiszen maga Jézus is erre adott példát: Ő Isten létére alkalmazkodott a korabeli zsidóság kultúrájához, nyelvéhez, és ezeknek megfelelően hirdette Isten örök igazságait.

3. A Zsinat az isteni kinyilatkoztatásról szóló konstitúcióban is a változás új szempontját fogalmazta meg.[7] Eszerint bár igaz, hogy a kinyilatkoztatás lezárult Jézusnak, illetve az apostoloknak halálával, mégis van fejlődés ennek területén is. Mivel az Egyház élete be van ágyazva az emberiség történetébe, egy új történelmi helyzet új fénnyel világíthatja meg Jézusnak (vagy egyházának) egy korábban megfogalmazott tanítását is. Ennek alapján az Egyház „a századok folyamán az isteni igazság teljessége felé tart”: „az apostoloktól származó hagyomány a Szentlélek segítségével kibontakozik az Egyházban, és egyre teljesebb lesz az áthagyományozott tények és szavak értelmi megragadása” (DV 8). – Az első századok, majd a későbbiek is, szemléletesen bemutatják a tanítás ilyen fejlődését (gondoljunk akár csak a Szentháromságról, avagy a Jézus istenségéről és emberségéről szóló tanítás lassú bontakozására).

4. Végül a Zsinat nagy újdonsága, az előző korok erősen jogi szemléletével szemben, a tanítás az ember lelkiismeretének meghatározó szerepéről, a vallásszabadságról,[8] valamint a nem keresztény vallásokról.[9] A nevezett témák egyik meghatározó kijelentése, hogy minden ember üdvözülhet, aki követi lelkiismeretét. „Isten azoktól sincs távol, akik önhibájukon kívül nem ismerik Krisztus evangéliumát és egyházát, de őszinte szívvel keresik Istent, s a kegyelem hatására arra törekszenek, hogy teljesítsék akaratát, amelyet lelkiismeretük szavában ismernek fel. Még azoktól sem tagadja meg az isteni Gondviselés az üdvösségre szükséges támogatást, akik önhibájukon kívül nem jutottak el Isten kifejezett ismeretére, de – éppen nem az isteni kegyelem nélkül – törekszenek becsületesen élni.” (LG 16, vö. Nostrae Aetate)[10]

Ugyancsak az evangéliumi-jézusi szemlélet megújítása nyilvánult meg a téves lelkiismerettel kapcsolatos tanításban is. Eszerint „nem ritka, hogy a lelkiismeret elháríthatatlan tévútra siklik; de emiatt még nem veszíti el méltóságát.” (GS 16, vö. 17) „Krisztus szavából és példájából okulva, az apostolok tiszteletben tartották a gyöngéket, még ha azok tévedésben voltak is.” (DH 11) – Ferenc pápát sok támadás érte azért, hogy ezeket az elveket alkalmazta: hogy például a szinódusi családlevél megállapítja, hogy Isten nem kizárólag, sőt nem elsődlegesen a normatív törvény alapján ítéli meg az embert, hanem a lelkiismerete alapján. Vagy, hogy a gyóntatónak is irgalmas szeretettel kell a „téves lelkiismeretű” személyek (házasok) felé fordulnia, tudomásul véve, hogy ők honnan indultak, és az adott szintről kiindulva kell őket az igazság felé vezetni. – Az ilyen és hasonló pápai vagy más egyházi megnyilatkozásokról a lefebvrista valamint a szélsőségesen tradicionalista katolikus irányzatok azt hirdetik, hogy ezek liberális tanítások, relativizálják a természeti és jézusi törvényeket, illetve elhomályosítják a hagyományos jézusi-egyházi tanítást, sőt szembefordulnak azzal.

 

A II. Vatikáni Zsinat tehát valóban „felülírt” számos korábbi egyházi rendelkezést, meghatározást, az evangélium szellemében (amint ezt a történelem korábbi zsinatai is tették). A Ferenc pápa elleni támadások egyik alap-vádja: Ferenc pápa „semmibe veszi” a korábbi egyházi előírásokat. A pápa ellenes honlapok sorra hivatkoznak, Ferenc pápát vádolva, olyan korábbi rendelkezésekre is, melyeket már Szent II. János Pál vagy XVI Benedek pápa „felülírt”. (E honlapok nem vettek tudomást arról, hogy bizony ezeket az előírásokat már az előző pápák megváltoztatták!)

Jorge Horta E. OFM, az Antoniana római Pápai Egyetem Jogi Karának dékánja így nyilatkozott ezzel kapcsolatban: A pápát kritizáló bíborosok és püspökök abból indulnak ki, hogy Ferenc pápának függenie kell az egyház korábbi nyilatkozataitól. „De ha minden új egyházi dokumentumot köteleznének az egyház korábbi nyilatkozatai, akkor az egyháznak nem lehetne történelme. Az egyház magisztériumának joga és kötelessége, hogy újra olvassa és értelmezze a hagyományt és a Szentírást, a kornak megfelelő kontextusban. Ily módon érvénytelenné válnak a korábbi irányelvek. Megalapozatlan feltételezni, hogy egy apostoli buzdítást (mint az Amoris Laetitiát) annyira megkötné a múlt, hogy ne legyen lehetősége a továbblépésre. Amint II. János Pál pápa Familiaris Consortioja hozott újításokat a korábbi egyházfegyelemhez képest, ugyanúgy Ferenc pápa Amoris Laetitiája is hozhat újításokat a Familiaris Consortió által képviselt tanításhoz képest. Ez mindig így volt az egyházi tanítóhivatal történetében! Minden új dokumentum felhasználja a múltat és továbbfejleszti azt. Ha Ferenc pápa emiatt eretnek, akkor eretnekek voltak az előző pápák is.”[11]

 

Következő írásainkban látjuk, Ferenc pápa mely evangéliumi tettei váltottak ki ellenállást, majd hogy miként lettek a Lefebvristák Ferenc pápa elsődleges támadói, és hogy a pápa elődjeit is hasonló támadások érték.

 

[1] Norbert Arntz: Über die Angriffe auf  Papst Franziskus. Institut für Theologie und Politik, Münster 2016. http://www.itpol.de/?p=2422; David Tozzo https://www.ilsalto.net/papa-francesco-attacchi-critiche/ 2017; https://www.ilpost.it/2017/03/25/nemici-papa-francesco/

[2] vö. A II. Vatikáni Zsinat Dokumentumai (Diós I.  Szerk.) SZIT. 2007. Bevezetés.

[3] Gaudium et Spes (GS), Az Egyház és a mai világ viszonyáról

[4] Az 1849-ben indexre tett Rosminit az egyház 2007-ben boldoggá avatta. Vö. M. Dossi: Il santo proibito. La vita e il pensiero di Antonio Rosmini, Il Margine, Trento, 2007; Vö. Nyíri T.: A filozófiai gondolkodás fejlődése. Budapest, SZIT, 1973, 522-525

[5] Vö. Szabó F.: Öt év után – új korszak a pápaság történetében? Katolikus Ma honlap, 2018-03-15

[6] Ezt a szemléletet követte már XII. Piusz Divino afflante Spiritu c. enciklikája is 1943-ban, de e látásmód kevéssé ment át a köztudatba, s még kevésbé vált egyetemessé.

[7] Vö. Rózsa H.: A Dei verbum (=DV) kezdetű konstitúció jelentősége. In: Távlatok 2002/ 58. 525 – 530

[8] Dignitatis Humanae – DH (A vallásszabadságról) 11. vö. 13,14 stb.

[9] Nostrae Etate – NAe

[10] Az egyházról szóló zsinati határozat, Lumen Gentium (=LG) 13-15. fejezet; vö. Rom 2,14-16

[11] Prof. Jorge Horta: Teologia in ginocchio https://it.aleteia.org/2017/09/29/papa-francesco-amoris-laetitia-teologia-in-ginocchio/

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Hírdetés Támogasd a Katolikus.ma médiamissziót!
Klikkelj a hozzászóláshoz

Hozzászólás írása

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Reflexió

Hongkong: Szorul a hurok a keresztények körül

Közzétéve

Szerző:

Zen bíboros - Fotó: AFP

Zen bíboros úr letartóztatása bebizonyította a hongkongi keresztények rendkívüli sebezhetőségét. A vallásszabadság egyre kevésbé érvényesül, a politikai ellenőrzések egyre gyakoribbak és az Egyházat nyíltan támadják. A helyzetet Jean-Baptiste Noé geopolitikus elemzi.

A 90 esztendős Joseph Zen bíborost, Hongkong régi érsekét, rövid időre letartóztatták három további személlyel együtt, majd szabadon engedték óvadék ellenében. A bíboros mindig szemben állt a kommunista rezsimmel, erősen kétségbe vonta a Szentszék és a Kínai Népköztársaság között létrejött egyezséget, így egyszerre számított a kommunizmussal szemben álló személynek és a rezsim kinyilvánított ellenfelének. Mióta Peking rátette kezét a városra, 2021 januárjában, és de facto megszüntette a hongkongi kivételezettséget a politikai és intellektuális szabadság terén, a hurok egyre jobban szorult a keresztények nyakán, protestánsokén és katolikusokén egyaránt, akik sokan az elmúlt évek jogvita-mozgalmainak nagy alakjai voltak.

Ha tehát Peking fellép Zen bíboros ellen, az világos üzenet ellenfelei számára: a rendszer nem fog habozni fellépni a médiában leggyakrabban szereplő, legfőbb alakok ellen sem, még ha nemzetközi támogatást élveznek és még ha idősek is. Kína mestere a mérgezéses háború művészetének és győzni tud, harc nélkül. A hatalom kiterjesztése Hongkongra a washingtoni capitoliumi események alatt történt meg: a nyugati világ mással volt elfoglalva, és hagyta Kínát cselekedni. Jelenleg Ukrajnára tekint a világ, Hszi Csin-ping azt gondolja, hogy ez megvédi őt a szankcióktól és a kárhoztatástól. Ki merne egyébként gazdasági szankciókkal élni Kínával szemben, mint ahogyan ezt Oroszországgal szemben teszik? Ez a megbüntethetetlenségi helyzet még inkább megerősíti Peking felülkerekedését, és fokozott aggodalommal tölti el az ellenzőket.

Ellenzékellenes törvény

Zen bíborost avval vádolják, hogy összejátszik idegen hatalmakkal. A vád alapját az jelenti, hogy felelős szerepet játszott a „Fonds du 12-juin („Június 12-i alap”) létrehozásában, amelyet a 2019. június 12. és 2020. július 1. között a demokráciáért tartott tüntetéseken megsebesült és letartóztatott személyek megsegítésére hoztak létre. 2020 július 1. volt a napja annak, hogy Kína elfogadta a nemzetbiztonsági törvényt. Az Alap ugyan valóban elfogadott külföldi adományokat, de ezt a tevékenységét leállította 2020 júliusában, amikor a nemzetbiztonsági törvény hatályba lépett. Mindenképpen tehát egy törvény visszaható hatályú alkalmazásáról van szó, ami szabadságromboló.

Ez a letartóztatás a hongkongi kormány megváltoztatásával függ össze. A régebbi kormányzó, a katolikus Carrie Lam, akit pedig Peking nevezett ki, bizonyos ellenkezéssel alkalmazta a megtorló törvényeket. Kénytelen volt szembeszállni a heves tüntetésekkel 2019-ben és 2020-ban, ami aláásta tekintélyét. A kormányzót megválasztó testület, amely Peking híveiből áll, tehát most május 8-án John Leet választotta meg utódául. Bár ő csak július 1-jén lép hivatalba, Zen bíboros letartóztatását az új vezetőség üzenetének lehet tekinteni, hogy világosan jelezzék: a régi tolerancia már a múlté. A hongkongi katolikusok nehéz napok elé nézhetnek, pláne ha arra gondolunk, Kínában belül mit szenvednek már most el a keresztények. Zaklatások, a hitoktatási kurzusok és a gyermekek templomba járásának a betiltása, támadások a papok ellen, akik nem tagjai a hivatalos Egyháznak: a keresztények helyzete Kínában különösen kényes. A Szentszékkel való egyeztetések semmi eredményt nem hoztak, és nem hatottak oda, hogy a hurok szorítása enyhüljön. A Szentszéki diplomácia számára még minden feladat megoldásra vár a hongkongi keresztények ügyében, akik nem néznek valami nagyon fényes jövő elé.

Fordította: Dr. Seidl Ambrusné
Forrás: Aleteia

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Reflexió

Telt évek – 50 éves a marosvásárhelyi Szent Imre templom

Közzétéve

50 évvel ezelőtt 1972. május 28-án szentelte fel Márton Áron püspök az akkor már újonnan kinevezett és felszentelt Jakab Antal segédpüspök és számos pap, hívő sokaság jelenlétében a Szabadság utcába nyíló Szent Imre-templomot. A templom a főtéren lebontott ferences templom utódaként, az új negyed hívő közösségének készült -ezzel kapcsolatban Márton Áron püspök levele itt olvasható. A továbbiakban Sebestyén Péter atya megemlékező írását olvashatják.

Közel két nemzedéknyi idő telt el. Akik ma ötvenévesek, életük majdnem felét még a dicső szocializmusban élték. Van tehát összehasonlítási alapjuk. Van élettapasztalatuk. Kijutott nekik már mindenből. Európának ebben a felében ugyan a 68’-as, és az azt követő nemzedéke katona volt és pionír, de már nem éltette az elvtársakat, nem akart kommunizmusban élni, mert a felnőtteken látta, hogy a rendszer mit művelt.

Kivette ugyan részét a sorban állásból, a gyertyafénynél olvasásból, a fizikai munkából, az üres polcú üzletekből, az egypártrendszerből, a besúgás és állampárti erőszak miatti félelemből, de ugyanakkor örökölt is szüleitől egy stabil értékrendet, egy biztos keresztény-nemzeti összetartást, hitet, erkölcsiséget. Megtanulta megbecsülni a sok munkával megkeresett mindennapi kenyeret, népi hagyományaink és egyházias hitünk, ünnepeink össze- és megtartó erejét is megtapasztalva. A mai ötvenévesek akkor sem éltek nagy lábon, és talán a szűk keretek is edzést adtak a későbbiekre. Téglát-téglára rakva építkeztek, saját erőből, összefogásból, kitartással. Nem hitelből, nem pazarolva. Úri huncutságokra kevésbé voltak kaphatók.

Nehezen épültek akkorban a templomok, az iskolák, a kórházak. Magántulajdonról nem nagyon is lehetett szó. Ami volt, azt is elrekvirálta az állam. Kollektivizálással, a kulákok padlásának lesöprésével, a beszolgáltatásokkal, az erőltetett államosítással alig maradt jussa a vallási közösségeknek is. A templomépítés is ritkaságszámba ment. De ahol volt, ott a templom menedék, oázis és otthon volt egyszerre. Ott még az elvtársak is letérdeltek.

Marosvásárhely katolikus magyarsága is szorítóba került, mert az ateista kor műszaki kádereinek, az akkoriban divatos, nagy terekkel operáló szocreál igényeinek a Lázár Ödön-park, valamint a ferencesek kolostora és temploma is útjában állt. Zavarta a kilátást.  

Cserét ajánlottak fel Márton Áron püspöknek, ígérve, hogy az Ady-negyedben, az egyre terebélyesedő nyugati városrészben a Munkás-mozit átalakítják és az állami sofőriskola mellett telket biztosítanak. A nagy püspök nem bízott nagyon az elvtársakban, így az 1968. május 4-én az állami hatóságokkal aláírt protokollban kikötötte, hogy garanciákat kér. Ezek között szerepelnek az új papi kinevezések engedélyezései, a torony műemlékként való meghagyása és állami gondozása, valamint az is, hogy addig nem bonthatják le a régi templomot, míg az újat fel nem szentelik, és át nem adják az egyház használatára. Így aztán a kolostort ugyan már lebontották 1971-ben, de a templom lebontásához csak 1972 májusa után foghattak hozzá. 1972. május 28-án szentelte fel Márton Áron püspök az akkor már újonnan kinevezett és felszentelt Jakab Antal (N.B. Az ő szentelésének is 50 éve az idén, 1972. február 13. Róma, VI. Pál pápa) segédpüspök és számos pap, hívő sokaság jelenlétében a Szabadság utcába nyíló Szent Imre-templomot. Az új templom kapujában Léstyán Ferenc akkori főesperes-plébános fogadta a főpásztort, és többek között ezeket mondta:

„Nagyméltóságú Püspök Úr! Ritka és rendkívüli esemény hozta közénk, marosvásárhelyi hívei közé. Ritka esemény, mert katolikus templomot Marosvásárhelyen 1750. október 4-én szenteltek utoljára. Rendkívüli azért, mert ezért a templomért, a templom körzetében létesített plébániáért két évszázadot meghaladó múltra tekintő templomot áldoztunk föl.” Majd a Bibliai Aggeus próféta alakját idézte, aki azzal vigasztalta népét, hogy nagyobb lesz az új templom dicsősége az elsőnél, mert látni fogja a messiási idők békességét… Beszédének végén pedig bizakodásának adott hangot: „Bár megértenék híveink, mily roppant nagy érték forog kockán, amikor a lélek üdvéért Jézus saját testének templomát kész feláldozni, hogy újat nyithasson azok számára, akik távol esnek az atyai háztól.”

Márton Áron püspököt ábrázoló üvegablak a Szent Imre templomban

Ennek a templomszentelésnek az 50. évfordulóját ünnepli nemsokára hívő közösségünk, és ad hálát az Úrnak érte.

A templom és a hozzá tartózó Plébánia szolgálatára akkor több mint 3000 lelket bízott a püspök. Az akkori ferences közösség egészen 2006-ig látta el lelkipásztori szolgálatát. Azóta a rend a plébániát az Főegyházmegye gondjaira bízta.

Orgonakoncerttel, szentségimádással, ifjúsági szentmisével, archív fotó-kiállítással, népdalénekléssel, jubilánsok megáldásával, történelmi vetélkedővel, emléktábla avatással, „ferences városnéző”-túrával emlékezünk az 50 évvel ezelőtti eseményekre, köszönjük meg Isten áldását, köszöntjük ötven éves templomunkat és közösségünket.

Az ötven a Biblia szerint a teljesség száma.

Az ószövetségi zsidóság a hagyomány szerint 49 évig vándorolt a pusztában, mígnem az 50. évben elértek a Sínai-hegy lábához, ahol Isten a tíz szóban, a tíz erkölcsi parancsban kinyilatkoztatta magát, mintegy jutalmul hűségükért, kitartásukért. Ő adta a szabadulást, ő jutalmaz meg a pusztai vándorlás vállalásáért is. Ábrahámról azt tartja az írás: „mikor betöltötte napjait”… Nem azt írja, hogy megöregedett. Az évek száma, számolása azt is jelenti, hogy megtöltjük életünk napjait, éveit tartalommal, örömmel, munkával, áldozattal. Azzal, hogy számoljuk, számon tartjuk, azt is jelezzük, hogy minden percét fontosnak tartjuk. Értékessé tesszük az időt, amely folyik, telik, de amellyel megéri jól sáfárkodni. Hogy legyenek tele az éveink, legyen tele csordultig életünk Isten kegyelmével. A jubileum, a jóbel év, az 50-ik év megállásra késztette a Biblia emberét. Megfújták a kos szarvából készült kürtöt (jóbel), a földeket pihenni hagyták, a rabszolgákat felszabadították, az adósságokat elengedték – elérkezett az Úr kegyelmi esztendeje. Urunk feltámadása után is 50. napra ünnepeljük a Pünkösdöt, a Szentlélek eljövetelét.

Erre való ez a jubileum is. Megállunk, összegzünk, értékelünk és erőt gyűjtünk a következő feladatokhoz. Töltsük meg hát mi is éveinket, hogy teli legyenek élettel. Mint ahogy őseink is tették, és örökségüket ránk hagyták, hogy éltessük és továbbadjuk. A négynapos ünnepségsorozatunk egyfajta Lélek-hívás, könyörgés a mindent betöltő, életerőnket megsokszorozó Lélekért. Erre hívunk ezúton is minden jó szándékú hívőt, érdeklődőt, kicsit és nagyot. Adjunk hálát az Úrnak az Ő jóságáért, fürödjünk meg ingyenes szeretetében, öltözzünk bele kegyelmébe, örvendjünk hálás szívvel áldásainak, melyekkel, mint földi-szellemi-lelki jókkal elhalmozott minket.

Csak így lesz erőnk győzni, tovább haladni az üdvösség útján.

Deo gratias!


Az évfordulóra az alábbi ünnepségsorozattal készül a plébánia:

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Reflexió

A közömbösség bűne

Közzétéve

Szerző:

Fotó: Shutterstock

Benoist de Sinety atya, a Lille központjában található St Eubert plébánia plébánosa szerint azért a csendért, amely az abortuszhelyzet súlyosbodását és a migránsok sorsát övezi, a közömbösség bűnét okolhatjuk. A testvérünkre vigyázás azzal kezdődik, hogy észrevesszük, ha bajba került.

Van-e mód arra, hogy ne szokjunk hozzá a közönyhöz? Nemrégiben a francia Nemzetgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, miszerint az abortusz megszabott határideje kitolható. 79-en szavaztak mellette: az érdektelenségre vall, hogy ilyen alacsony többség elég az elfogadáshoz. Igen, 2021 januárjában a Szenátus visszadobta ezt a törvényt, amelyet pedig már megszavaztak a képviselők. Igen, valószínűleg megint visszadobja, és magas helyeken azt ígérik nekünk, hogy ez is „megy a levesbe”. Ám semmiben sem lehetünk biztosak: a jövő dolgában az előrejelzők gyakran tévednek! De akkor is: nem zavarba ejtő, hogy ez a kérdés, miszerint lehetséges-e vagy sem kiterjeszteni egy ilyen határidőt 12-ről 14 hétre, csak igen keveseket késztet vitára?

Nem történik semmi

Odáig jutottunk volna, hogy már hozzászoktunk ahhoz, hogy az abortusz egy normális helyzet, és a tragédia, amelyet okoz, nem hat már senkire? Annyira érzéketlenek lettünk, hogy nem borzadunk el attól, hogy a 14. hétre a kicsi ember annyira kifejlődött már édesanyja méhében, hogy szét kell zúzni a koponyacsontját, hogy elérjük a célunkat? De nem, nem történik semmi…

Cipruson a pápa szava hangja mindenkit emlékeztetett arra a kötelességre, hogy fel kell lázadni a migránsoknak szánt sors ellen: már hozzászoktunk ahhoz, hogy nap, mint nap halljuk, hogy egyesek meghaltak, mások eltűntek. Csónakok süllyednek el, itt nálunk Franciaországban csecsemők alszanak a szabad ég alatt, és sátrakat hasogatnak fel, hogy használhatatlanok legyenek télvíz idején… Embereket vetnek meg és rekesztenek ki, a legszörnyűbb bűnökkel vádolják, az egyik hivatalból a másikba lökdösik őket, míg valaki méltóztatik foglalkozni velük. De nem, semmi sem történik…

A gyógyulás elutasítása

Mindez megszokássá vált, a közömbösség bűnévé. Széttárt karokkal, látható megoldás nélkül elnézünk másfelé, remélve, hogy mindez elmúlik. Kicsit úgy, mint az egyszeri ember, aki tudja, hogy nincs pénz a számláján, és inkább nem bontja fel a bankjától érkezett leveleket, vagy mint a beteg, aki megsejti, hogy veszélyes daganat alakult ki nála, de nem megy el semmilyen vizsgálatra, nehogy kiderüljön. Azt hisszük, ezzel megvédjük magunkat, de csak azt érjük el, hogy gyorsabban halunk meg. Ugyanis ha nem akarjuk felismerni azt, ami rossz, ami miatt erkölcsileg és emberileg szegénységi bizonyítványt állítunk ki magunkról, arra ítéljük magunkat, hogy nem tudunk belőle kigyógyulni.

De leginkább az fenyegeti kollektív és személyes üdvözülésünket, hogy azt gondoljuk, ilyen viselkedés mellett is Jézus tanítványai lehetünk. Számos jó okot találunk arra, hogy ne kiáltsunk, ne tiltakozzunk vagy ne cselekedjünk, az uralkodó «egykedvűségbe» menekülve. «Mit tehetek én róla?» «Egy fecske nem csinál nyarat!» Telve jószándékkal, mégis megannyiszor átvesszük Káin szavait «Talán őrzője vagyok a testvéremnek?»

Ott, ahol vagyunk

Könnyű ráfogni a világméretű problémákra és a nehéz időkre, hogy ölbe tett kézzel ülünk. Senki nem várja el tőlünk, hogy megoldjuk a háború és béke, az éhínség vagy a javak elosztásának kérdéseit világszinten. És ezen nem változtat az a tény sem, hogy az ebben illetékesek nem végzik mindig megfelelően a munkájukat. De elvárható tőlünk, hogy ott, ahol vagyunk, ahol élünk, körülöttünk, a mi szintünkön, foglalkozzunk a béke és a háború, az elosztás és a befogadás kérdésével. És ebben a várakozási időben az, Aki ezt kéri tőlünk, biztosít bennünket arról, hogy Ő a mi oldalunkon áll, erőt és képességet ad ahhoz, hogy mindezt véghez is vigyük.

Lehet vajon, hogy ennek a Lélek elleni jól ismert véteknek, ami az Evangéliumban is szóba kerül, valami köze van ahhoz, hogy hozzászoktunk a gonoszhoz, nyugodt közönnyel fogadjuk, hogy munkálkodik bennünk, és meg vagyunk győződve arról, hogy nem tehetünk másként?

Fordította: Sáriné Horváth Mónika
Forrás: Aleteia

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Kövess minket Facebookon is!

Hírdetés Támogasd adód 1%-val a Katolikus.mát!

Népszerű