fbpx
Lépj kapcsolatba velünk

Kategória nélkül

Beiktatták hivatalába Kerekes László gyulafehérvári segédpüspököt

Közzétéve

Csíksomlyó, 2020. augusztus 29. A püspökké szentelt Kerekes László köszönti a híveket a csíksomlyói kegytemplom elõtt 2020. augusztus 29-én. Püspökké szentelték és ezzel hivatalába iktatták Kerekes Lászlót, a gyulafehérvári római katolikus fõegyházmegye segédpüspökét, akit Ferenc pápa május végén nevezett ki. MTI/Kiss Gábor

Püspökké szentelték a csíksomlyói kegytemplomban és ezzel hivatalába iktatták szombaton Kerekes Lászlót, a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye segédpüspökét, akit Ferenc pápa május végén nevezett ki.

Az ünnepélyes szentmisét a koronavírus-járvány miatt Romániában érvényes korlátozások miatt szűkebb keretek között mutatták be, a szervezők arra biztatták a híveket, hogy ne szervezzenek zarándoklatot, hanem a médiában kövessék a püspökszentelést.

A liturgiát Kovács Gergely gyulafehérvári érsek celebrálta, aki püspökké szentelte Kerekes Lászlót. Társszentelői Jakubinyi György gyulafehérvári nyugalmazott püspök és Tamás József nyugalmazott segédpüspök voltak. A ceremónián részt vettek a romániai püspöki konferencia tagjai, így a romániai római katolikus és görögkatolikus egyházak püspökei is.

Kovács Gergely homíliájában elmondta, Kerekes László jelmondatául Péter vallomását választotta, aki Jézus háromszori kérdésére is megerősítette, “Uram, te tudod, hogy szeretlek”. “Ezt a vallomást választotta jelmondatául László atya, aki a nagy teherrel járó szolgálatot engedelmesen elfogadta a szentatya kezéből” – mondta az érsek.

Kerekes László szavait idézte, aki egy interjúban úgy fogalmazott, hogy a püspöki szolgálat nem szólista szerep, hanem a szeretetről és az egységről szól. Az érsek rámutatott: ennél nemesebbet, többet nem kívánhat, mint a szeretetben és egységben, a gondokat megosztva szolgálni Istent és az ő népét.

Csíksomlyó, 2020. augusztus 29. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek (j) megáldja Kerekes Lászlót püspökké szentelésén a csíksomlyói kegytemplomban 2020. augusztus 29-én. Püspökké szentelték és ezzel hivatalába iktatták Kerekes Lászlót, a gyulafehérvári római katolikus fõegyházmegye segédpüspökét, akit Ferenc pápa május végén nevezett ki. MTI/Kiss Gábor

Kovács Gergely érsek homíliáját a teljes terjedelmében az alábbiakban olvashatják:

„Simon, János fia, szeretsz te engem?”, teszi fel a kérdést Péter apostolnak Jézus, amikor feltámadása után egy alkalommal megjelent apostolainak. A válaszadás minden bizonnyal nehéz volt, hisz Péter lelkében még ott sajoghatott a háromszori megtagadás friss emléke: nem ismerem azt az embert. (Mt 26,71)
Ennek ellenére, Péter bízik Jézusban. Nem bizonygat, nem magyarázkodik, hiszen Jézus ismeri őt – gyöngeségei­vel és bűneivel, de minden talentumával is.
Uram, te tudod, hogy szeretlek. (Jn 21,17) Ezt a péteri vallomást választotta püspöki jelmondatául László atya. A Jézus iránti feltétlen szeretet erejével döntött, amikor a nagy felelősséggel és teherrel járó szolgálatot engedelme­sen elfogadta Krisztus földi helytartója, a Szentatya kezéből.

Uram, Te ismersz engem, tudod, hogy szeretlek.

Az első olvasmányban Jeremiás próféta meghívását hallottuk. Jeremiás nem akarja (nem ő választotta) a küldetést, hanem vállalnia kell azt. „Jaj, Uram Isten! Nézd, nem tudok én beszélni”. Jeremiás nem tud nem ember lenni. Összeroskad, fél.
De Isten ismeri őt, a válaszos zsoltárban énekeltük: Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek; mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára. (Jer 1,5) Isten ismeri Jeremiást. Tudja, hogy kit választ.

A feladat, a küldetés kemény. Isten világosan közli vele: gyakorlatilag egy egész országgal kell szembe szállnia, kezdve a királytól és főemberektől, az egész népig. És nem szabad megijednie, nem szabad félnie, különben Isten nevetségessé teszi őt mindenki előtt. Csak Istentől szabad félnie.

A támadások sora elkerülhetetlen – „harcolni fognak ellened” –, de ha azt hirdeti, amit Isten mond neki, Isten sérthetetlenné teszi, hallottuk: én a mai napon erős várossá teszlek; vasoszloppá és ércfallá. (Jer 1,18a) A gyenge ember az erős Istennel együtt mindennél és mindenkinél erősebb.

Csíksomlyó, 2020. augusztus 29. Kerekes László püspökké szentelése a csíksomlyói kegytemplomban 2020. augusztus 29-én. Püspökké szentelték és ezzel hivatalába iktatták Kerekes Lászlót, a gyulafehérvári római katolikus fõegyházmegye segédpüspökét, akit Ferenc pápa május végén nevezett ki. MTI/Kiss Gábor

Krisztusban szeretett testvéreim!
Az egyházjog röviden és frappánsan fogalmaz, amikor a segédpüspök szolgálatáról, feladatairól szól. Ezt mondja: a segéd­püspök a megyéspüspök gondjának megosztására hivatott (407. kán., §3).

A megyéspüspököt meg arra inti az Egyházi Törvénykönyv, hogy a jelentősebb, különösen lelkipásztori jellegű ügyek mérlegelésekor szíveskedjék segédpüspöke véleményét a többieknél előbb kikérni (407. kán., §2).
Megosztani a gondokat. Együtt vinni a keresztet. Közösen szolgálni. Egyik interjújában nemrég László atya ezt úgy fogalmazta meg, hogy a püspöki szolgálat nem szólistaszerep, hanem a szeretetről és egységről szól. A szeretetről és az egységről.
Úgy érzem, hogy ennél nemesebbet, ennél többet nem is kívánhatok, mint szeretetben és egységben, a gondokat megosztva szolgálni Istent és az ő népét.

Tavaly októberben Ferenc pápa egy kedves máltai egykori évfolyamtársamat szentelte püspökké a Szent Péter bazilikában, további három társával. Szentbeszédében a szentatya arra emlékeztette őket, hogy nem maguk számára lettek kiválasztva, hanem az Isten számára. Az episcopatus, a püspökség szolgálatot jelöl, nem pedig méltóságot.
Ferenc pápa lelkükre kötötte, hogy a Jó pásztor példáját követve mindig közelségre törekedjenek. Hangsúlyozta a közelség hármas vonatkozását. Mindenekelőtt közel állni az Istenhez az imádságban. Aztán legyenek közel a papjaikhoz. Végül pedig legyenek közel a néphez, nem felejtve el, hogy ők maguk is a nyájból lettek kiválasztva.

Krisztusban szeretett testvéreim!
Jeremiás alkalmatlannak érzi magát és tiltakozik a küldetés ellen. Viszont Isten ismeri őt és prófétájául választotta. Szent Péter apostol tudja, hogy Jézus ismeri őt, és pontosan ezért meri az Úr háromszori kérdésére, minden gyengesége ellenére, ismételten válaszolni: Uram, Te tudod, hogy szeretlek.
A Jézus iránti szeretet, a hozzá való ragaszkodás és hűség, az iránta való bizalom a pásztori szolgálatra való felhatalmazásnak az alapja: Legeltesd juhaimat!
Azt kívánom, kívánjuk László atyának, akit most püspökké szentelünk, hogy mindig szeretettel vigyázzon az egész nyájra. Viselje gondját az Atya nevében, akitől minden közösség származik mennyben és földön (Ef 3,14), Jézus Krisztus, az Ő Fiának nevében, aki által tanítóvá, pappá és pásztorrá vált, és a Szentlélek nevében, aki életet ad az egyháznak és erejével legyőzi gyengeségünket.
Járjon közbe érte védőszentje Szent László király és vegye anyai pártfogásába az aranyrózsás csíksomlyói segítő Szűz Mária. Ámen.


Kerekes László szentszéki tanácsos 2004 óta mostanig a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia plébánosa volt. 1968-ban született Kézdivásárhelyen, tanulmányait Gelencén kezdte, Kézdivásárhelyen folytatta, 1986-ban érettségizett a Gyulafehérvári Római Katolikus Kántoriskolában. 1987-ben megkezdte filozófiai és teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán, 1990-től a Budapesti Központi Papnevelő Intézet növendékeként folytatta és fejezte be 1992-ben. 1993 májusában szentelték pappá a gelencei Szent Imre-templomban. 1994-ben kánonjogi licenciátust, majd 2004-ben egyházjogi doktorátust szerzett az ottawai Szent Pál Egyetemen. Huszonhat évnyi papsága alatt sokféle pasztorális feladatkörben szolgált.

Kerekes László püspök címere és püspöki jelmondata

Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök jelmondata: “Domine, tu scis quia amo te” azaz Uram, Te tudod, hogy szeretlek (Jn 21,15–17) – Szent Péter apostol válasza Jézusnak, amikor megkérdezte tőle, hogy “Szeretsz engem?”

Szent Péter apostol ismerte gyöngeségeit, bűneit, de azt is tudta, mennyire rajong Mesteréért. Ezért Jézusban bízik: neki nem kell bizonyítania, hogy mennyire szereti Jézust, hiszen Jézus tudja, ismeri őt.

Életünk megannyi fordulópontján Jézus is megkérdezi tőlünk, megkérdezi tőlem, hogy “szeretsz te engem?” Minden döntésünk, bármit teszünk, mind-mind annak igazolása, hogy szeretjük Jézust, szeretjük az ő misztikus testét, az egyházat, Isten népét, a vezetőivel és híveivel együtt. Kereszténységünk egy nagy szeretet-döntés Jézus Krisztus mellett.

A címer pajzs része három mezőre oszlik: a legfelső mező, kék háttérrel, mint a régi erdélyi címerekben, a Boldogságos Szűzanya monogramjával, majd a Nappal és a Holddal kifejezi a Boldogságos Szűzanyába vetett erős bizalmat. Mária, Boldogasszony Anyánk, végigkísérte, és anyai oltalmával mindig védte édes hazánkat. Csak a Szűz Anya lelkületével járhatjuk hitelesen a Krisztus-követés útját.

A második mező Gelence címerére utal, nagy hasonlósággal, zöld háttérrel, benne a hercegi koronával, Szent Imre herceget szimbolizálja, Gelence egyházközség védőszentjét, aki az ő imádságos és tiszta életével mindig példája és oltalma a ráhagyatkozóknak. Ugyanebben a mezőben találunk egy bárdot, ami Szent Lászlót jelképezi, a védőszentet. Az ő kitartása, életformája, a kereszténnyé és magyarrá válás nagy szimbóluma.

A harmadik mezőben a cserkészliliom látható: a cserkészeszmény, az Isten, a haza és az embertárs szeretetének, szolgálatának a szimbóluma, de a 10 cserkésztörvénnyel az egész teremtett világnak a védelmét szimbolizálja. Az evangéliumi értékek pozitív megfogalmazását jelzi, mint az őszinteség, a kötelességtudás, a segítőkészség, a testvériség, a másik elfogadása, a teremtett világ védelme, a feljebbvalóknak kijáró tisztelet és engedelmesség, a vidámság és bölcsesség, a takarékosság és tisztaság értékei. A liliom mögötti piros és fehér sávok utalnak első szent királyainkra, akik kereszténységüket, életüket és népüket a katolikus keresztény értékek szerint rendezték be itt a Kárpát-medencében. Ezekben az egyetemes értékekben gyökerezik a cserkészet is.

A Boldogságos Szűzanya lelkületével, Szent Imre és Szent László életformájával, katolikus keresztény értékeink megtartásával tudjuk megadni a szeretet-válaszunkat Jézus Krisztusnak.

Forrás: MTI, RomKat.ro

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Hírdetés Támogasd a Katolikus.ma médiamissziót!
Klikkelj a hozzászóláshoz

Hozzászólás írása

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kövess minket Facebookon is!

Hírdetés Támogasd adód 1%-val a Katolikus.mát!

Népszerű