fbpx
Connect with us

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Család

Hét útmutatás segítségül, hogy tudjunk imádkozni feleségünkért

Fotó: Unsplash

Szeretne imádkozni a feleségéért, de nehezen találja meg a megfelelő szavakat? 7 ihletet adó imádságot kínálunk a házasélet különböző helyzeteire.

Szereti a feleségét és boldognak és virulónak szeretné látni? Nincs jobb mód arra, hogy kimutassa szerelmét, mint ha imádkozik érte. Mert a tartós házasságok titka a házastársért történő ima. A házasságért való aggódás semmin sem változtat: De a házasságáért való imádkozás mindent megváltoztat.  Hét imádságot kínálunk a házasság különböző helyzeteihez.

1. Hűséges és szerető férjnek kell maradni

A házaspárok életében ezer mód van a hűtlenségre: szemmel és gondolattal, mozdulatokkal és szóval, munkahelyen vagy a képernyő előtt. Először csak csekélység, de a ’házaspárok ellensége’ ravasz játékos ám: majdnem észrevétlenül visz el a szív hűtlenségéig, még mielőtt még súlyosabbá válna a helyzet. Az imádkozás, hogy hűségesek maradjunk házastársunkhoz, szívünk komoly vizsgálatát kívánja meg. A Hegyi beszédben Jézus „a szív hűtlenségéről” beszél: „Így beszéljetek inkább: „Az igen igen, a nem nem. Ami azon felül van, a gonosztól való.” (Mt 5,37-38). Yves Semen filozófus az Evangéliumnak ezt a részét a következő szavakkal kommentálja: „A házasságban az ember nem csak testének kizárólagosságát ígéri meg házastársának, hanem a szívéét is, bár az eredeti bűn óta az sérült és beteg, és örökké rászorul az ápolásra és gyógyításra az irgalom szentsége által”.

„Urunk, áldd meg házasságunkat, add meg, hogy békességben és szeretetben élhessünk együtt, és átadhassuk magunkat Neked és egymásnak kölcsönösen a bizalomban. Szabadíts meg minket a harag pillanataitól, a meggondolatlan cselekedeteinktől, amik ilyen vagy amolyan okokból előadódhatnak és megzavarhatják azt a szent köteléket, ami által egymással egyesítettél minket.

Add, hogy hűséges és szerető legyek, és kész legyek mindenfajta kívánságaimról lemondani. Add, hogy ennek az életnek a megpróbáltatásait és keresztjeit elviseljem, panaszkodás nélkül és hogy a világ egyetlen áldása miatt se feledkezzem el Rólad. Add, hogy a türelem, a szelídség, az ima és a hála által minden dolog közelebb hozzon minket egymáshoz, örök egységben Veled, Jézus Krisztus által, Ámen.”

2. Házastársunkban Isten ajándékát lássuk

II. János Pál pápa szerint Isten nem tud másként cselekedni, mint magát adni és elfogadni. Istenben minden ezt mondja: „Én elfogadlak és neked adom magamat”. Ennek következtében az ember, aki Isten képére alkotott teremtmény, maga is annak mértékében válik önmagává, amennyiben ő is önmagát ajándékozza. Ha átvisszük ezt az emberi identitást a házastársi életbe, így lehetne fogalmazni: „Az, hogy szükségem van rád, elsősorban nem abból a félelemből adódik, hogy egyedül maradok. Elsősorban ajándék vagy számomra, mert hála neked, tovább tanulhatok szeretni, szolgálni, magamat odaadni és elfogadni” – magyarázza ezt Paul Habsburg atya. Ezt fejezi ki ez a rövid ima:

Hirdetés. Görgess tovább a cikk olvasásához.
Adó 1%

„Atyám, köszönöm a feleségemet és a házasság ajándékát. Hálás vagyok, hogy van társam, aki elkísér az egész életemre. Ne engedd soha elfelejtenem, hogy feleségem kincs es Tőled kapott ajándék. Segíts, hogy mindig ennek megfelelően bánjak vele. Úgy legyen.” (Gary Chapman).

3. Túlélni vele a megpróbáltatásokat

Amikor egy házaspár krízis helyzetet él meg, akkor ha a házastársak megújítják bizalmukat Istenben, aki nem hagyja el őket, és megújítják egymás iránti hűségüket, akkor megtestesítik a Krisztus által tanúsított remény folyamatosságát a Getszemáni kertben elszenvedett éjszakán. Amikor arra kérik Istent, hogy túléljék együtt ezt az ”éjszakát”, érdemes kinyitni a Szentírást, és „leülni Jézus mellé”. „Közben odaért velük a Getszemáni nevű majorba. „Üljetek le – mondta tanítványainak –, én arrébb megyek és imádkozom. Csak Pétert és Zebedeus két fiát vitte magával. Egyszerre szomorúság fogta el, és gyötrődni kezdett. „Halálosan szomorú a lelkem – mondta nekik. – Maradjatok itt és virrasszatok velem!” Valamivel odébb ment, és arcra borulva így imádkozott: „Atyám, ha lehetséges, kerüljön el ez a kehely, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te!” Aztán visszament tanítványaihoz, de alva találta őket. Szemére vetette Péternek: „Még egy órát sem tudtok velem virrasztani? Virrasszatok és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek. A lélek ugyan készséges, a test azonban erőtlen.” Másodszor is elment és így imádkozott: „Atyám, ha nem kerülhet el ez a kehely anélkül, hogy ki ne igyam, legyen akaratod szerint!” Amikor visszatért, megint alva találta őket. Erre otthagyta őket, újra elment, és harmadszor is ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Aztán visszament tanítványaihoz, s így szólt: „Aludjatok csak és pihenjetek! Elérkezett az óra. Az Emberfiát a bűnösök kezére adják. Keljetek föl, menjünk! Nézzétek, itt jön, aki elárul.” (Mt 26,36-46) Helyezzék magukat Jézus mellé, tanulják meg tőle állhatatosságát, reményét és hűségét. És meg fogják tapasztalni, az ő „igenje” fogja önöket meggyógyítani. Kövessék Louis és Zélie Martin példáját, akik rendíthetetlenül bíztak Istenben, a legreménytelenebb, kétségbeejtő helyzetekben is:

„Louis és Zélie Martin, ti, akik házas életetek során, és mint szülők is tanúságot tettetek példamutató keresztény életetekkel, állapotbeli kötelességeitek gyakorlásával, most felétek fordulunk.

Kérjük, hogy a ti rendíthetetlen bizalmatok Istenben és folyamatos ráhagyatkozásotok az ő akaratára mindazon az örömökön és megpróbáltatásokon, gyászokon és szenvedéseken át, amelyek szegélyezték életetek útját, arra bátorítson minket, hogy állhatatosak maradhassunk mindennapi nehézségeinkben, és megőrizzük a keresztényi örömet és reménységet. Járjatok közben értünk az Atyánál, hogy elnyerhessük a kegyelmeket, amelyekre olyan nagy szükségünk van földi életünkben, és hogy mi is, mint ti, elnyerjük az örök üdvösséget. Ámen.”

4. Legyünk újra szerelmesek hitvesünkbe

Egy házaspár életében nem úgy alakul minden, mint ahogyan elképzelték esküvőjük napján. Az idők során a másik fél apró tökéletlenségei komolyan befeketíthetik a hétköznapokat. De a házasélet célja nem az, hogy elejétől kezdve bámulatos és tökéletes pár legyenek. Az igazi cél az, hogy megtanulják egyre jobban szeretni a másik felet, hogy továbbra is törekedjenek arra, hogy jó házaspár legyenek. Hogy rátaláljanak ennek a szeretetnek alapjára, Szent Pál utat mutat, amely igaz és ragyogó egyben: „Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak.” (Kol 3, 12-13)

Ez az ima segítségükre lesz, hogy újra beleszeressenek a feleségükbe:

Hirdetés. Görgess tovább a cikk olvasásához.
Adó 1%

„Uram, nehezemre esik elviselni ezt a „Tőled kapott ajándékot”, a feleségemet. Barátom volt, szerelmesem volt. Ma olyan, mint a legigazibb ellenségem. Ez, őszintén szólva, nem háború, ami köztünk van, de nem is béke. Mindig jelen van, a nappaliban, az asztalnál, az ágyban. Mozdulatai, hóbortjai, szavai ezerszer felkeltik bosszankodásomat. Nem érti meg, hogy amit ő jelentéktelennek talál, az engem kihoz a sodromból. Hogyan adjam a tudtára? Te tudod ezt megtenni, Uram, aki a szívében lakozol. Adj nyugalmat szívemnek, mert már nem tudom megvárni, hogy a helyzet megváltozzon. Mutasd meg, mi az én részem a felelősségben, hogy nehezemre esik szeretni a feleségemet. És ha legyőzöm szívem keserűségét, megtörténhet, hogy irányába szerelmem megnövekszik és megerősödik. Szükséges megtudnom feleségem elvárásait, hogy egyesülve maradjunk a házasság kötelékében. Szükségem van arra, hogy ha ránézek, tekintetem bizalommal legyen eltelve, nem pedig bizalmatlansággal, megbocsájtással, nem pedig gyanakvással, hittel és nem pedig zavaros gondolatokkal tekintsek rá. Változtasd meg szívemet és házastársamét is, hogy élvezhessük azt a boldogságot, amit nekünk ígértél. Alakítsd át szívemet, hogy újból befogadhassam. Jöjj, áldd meg hitvesemet. Ámen” (Ludovic Lécuru atya).

5. Gyógyulását kérni

A házaspárok életében egyikük betegsége elsodorhatja a házastársakat az igazságtalanság és kétségbeesés érzésének irányába. Beteg házastársért imádkozni annyi, mint lélekben körülvenni őt és meggondolni, hogy a betegség ideje nem kevésbé termékeny időszak Isten tervében. Kérni is kell Istentől, hogy megadja gyógyulását és adjon erőt annak, aki kíséri megpróbáltatásában.

„Átkelve a tavon Genezáret földjére érkeztek s kikötöttek. Amikor kiszálltak a bárkából, az emberek rögtön felismerték. Bejárták az egész környéket, s ágyastul odahordták a betegeket, ahol hallomásuk szerint tartózkodott. Amerre csak járt, a falvakon, városokon és tanyákon, kitették a betegeket a terekre, és kérték, hogy legalább ruhája szegélyét érinthessék. Aki csak megérintette, meggyógyult.” (Mk 6, 53-56)

Kérje a felesége gyógyulását a Prágai Kis Jézustól:

„Ó, Kis Jézus, élet és halál ura, én, a méltatlan és szegény bűnös, leborulok eléd, kérve feleségem gyógyulását, akinek sorsát szívemen viselem. Akiért én imádkozom, rettenetesen szenved, nincs más kiút a számára, csak Te, aki mindenható vagy, és ő Beléd helyezi minden bizalmát. Ó, mennyei Orvos, fájdalmaitól, szenvedéseitől szabadítsd meg és add meg teljes egészségét, ha ez akaratod szerint van, és lelke javára szolgál. Ámen.”

6. Istennek ajánlani és megáldani őt

Mit tegyünk, ha házastársunkért imádkozni túl nehéz? Mondjunk csak egy rövid áldást. Az áldás latinul „benedictio” (bene et dicere = jót mondani), mondjunk tehát jót Istenről, és ha áldást mondunk, akkor azt kérjük, hogy Isten lépjen be az ő életébe. Mikor áldást kérünk házastársunkra, az annyi, mint odairányítani Isten tekintetét és figyelmét házastársi szeretetünkre. Ez a tartós szerelem kulcsa. Ahogyan Ferenc pápa mondja, a házasság az a „csodálatos szándék, ami szoros velejárója a házasság szentségének”. Íme az áldás szövege:

Hirdetés. Görgess tovább a cikk olvasásához.
Adó 1%

„Uram, áldd meg hitvestársamat, akit nekem adtál. Rád hagyatkozom, Rád bízom őt minden fájdalmunkban és örömünkben.”

7. Megköszönni, hogy hitvestársul kaptuk

 A boldog házastársak ki tudják alakítani a bizalom és elfogadás érzelmét. Ahhoz, hogy ezt az alkímiát megélhessük, a hálát kell a házastársi kapcsolat középpontjába helyezni. Akik ezt az érzést ki tudják magukban fejleszteni, olyan mély örömöket tudnak megélni, mint amilyenről a misztikusok szólnak. A köszönet, az odaadás, a hálaadás és a megosztás örömét. Amint képesek vagyunk felismerni azt a szerencsés helyzetet, hogy házasságban élünk, a házastársunkra irányuló tekintet elragadtatásba megy át. Jól fejezte ki Avilai Szent Teréz: „Minden teremtett dologban lássátok meg az isteni gondviselést és bölcsességet, és mindenért adjatok hálát Istennek.” A következő rövid hálaima, amely hét szóból áll, segíteni fog a spontán hálaadásban, a nap minden pillanatában:

„Köszönöm, Uram, a feleségemet, akit nagyon szeretek.”

Fordította: Dr. Seidl Ambrusné
Forrás: Aleteia

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kapcsolódó...

Múltidéző

„Szent és hatalmas székfoglalója a Szentléleknek a pünkösd ünnepe” Nem a  legmagátólértetődőbb dolgok egyike, ha megpróbáljuk beleélni magunkat abba az  érzületbe, amit a pünkösd,...

Imádságok

A német Domradio.de portál minden reggel 6 órakor a Katolikus.ma Ráhangolójához hasonló rövid „Reggeli impulzust” (Morgenimpulse) kínál a hallgatóknak. Az imádkozást és elmélkedést Katharina...

Pünkösdi ráhangoló (2023)

Pünkösdi ráhangoló videósorozat? Mi ez? A nap kihívása Keresd és találd meg küldetésedet, feladatodat az egyházközségedben. A Pünkösdi ráhangoló videósorozatot a Katolikus.ma támogatóinak segítségével...

Pünkösdi ráhangoló (2023)

Pünkösdi ráhangoló videósorozat? Mi ez? A nap kihívása Gondold át, ki a te nehéz embered? Ki az, akivel törődnöd kell, akitől nem tudsz eltávozni....