fbpx
Lépj kapcsolatba velünk

Imádságok

Ima betegeinkért, orvosainkért, vezetőinkért járvány idején

Közzétéve

Fotó: Shutterstock

Imára hangolás és bevezetés

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!

Nyisd meg, Uram, ajkamat neved dicséretére; tisztítsd meg szívemet minden hiábavaló és vétkes gondolattól; világosítsd meg értelmemet, gyújtsd lángra szívemet, hogy ezt az imát méltón, figyelmesen, áhítattal végezzem, és meghallgatásra méltó legyek isteni fölséged színe előtt. Krisztus, a mi Urunk által.  Ámen.

Szentírási idézet, ige

(Az imát vezető belátása szerint választhat innen egyet vagy olvashat más ide illő vigasztaló igét. Jézus egyik gyógyítás történetét teljes terjedelmében is elolvashatjuk Szentírásunkból.)

Ezt mondja most az Isten:

Mondjátok a csüggedt szívűeknek: „Bátorság! Ne féljetek!” (Iz 35, 4)

Gondosan ügyeljetek tehát arra, hogyan éltek: ne balgán, hanem bölcsen. Használjátok fel az időt, mert rossz napok járnak. Ne legyetek értetlenek, hanem értsétek meg az Úr akaratát. … Adjatok hálát mindig mindenért Urunk, Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának. (Ef 5, 15-20)

Ő teremtette a föld határait. Nem lankad el és nem fárad el, s bölcsessége kifürkészhetetlen. 29Erőt ad a fáradtaknak, és gyámolítja a kimerültet. 30Még a fiatalok is elfáradhatnak, ellankadhatnak, az ifjak is összeeshetnek erőtlenül. 31De akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, de nem fáradnak ki, járnak-kelnek, de nem lankadnak el. (Iz 40, 28-31)

Ne mondd: „Miért van az, hogy a régi idők jobbak voltak, mint a mostaniak?” Mert nem vall bölcsességre, ha ilyesmit kérdezel. 13Nézd az Isten művét: ki tudja kiegyenesíteni, amit ő görbévé tett? 14Jó napon érezd jól magadat, rossz napon meg lásd be, hogy Isten ezt is jól alkotta… (Préd 7, 10-14)

Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert Te velem vagy. (Zsolt 23,4)

Jézus mondja: „Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot”. (Jn 16, 33)

Bízzátok rá minden aggodalmatokat, mert gondja van rátok. (1 Pét 5,7)

Adja meg nektek a béketűrés és vigasztalás Istene, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egy szívvel, egy szájjal magasztaljátok az Istent, Urunk, Jézus Krisztus Atyját. Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten dicsőségére. (Róm 15, 5-7)

Mert nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek, szeretetnek és a józanságnak lelkét, a fiúságnak szellemét, aki által kiáltjuk Abbá, Atyám. (Róm 8, 15).

Ez az Isten Igéje! Istennek legyen hála!

Ima betegeinkért, családjainkért

Jézus, köszönjük, hogy Benned van a mi üdvösségünk. Te vagy a Megváltás számunkra. Köszönjük azt is, hogy bármilyen élethelyzetben jöhetünk Hozzád. Alázattal kérünk, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, bizalmát Benned. Szeretünk, Urunk Téged… Nem mintha bennünk lenne eredendően ez a szeretet, hanem mert Te szeretettél előbb minket… És szeretsz most, a jelen pillanatban is… hogy bizonyosak legyünk, hogy Te most is kész vagy minden megtenni, hogy felfedezzük újra az életet, a fényt, az örömet. Hogy Benned, Veled élhetünk… Te vagy a Királyok Királya, te vagy a töviskoronás Krisztus. És a mi Győzedelmes Királyunk is, aki legyőzted a bűnt, a betegséget, halált… Ezért a te nevedben, Jézus, kérjük a koronavírus terjedésének megállását szerte a földön… Adj gyógyulást, Urunk! Adj gyógyulást a vírustól megfertőzött testvéreinknek… Gyógyulást a családoknak, gyógyulást idős testvéreinknek… és gyógyulást a minden embernek a bűnből, hogy megtérjünk és igazságod szerint éljünk. Szintén a Te nevedben kérjük, Jézus, hogy ezekben az időkben sokan, nagyon sokan Rád találjanak, Uram… Téged megismerjenek, szeressenek… A hit karjaival és bizalommal hozzuk eléd azokat, akik a gyógyításnak a felelősségét hordozzák és gyógyítanak, legyen áldásod az orvosok elméjével és kezével. Áld meg a nővérek, ápolók munkáját. Köszönjük mindazokat, akik gondoskodnak rólunk… Áldunk Téged a tudomány és gyógyszerek ajándékáért is. Adj védelmet Egyházadnak is, Uram, püspökeinknek, papjainknak, a szent szolgálatokban segítőknek, hogy jelen legyenek és fényt vigyenek a sötétségbe, szolgálni tudják a lelkek üdvösségét… Gyógyító Jézus Krisztus, add, hogy láthatatlan, de valóságos Jelenléted megsimogassa most azokat, akik magányosan, egyedül, elzártan, talán félelemmel töltik ezt az estét… Jelenléted adjon reményt és fényt mindenkinek. Halljuk hangodat, amint hozzánk is szólsz: „Ne féljetek! Bízzatok. Én legyőztem a világot. És én veletek vagyok mindennap a világ végéig”. Köszönjük ezt, Urunk. Aki élsz és uralkodol örökkön örökké. Ámen.

Válaszos ima

Az előimádkozott rész után válaszoljuk: – Adj kegyelmet és békét, Urunk!

A próbatétel és nehézség óráján. – Adj kegyelmet és békét, Urunk!
A kísértés és a törékenység idején. – Adj kegyelmet és békét, Urunk!

Amikor szent jelenlétedet keressük. – Adj kegyelmet és békét, Urunk!

Reménytelenségünk, magunkrahagyatottságunk, kiszolgáltatottságunk közepette – Adj kegyelmet és békét, Urunk!

Ha értelmetlenség vagy céltalanság bizonytalanít el minket – Adj kegyelmet és békét, Urunk!

Amikor a félelem bezárja a szíveinket. – Adj kegyelmet és békét, Urunk!

Amikor megérint a sötétség, átjár a fájdalom és meglátogat minket a szenvedés. – Adj kegyelmet és békét, Urunk!

Te magadra vetted minden gyengeségünket és betegségeinket hordoztad – – Adj kegyelmet és békét, Urunk!

Hogy bízni és reménykedni tudjunk általad – Adj kegyelmet és békét, Urunk!

Mert te vagy az erő, a gyógyulás, mert Nálad az élet – Adj kegyelmet és békét, Urunk!

Mert most is itt vagy mellettünk, vezetsz és üdvösségünkön munkálkodsz – Adj kegyelmet és békét, Urunk!

Dicsőség az Atyának…

Más közbenjáró, válaszos ima (Erdély számos templomában ezt imádkozzák ezekben az időkben):

Üdvözítő Jézus, velünk élő Isten, aki hűséges és gazdag vagy az irgalomban, hallgasd meg könyörgő szavunk, mellyel e járványhelyzetben Hozzád kiáltunk.

A bűn, a rossz és a halál legyőzőjeként dicsőítünk. Számodra az Atya akaratának keresése és megtétele mellett az ember ínségén, nyomorúságán való segítség volt a legfontosabb. Tekints ma ránk, akik félelemben, a betegség rémisztő árnyékában élünk és add meg szabadításodat, aki feltámadva életet hoztál. Áldd meg orvosainkat, ápolóinkat!

Szűzanyánk, betegek gyógyítója, – könyörögj érettünk!

Márton Áron püspök – járj közbe népedért!

Istennek minden szentjei – könyörögjetek érettünk!  Ámen.

Jézus! Atya egyszülött Fia, aki a mi üdvösségünkért alászálltál a mennyből, Hozzád könyörgünk Égi Orvosunk, aki lehajolsz gyötrelmeinkhez. Tekints ránk, e vírustól gyötört világra, megváltott tieidre. Érints meg kegyelmeddel, szűnjön e járvány. A betegség rémisztő árnyékában élünk: hallgasd meg imánkat, add meg szabadításodat, aki gyógyítónk vagy. Segítsd az orvosok, kutatók, ápolók nehéz szolgálatát, áldd meg őket!

Csíksomlyói Segítő Szűz Mária – könyörögj érettünk, kik Hozzád menekszünk!

Márton Áron püspök – járj közbe népedért!

Istennek minden szentjei – könyörögjetek érettünk!  Ámen.

Urunk, Hozzád kiáltunk! Ments meg az emberiséget sújtó minden bajtól, a betegségtől, a járványoktól, a téves információktól és a lelkiismeret manipulálásától. Tekints ránk, népedre, amely a pusztán kel át. Tekints az emberiségre, amelyet megrémít a félelem és a szorongás. Tekints a betegekre és a haldoklókra, a magánytól sújtottakra – légy megmentő Istenünk. Orvosainkban, az ápolókban Te légy jelen a szükség idején, áldd meg őket, szolgálatukat!

Segítő Szűz Mária – könyörögj érettünk, kik Hozzád menekszünk!

Márton Áron püspök – járj közbe népedért!

Istennek minden szentjei – könyörögjetek érettünk!  Ámen.

Jézus, menedékünk! Hozzád könyörgünk e járványsújtotta nehéz napokban. Erősítsd az orvosokat, az egészségügyben dolgozókat, akiket felemészt a fáradtság. Segítsd a vezetőket és a közszolgálatot ellátókat, akik vállukon hordozzák a döntések súlyát. 

A próbatétel és az elveszettség óráján ajándékozd nekünk Lelked erejét, Urunk! Amikor a magunkért és szeretteinkért való félelem, aggódás nyomaszt, nyiss meg minket a reményre, Urunk! Amikor meglátogat minket a szenvedés, erősíts minket, Urunk! S amikor majd érvényesíti erejét felettünk a halál, vezess Országodba, Urunk.

Csodatévő, Segítő Szűzanyánk – könyörögj érettünk, kik Hozzád menekszünk!

Márton Áron püspök – járj közbe népedért!

Istennek minden szentjei – könyörögjetek érettünk!  Ámen.

Dicsőség…

Egy tized rózsafűzér

Hétfő: örvendetes.
Kedd: fájdalmas.
Szerda: dicsőséges.
Csütörtök: világosság titkai.
Péntek: fájdalmas.
Szombat: Örvendetes.
Vasárnap: Dicsőséges.

Zárásnak: Önátadás imái

Egyiket választhatjuk tetszés szerint az alábbiak közül:

Charles de Foucauld / A ráhagyatkozás imája

Atyám, rád hagyatkozom, tedd velem azt, ami neked tetszik. Bármit teszel is velem,
megköszönöm. Kész vagyok mindenre, csak akaratod teljesedjék bennem
és minden teremtményedben. Semmi mást nem óhajtok, Istenem!
Kezedbe ajánlom lelkemet, neked adom, Istenem,
szívem egész szeretetével, mert szeretlek téged,
és a szeretet sürget, hogy egészen neked adjam magam,
hogy fenntartás nélkül kezedbe helyezzem életemet,
határtalan bizalommal, mert te vagy az én Atyám!

Loyolai Szent Ignác felajánló imája: Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen, vedd értelmemet és akaratomat, emlékezésem. Mindazt, amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen. Én visszaadom, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen felettem korlátlan úr rendelkezésed, csak egyet hagyj meg ajándékodul: szeretnem Téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, és minden, de minden gazdagság enyém, más semmi nem kell.

Lisieux-i Szent Teréz felajánló imája: Istenem! Felajánlom neked a mai nap miden cselekvését Jézus Szent Szívének dicsőségére. Vágyom arra, hogy minden szívverésem, gondolatom, a legkisebb munkám is megszentelődjön, azáltal, hogy egyesül az Ő végtelen érdemeivel, és kívánom, hogy jóvátegyem bűneimet az Ő irgalmas szeretetével. Istenem! Kérem magam számára és azok számára, akik kedvesek nekem: a kegyelmet, hogy tökéletesen teljesítsük szent akaratodat, Irántad való szeretetből fogadjuk el e mulandó élet örömeit és szomorúságait, hogy majd egy napon mindnyájan együtt lehessünk a mennyben mindörökre. Amen.

Lénárd Ödön piarista atya napi imája: Istenem és Atyám! Erős hittel hiszem, hogy minden a javukra szolgál azoknak, akik szeretnek Téged. És semmijük sem hiányzik azoknak, kik mindent Tőled várnak. Teljesen Rád bízom magamat. Távol legyen tőlem minden nyugtalanság. Az emberek elvehetik becsületemet, elveszíthetem vagyonomat, hiányozhatnak a szolgálatodra való eszközök, betegség megfoszthat erőmtől, a bűn kegyelmedtől, de semmi sem veheti el Beléd vetett bizalmamat. Ehhez ragaszkodom utolsó leheletemig. Várják az emberek jószerencséjüket tehetségüktől vagy vagyonuktól, bizakodjanak életszentségükben, bűnbánatuk szigorúságában vagy alamizsnáik sokaságában, én csak a Te végtelen irgalmú Szívedben bízom. Ki Benned bízik, nem csalatkozik. Ámen.

Miatyánk…

Ima gondjaink átadására

Uram, átadom Neked minden gondomat, melyek saját személyem vagy hozzátartozóim miatt nyugtalanítanak, és átadom Neked minden lelki és testi szenvedésemet. Hiszem, amit Szent Péter apostol által üzensz nekem: „Minden gondotokkal forduljatok Hozzá, mert Neki gondja van rátok” (1Pt 5,7). Szavadnál foglak Uram, és minden gondomat a kezedbe teszem. Tégy vele azt, amit akarsz. Mostantól fogva minden gondom a Tied!    /    Gondjaimmal együtt átadom Neked minden aggodalmamat, kínzó érzésemet is, amelyek nyugtalanítanak, és mindig újra feltörnek bennem, sőt kínoznak, és szerencsétlenné tesznek. Nem gondolok többé azokra az emberekre és körülményekre, amelyek ezeket előidézték. Átadom neked ezeket úgy, ahogy vannak, ha nagy fájdalmat okoznak is. Minden bizonytalanságot és aggodalmat felvált bennem a bizalom, hogy Neked gondod van rám. Átadom Neked minden jogomat arra, hogy védjem és igazoljam magam. Nem akarom a rosszat rosszal viszonozni. Nem akarom többé magamban mindig csak a jót, másban pedig csak a rosszat látni. Rád hagyom minden helyzet és körülmény megítélését.

Átadok Neked mindent, ami engem nyomaszt és megfélemlít. Átadom Neked betegségemet. Nem akarok többé arra gondolni, hogyan és miért kezdődött el valami. Elég, hogy Te tudod azt. Bizalommal karok a jövőbe tekinteni, mivel Te csak az én javamat akarod. Most összeszedem minden gondomat, és átnyújtom Neked azokat, legyenek a Te kezedben. Uram, bízom Benned, hogy Te azokat átveszed, gondoskodsz rólam, és segítesz nekem mindent a lehető legjobban megoldani.    /  Uram, hálát adok Neked, és áldalak Téged, hogy határozottan felszólítasz, az aggodalmaskodás, bosszankodás, siránkozás és boldogtalanság helyett inkább Benned bízzak, és engedjem, hogy Te gondoskodj rólam. Köszönöm, hogy arra hívtál, hogy vidám és boldog életet éljek Veled. Ámen

Jézus, azt ígérted, hogy ha hiszek benned, megbocsátasz mindent, amit rosszul tettem, hogy megtudom az életem célját és te befogadsz egy nap örökkévaló otthonodba, a Mennybe.
Megvallom a bűneimet és hiszem, hogy Te Isten vagy, az én Megváltóm. Befogadlak az életembe mint Uramat. Ma minden részét az életemnek a te irányításodra és vezetésedre bízom.
Meg akarok nyugodni a te szeretetedben. Köszönöm, hogy nem kell megszereznem, kiérdemelnem vagy megdolgoznom érte. Arra akarom használni az életem előttem álló részét, hogy téged szolgáljalak és ne magamat. Átadom neked az életem, és kérlek ments meg és fogadj be a családodba. Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

ZÁRÁS

Az Úr segítsége maradjon mindig mivelünk és távollevő testvéreinkkel! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen.

Imádkozzunk egymásért! Ne féljetek! Legyetek áldottak! Isten óvjon mindenkit! Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Hírdetés Támogasd a Katolikus.ma médiamissziót!
1 Hozzászólás

1 Hozzászólás

  1. KATALIN KASSA

    2020-11-16 at 17:21

    KATALIN KASSA. Hála a szép imákért. Jézusom ne légy bírám, hanem udvozítom!

Hozzászólás írása

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kövess minket Facebookon is!

Hírdetés Támogasd adód 1%-val a Katolikus.mát!

Népszerű