fbpx
Lépj kapcsolatba velünk

Család

Imádság házaspárokkal – házaspárokért

Közzétéve

Image: LJM Photo / Design Pics/Getty Images

A házastársi szeretet (Humane Vitae, N.8.) 
A házastársi szeretet akkor mutatja meg igazi természetét és nagyszerűségét, ha végső forrásként Istenből származtatjuk, “aki a szeretet, és akitől minden atyaság nevét kapja az égben és a földön” (vö. 1Jn 4,8). A házasság tehát nem véletlenül vagy a természet vak erőinek játékaként születik, hanem a teremtő Isten bölcsen és előrelátóan azért alapította, hogy az emberek között megvalósítsa szeretetének tervét. A kölcsönös és személyes önátadás által, amely sajátosan és kizárólag az övék, a házastársak olyan személyes közösséget érnek el, amellyel egymást tökéletesítik, hogy az új életek létrehozásában és nevelésében Istennel együtt munkálkodjanak. Keresztények számára a házasság – mint kegyelemközlő szentség – olyan nagy méltóságra jutott, hogy Krisztus és az Egyház kapcsolatát jelzi.

Ima kezdete: 
Kezdjük el imánkat Házaspárokért-Házaspárokkal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Imafelajánlás: Imádságunk kezdetén rövid csendben kérjünk a mi teremtő és megváltó Istenünktől egy kegyelmet, amelyre házaspárként szükségünk van.

Ének: Életem csak kegyelem,…. vagy Az Úristent Magasztalom…, Itt vagyok most jó Uram,…

Szeretni valakit…
Szeretni valakit azt jelenti, hogy mindig reménykedem benne.
Attól a pillanattól kezdve, amikor megítéltük, korlátoztuk iránta bizalmunkat,
egyenlővé tettük és azonosítottuk azzal, amit tudunk róla,
és felhagytunk azzal, hogy szeressük.
Éppen emiatt aztán már nem is lesz képes
jobbá és nagyobbá válni, hiszen bezártuk őt.
Minden jót fel kell tételeznünk a másikról, és mernünk kell
a szeretetnek lenni ebben a világban, amely már képtelen szeretni.

1. olvasó:
Áldd meg, Uram, a kezemet
hogy fínom fogású legyen
hogy tartson, de ne szorítson béklyóba
hogy adjon, de ne számításból
hogy ereje legyen vígasztalásra és áldásra

2. olvasó:
Áldd meg, Uram, a szememet
hogy meglássa a szépet
hogy ne legyen vak a láthatatlan iránt
hogy átlásson a látszaton
hogy mások pillantásában melengedhessenek

3. olvasó:
Áldd meg, Uram, a fülemet,
hogy meghallja hangodat
hogy észlelje a szenvedés neszét
hogy bezárulni tudjon a locsogás elött
hogy ne riadjon a kellemetlen hangjától

4. olvasó:
Áldd meg, Uram, a számat
hogy szólni tudjon Rólad
hogy szavai ne sértsenek
hogy hangjai gyógyírként hassanak
hogy ne adja ki a rábízottakat

5. olvasó:
Álld meg Uram a szívemet,,
hogy leleked lakóhelye legyen
hogy meleget adni és megtartani tudjon
hogy örömet és bánatot megkülönböztetni tudjon

6. olvasó
Álld meg Uram az életemet,
hogy áldás lehessen
a magam
és mások számára.

Ének:
Szívem telve van Veled, drága Jézus, hű megváltó,
Hálát érzek mindazért, mit értem tettél, drága Jézus,
Hogy elhívtál és befogadtál, nincsen más otthonom,
Karod óv és átölel, nálad van lakhelyem,
Jöjj közel hát, ölelj most át, szükségem van rád,
szükségem van Rád, szükségem van Rád.

Házasok imája
Istenünk, aki szeretettel kötötted össze szívünket, kérünk, hogy mindig békében és egyetértésben éljünk és soha ne térjünk le parancsaid útjáról! Szent Család, Szent Anna, házasok példaképe, könyörögj érettünk Istennél, hogy áldja meg egész életünket és gyermekeinkért végzett minden fáradozásunkat! Esdd ki nekünk a kegyelmet, hogy egész családunk mindig és mindenben Urunk tetszése szerint éljen! Amen.

Olvasmány az efezusiakhoz írt levélből:

1 Mint Isten kedves gyermekei, legyetek az ő követői és 2 éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta magát értünk jó illatú áldozati adományként az Istennek. 3 Kicsapongásról és egyéb tisztátalanságról vagy kapzsiságról szó se essék köztetek, ahogy a szentekhez illik. 4 Ocsmány, léha vagy kétértelmű szót ne ejtsetek ki. Ez sem illik hozzátok, annál inkább a hálaadás. 5 Legyetek meggyőződve, hogy semmiféle erkölcstelennek, tisztátalannak, kapzsinak, más szóval bálványimádónak nincs öröksége Krisztus és az Isten országában. 6 Senki ne vezessen félre benneteket üres beszéddel, mert ezek miatt éri Isten haragja a hitetlenség fiait. 7 Tehát ne vállaljatok velük közösséget. 8 Valaha sötétség voltatok, most azonban világosság az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság fiai. 9 A világosság gyümölcse csupa jóság, igazságosság és egyenesség. 10 Azt keressétek, ami kedves az Úr szemében. 11 Ne legyen részetek a sötétség meddő tetteiben, inkább ítéljétek el őket. 12 Amit ugyanis titokban tesznek, azt még kimondani is szégyen. 13 Mindarra, amit elítéltek, fény derül, 14 s ami így világossá válik, fényforrás lesz. Ezért mondják: Ébredj, aki alszol, támadj fel a halálból, és Krisztus rád ragyog. 15 Gondosan ügyeljetek tehát arra, hogyan éltek: ne balgán, hanem bölcsen. 16 Használjátok fel az időt, mert rossz napok járnak. 17 Ne legyetek értetlenek, hanem értsétek meg az Úr akaratát. 18 Ne részegeskedjetek, mert a bor léhaságra vezet, inkább teljetek el lélekkel. 19 Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Énekeljetek és ujjongjatok szívből az Úrnak. Adjatok hálát mindig mindenért Urunk, Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának.
Ez az Isten igéje.

Tartsunk egy rövidke csendet!

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket!”
Megszívlelve a zsoltár szavát így imádkozunk együtt:
Közös válaszunk: Hálát adunk neked Urunk!

– Hálát adunk neked, meg nem érdemelt fogyhatatlan szeretetedért
Hívek: Hálát adunk neked Urunk!
– Hálát adunk neked gondviselésedért, hogy tenyereden hordozol minden házaspárt és családot
-Hálát adunk neked, hogy a természet csapásai, özönvizei, szélviharai közepette is megőriztél minket
-Hálát adunk neked, hogy anyagi és más károktól megmentettél minket
– Hálát adunk neked irgalmadért, hogy „Jó Atyaként” vártál ránk bűnösökre
– Hálát adunk neked türelmedért, amellyel ez istentelen világgal szemben viseltetsz
– Hálát adunk neked az üdvös figyelmeztetésekért, amelyekkel a szent élet útjára akarod terelni „elcsatangolt bárányaidat”
– Hálát adunk neked jóságodért, amellyel „válladra veszel és szívedre ölelsz” bennünket gyarló, fáradt, tévelygő gyermekeidet
– Hálát adunk neked Egyházadért, hogy támasz, megerősítő bástya életünk számára
– Hálát adunk neked hitünkben való kitartásért, hitünk megszilárdulásért
– Hálát adunk neked a Szentatyáért, a püspökökért, a papokért, a diakónusokért, a szerzetesekért, a hit minden tanítójáért, hogy eszközök voltak a te kezedben
– Hálát adunk neked az egyházban segítő munkatársakért, a kántorokért, a sekrestyésekért, egyháztanácsosókért a mindennapi élethez szükséges szolgálattevőkért
– Hálát adunk neked plébániai közösségeinkért, a régiek hűségéért, és az új arcokért, szívekért
– Hálát adunk neked azok nevében, akik ebben az évben lettek keresztények
– Hálát adunk neked a hittanos gyermekekért, az elsőáldozókért, a bérmálkozókért
– Hálát adunk neked plébániánk családjaiért, különösen azokért, akik a nehézségek ellenére több gyermeket nevelnek
-Hálát adunk idős, beteg testvéreinkért, akik a szépen megélt öregkor és a felvállalt szenvedések és életbölcsesség által közösségünk igazi kincsei
– Hálát adunk neked mindenkért, akik eszközök a te kezedben, hogy minket az üdvösség útján járni taníts
– Hálát adunk neked a betegségekért, a keresztekért, mert hordozásuk által tanítványaiddá szelídítesz minket, megtanítva az Igére: „ha veled együtt szenvedünk, veled együtt fogunk megdicsőülni is”
– Hálát adunk neked az örömökért, amelyekben nem váltunk könnyelművé és a bánatokért, melyek mélyebb kapcsolatot eredményeztek Veled

Könyörögjünk! Maradj velünk Urunk az Oltáriszentség csodájában, vonj magadhoz minden embert, a te életet, örömöt, békét adó barátságodba és add, hogy az új esztendőben téged soha el nem hagyva járjunk az üdvösség, a szentség útján. Aki élsz és uralkodol a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Ének:
1. Magasztalja lelkem az én Uramat.
Örvendezve élek szárnyai alatt.
Szolgálója lettem, lepiIlantott rám.
Alázattal zengi dicséretét szám.
2. Ami velem történt, nem volt soha még.
Boldognak mond engem minden nemzedék.
Nagyot művelt velem hatalmas keze.
Jóságában százszor szent az ő neve.
3. Irgalma leáradt, népünkre borult,
félelmünkre szállott, s a szívünkre hullt.
Hatalmas a karja, csak egyet suhint.
A kevélykedőket széjjelszórja mind.
Miért nem szóltál hamarabb?

A férj egy izmos ember, hangjába beleremegett a föld és a modora nem valami megnyerő. A feleség gyengéd, érzékeny asszony. Amikor összeházasodtak, a férj minden téren gondoskodott a családról és a feleség példásan nevelte a gyerekeket. A gyermekek felnőttek, kirepültek a családi fészekből… sok ilyen történet van.
Amikor már minden gyermek kirepült, az asszony ajkáról eltűnt a mosoly, napról napra gyengébb és törékenyebb lett. Nem volt étvágya és egy szép napon nem is tudott felkelni az ágyból.
A férje aggódott és bevitte feleségét a kórházba.
Orvosok és híres specialisták is megvizsgálták. Egyiknek sem sikerült megállapítani a kór okozóját. Csak a fejüket csóválták és egyre ezt hajtogatták: -Hm!
Az utolsó specialista kihívta a betegszobából az izmos férjet és kijelentette:
– Nekem az a véleményem, hogy a feleségének elment az élettől a kedve.
Az erős férj szó nélkül visszament a betegszobába, odaült a beteg asszony ágya szélére, megfogta a kezét. A vékony kis kezecske szinte eltűnt a nagy marokában. Majd harsogó hangon így szólt a feleségéhez: – Neked nem szabad meghalnod!
– Hát miért nem? – kérdezte az asszony halk suttogással.
– Azért nem, mert szükségem van rád!
Attól a pillanattól kezdve az asszony szemmel láthatóan gyógyult. Az orvosok meg azon törték a fejüket, miféle betegségben szenvedhetett a szegény feleség.

Nem kell megvárni a holnapot, hogy valakivel közöljed: szereted. Tedd meg azonnal! Ne gondolj arra: „feleségem, fiam, lányom… ezt úgyis tudják.” Talán tényleg úgy is van. Téged zavarna, ha gyakrabban hallanád? Ne nézd az órát, vedd a kezedbe a kagylót és telefonálj haza: „Én vagyok, és csak azt akarom mondani, hogy nagyon szeretlek.”
A szeretet életet jelent. Létezik a holtak és az élők világa. Ami megkülönbözteti őket, az a szeretet.

Rövid csend

Tegyünk az oltár elé egy tömjéntartót, melyben már égő parázs van, melléje tegyünk egy kis dobozba tömjént. Egy csendes háttér zene segítségével, hívjuk meg a párokat, hogy jöjjenek az oltár elé, tegyék le ami megkövesedett bennük, adják oda az Úrnak mindazt, ami változásra, átváltozásra szorul életükből.
A párok csendben, vagy hangosan, letérdelve imádkozhatnak, beszélgessenek Jézussal arról, amit odaadnak Neki, tegyenek egy kis tömjént a parázsra, tegyék le ami megkövesedett, megkeményedett bennük, kapcsolatukban. Kérjék Jézus segítségét, megerősítését a tovább lépéshez.
Egy másik kis dobozban, edényben tehetünk ki papír-szívecskéket, lángocskákat, házassággal kapcsolatos Szentírás idézeteket, egy áldást melyet a párok magukkal vihetnek.

Ima a családokért

Jóságos és irgalmas Isten! Családjainkat és testi lelki javainkat mindenható védelmedbe ajánljuk. Áldj meg minket, ahogyan a názáreti szent családot megáldottad.
Szeretett Jézusunk! Te rejtett életed példájával és tündöklő erényeiddel megszentelted azt a családot, amelyben éltél. Emlékezzél meg arról, hogy a mi közösségünk is a Te családod, hiszen neked szenteli és neked ajánlja fel magát. Oltalmazz minket, szabadíts meg a veszélyektől, siess segítségünkre minden szükségünkben. Adj állhatatosságot, hogy téged szeressünk. Segíts, hogy hűségesen szolgáljunk neked a földön és örökké dicsérhessünk a mennyben.
Boldogságos Szűz Mária, aki karácsony éjjelén szerető szívedre ölelted az isteni Kisdedet, kérj számunkra kegyelmet, hogy úgy tudjuk szeretni Jézust és egymást, ahogyan Te szeretted isteni Fiadat és tiszta jegyesedet. Földi anyánk mellett Te légy mennyei édesanyánk és közbenjárónk drága gyermekednél.
Szent József, a szent család feje és az isteni Kisded hűséges őrzője, légy a mi otthonainknak is feje, és vedd atyai pártfogásodba családjainkat. Légy közbenjárónk minden szükségünkben és segíts, hogy amint Te hűséges voltál a karácsonyi éjben és a menekülésben, mi is hűségesek maradjunk az Úr Jézushoz a kísértések és szenvedések megpróbáltatásaiban. Ámen. Szent II. János Pál Pápa

Áldás:
Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen meg téged!
Ragyogtassa rád orcáját az ÚR, és könyörüljön rajtad!
Fordítsa feléd orcáját az ÚR, és adjon neked békességet!
És így legyen a jó Isten szeretete, jósága, békessége és
áldása házasságotokon, szeretteiteken, most és mindörökké.
Az Atya a Fiú és a szentlélek nevében. Ámen!

Záró ének. Áldásoddal megyünk,…. Áldjon meg minket örök Atya Isten…

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Hírdetés Támogasd a Katolikus.ma médiamissziót!
Klikkelj a hozzászóláshoz

Hozzászólás írása

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Család

A kisebb költségvetésű esküvők tartósabb házasságokhoz vezethetnek, derül ki egy tanulmányból

Közzétéve

Szerző:

Fotó: Shutterstock

Úgy tűnik, hogy az esküvőre fordított összeg nagysága nem feltétlenül arányos a pár boldogságával.

Amikor az emberek a házasságkötésen gondolkodnak, az egyik legfőbb akadályt az anyagiak jelentik, hiszen egy hatalmas, sok vendéget felvonultató esküvő többe kerülhet, mint egy ház. De érdekes módon a nagy összegekből megrendezett házasságkötés nem feltétlenül eredményez boldog párkapcsolatot.

Ezt mutatja egy brit tanulmány, amely a Marriage Foundation (Házasság Alapítvány) megbízásából készült – írja a Daily Mail. Azok a párok, akik egyszerű szertartást választanak, statisztikailag nagyobb valószínűséggel maradnak együtt.

A megkérdezettek közül azoknak a pároknak a 10%-a, akiknek az esküvője több mint 20.000 fontba (kb. 26.600 amerikai dollár) került, három éven belül elvált. Más szóval: a drága esküvő megrendezésére koncentráltak, megfeledkezve arról, hogy az életük hátralévő részét együtt fogják tölteni. Sara Davison így nyilatkozott a Daily Mailnek:

Egyes esküvőknél a házasságkötés az esküvő megrendezéséről szól, semmi másról. Tehát a házasságkötés napja, a drága ruha, a gyönyörű vidéki kastély, mindez háttérbe szoríthatja a házasságkötés valódi célját. Aztán amikor az esküvő napja véget ér, ott ülsz, nézed az asztal túloldalán azt a személyt, akihez hozzámentél, és arra gondolsz, hogy “Az esküvő jó volt, de ez itt most valami egészen más”.

Harry Benson, a házasságpárti kutatóközpont kutatási igazgatója azt is hozzátette: “A drága esküvők esetében nagyobb az eladósodás kockázata is. Számos adat igazolja az ezzel kapcsolatos korábbi amerikai kutatásokat.”

Ugyanakkor azoknak, akik 10 vagy annál kevesebb vendég részvételével tartottak szertartást, a 34%-a egy évtizeden belül elvált (ami majdnem kétszerese a teljes minta átlagos válási arányának). A tanulmány szerint a több vendég jelenléte “megerősíti a döntést, hogy elkötelezik magukat egy személy mellett, és kizárnak minden más választási lehetőséget”.

Ezek az eredmények nagyon hasonlítanak egy korábbi, a CNN által ismertetett amerikai tanulmány eredményéhez. “Összességében eredményeink kevéssé támasztják alá az esküvői ipar azon általános üzenetét, miszerint a jó házasság titka a pazar esküvő” – mondta Andrew M. Francis kutató az amerikai hírportálnak.

A több vendég és az alacsonyabb válási arány összefüggését kommentálva elmondta: “Ez a közösség jótékony hatását bizonyítja, vagyis azt, hogy a barátok és a család nagyobb támogatása segíthet a párnak átvészelni a házasság kihívásait. De az is lehet, hogy azok a párok, akiknek sok barátjuk és családtagjuk van, olyan típusba tartoznak, akik kevésbé döntenek a válás mellett.”

A megfelelő indítékok megléte

Nem egy pazar, több százezer dollárba kerülő buli teszi működőképessé a házasságot. Ami miatt egy pár hosszú éveken át együtt marad, az a házastársak közötti szeretet, a család fenntartásának vágya, a kölcsönös tisztelet, az intimitás, a partnerség, a lelki rokonság, a megértés, a társas együttlét, a közös projektek és tervek a közös élet felépítésére, valamint az Isten előtti elkötelezettség. Az anyagi megfontolások (a jó megélhetés alapjain túl) nem tartoznak – vagy legalábbis nem szabadna belekerülniük – ebbe az egyenletbe.

Végső soron nagyon fontos, hogy a megfelelő okokból házasodjunk össze. Sajnos vannak, akiket olyan okok vezetnek a házasságkötéshez, amelyek idegenek a házasság valódi céljától: anyagi érdekből házasodnak, vagy azért, hogy elhagyják a szülői házat, hogy teljesüljön gyermekkoruk álma, hogy olyan esküvőjük legyen, mint egy hercegnek vagy hercegnőnek, vagy egyéb kényelmi vagy illendőségi okokból. A házasság nagy boldogság forrása lehet, de odafigyelést, munkát és állandó karbantartást igényel.

Nem szabad más okból megházasodnunk, mint azért, mert szeretjük azt a személyt, akivel házasságra lépünk, magát a házasságot pedig egy életre szóló szentségi köteléknek tekintjük, amelyben a házastársak támogatják és kiegészítik egymást. És ha jó döntést hoztunk, akkor a szertartás mérete és a vendégek száma lesz a legkevésbé fontos tényező.

Fordította: Marek Éva
Forrás: Aleteia

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Család

A párkapcsolat aranytartalékai – Dr. Gyuris Petra előadása – VIDEÓ

Közzétéve

Az együtt töltött idő hossza és a párkapcsolat változása címmel tartott előadást Dr. Gyuris Petra pszichológus, a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Intézetének tanára a Pálos Lelki Központban.

„Élet az, ami velünk történik, miközben nekünk más terveink vannak.”

– mondta egykor John Lennon, akinek idézetével a párkapcsolatok, a házasság kérdéskörének mélységére utal, és kijelenti, hogy az esetek többségében nem készülünk fel eléggé a párkapcsolatra, a családi kapcsolatokra, a gyerekvállalásra és gyereknevelésre. Ezért Dr. Gyuris Petra előadásában Bader és Pearson (1988) által meghatározott fejlődési szakaszok mentén mutatja be a házasság szakaszait, segítve ezzel jobban megérteni a férjben és a feleségben így végbemenő folyamatokat. Rávilágít a problémák gyökerére és esetleges megelőzésére is.

A párkapcsolatnak, a házasságnak kell hogy legyenek „aranytartalékai”, melyekből táplálkozva a nehézségek és a krízisek könnyebben vehetők, és amely sokszor megakadályozzák, hogy az életre szóló házastársi kapcsolat válással végződjön. A Pálos Lelki Központban jelenlévő közönség bevonásával Dr. Gyuris Petra feltárja a lehetséges aranytartalékokat, míg annak mozgósításáról is beszél. Szó esik arról, hogy melyik szakaszban jó, ha születik a gyerek, illetve mit lehet tenni, hogy a gyerek nevelése ne távolítsa el a feleket.

A videófelvétel a Katolikus.ma Olvasóinak adománya révén készült. Ha tetszik amit csinálunk, akkor itt támogathatsz bennünket! Köszönjük!

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Család

Valóban nélkülözhetetlen a családban végzett imádkozás?

Közzétéve

Szerző:

Fotó: Corinne SIMON I CIRIC

A fárasztó napok után, a fürdést és a vacsorát követően, a legtöbb szülő azért talál fizikai erőt a gyermekeivel való közös imára.  Ez bizonyára fontos pillanat, amelyről gyorsan kiderülhet, hogy nehéz nyugalomban és összeszedetten megvalósítani. Nos, ha feszült az otthoni légkör, lehetséges a családi ima elhagyása?

Ma este Mária kicsit haragszik a gyerekeire, a férjére, önmagára és még Istenre is, aki úgy tűnik, semmit nem tesz, hogy megkönnyítse a családi találkozást az esti imában. „Mindenki épp csak odavonszolja magát, annyira keserves az egész, nem tudom, mire jó” mondja csüggedten a háromgyermekes anyuka. Valóban kell hozzá ragaszkodni? „Kötelező” a családi ima? Igen az, mivel egy család nem hagyhatja el az imát.

Bizonyos családok arra hivatottak, hogy többet imádkozzanak, mint mások. Ugyanakkor minden család hivatott imádkozni. De vigyázat, ne csökkentsük le a családi imát az esti imára. Számos alkalom van, amely vallási értelmet ad a család mindennapi életének: ilyenek az étkezés előtti áldás, iskolába menet az autóban elmondott ima, az ünnepi események rituáléja, az ünnepélyes vasárnapi reggeli, a temetőben a család halottaiért elmondott ima… Az Isten felé irányuló figyelem ilyen sokasága készíti elő, majd lehel életet a családi imába.

A családi ima akadályai

Reggel az óramutatóval való versenyfutás akadályozza legtöbbször a kis csapat gyülekezését közös imára. A hit a családon belül leggyakrabban az esti imában nyilvánul meg, de ez sem könnyű. Szétdarabolt életek, szétszórt napok, állandó rohanás, felgyülemlett fáradtság, sokféle elvárás, váratlan programok, a lélek nehézsége, testi ernyedtség, mind megannyi tényező, ami miatt „az ima” gyakran „gályarabságra” emlékeztet. „Tinédzsereink nyögnek vagy bojkottálnak, a kisebbek húzódoznak, verik a tam-tamot vagy civakodnak. Félek, hogy ez az ima elriasztja őket az imádkozástól!” – mondja Izabel, öt gyermek édesanyja.

Vannak más, belső akadályok : egy apa, aki szerénységből, igénytelenségből vagy individualizmusból vonakodik ettől a közös aktustól, vagy az egyik házastárs, aki nem osztja házastársa hitét, vagy annak nyilvános megvallását, esetleg egy tinédzser, aki azzal fenyeget, hogy balhét csinál…  A 14 éves Jeromos például nyílt ellenségességet mutat az esti ima idején, grimaszol, gúnyolódik, elutasítja a részvételt. Isten az, akit visszautasít? Az imát, vagy éppen a családi imát?  A különbség nem árnyalatnyi.

„Számos kamasz zavarban van, ha hozzátartozóival kell imádkoznia. De ha nem akarunk részt venni a családi imában, az nem annak a jele, hogy elutasítjuk az Urat vagy az imát” – jegyzi meg Élisabeth, négy gyermek édesanyja. „A családi ima a békesség helye kell legyen, nem a viszályé és a „nyomásgyakorlásé – folytatja.  – Nagyobb gyermekem rendszeresen ekkor határozza el, hogy zuhanyozik, férjem feltűnően belemerül az újságjába… De annyi baj legyen!  Talán eljön majd az idő, amikor képesek leszünk együtt imádkozni… addig is, nem fogunk ezen vitatkozni. Az igazán rossz példa lenne.”

 „Ez egy szerény ima … de a miénk!”

Az esti ima nem édes utópia csupán? Nem az, ha két feltétel teljesül: igazán akarni kell és nem kell a lehetetlent akarni. „Egy bizonyos tökéletességre törekvés majdnem megölte az imánkat”- mondta el Bernard. Valódi liturgiáról álmodtunk? Kínkeservesen érkeztünk el egy szegényes kis háromperces imához. Majdnem feladtuk, de aztán azt mondtuk magunknak: „Nem. Ez egy szerény kicsi ima … de a miénk”. Azt gondolom, Isten egyetért ezzel. Ha kevés is, amit megtehetünk, de azt meg kell tennünk. Az Evangéliumban a kenyérszaporító Fiúnak csak öt kenyere és két hala volt, de azokat odaajándékozta…”

Erik, négy gyermek apja, fatalista mosollyal vallja be: „Teréz anya azt mondta, hogy az a család, amelyik együtt imádkozik, együtt is marad, nos, nálunk ez fordítva van. Amikor együtt imádkozunk, összeverekszünk! Ezért úgy határoztunk, hogy csak a szombat esti imát őrizzük meg, de azt mini-liturgiává teszünk.  A hétköznap estéken meg barkácsolunk…”

Ha törik, ha szakad, meg kell-e tartanunk a napi imát? A vélemények megoszlanak. Egyesek a rendszerességhez ragaszkodnak, mint olyan erőhöz, hűséghez, ritmushoz, amely megkönnyíti a rítust. Mások, gyakran szükségből hajlanak a hosszabb idejű, de ritkább imaalkalmakra. „ A fontos, hogy megtaláld a ritmusodat, mondta Georgette Blaquière francia katolikus teológus és esszéíró. Néha jobb, ha csak hetente két-háromszor vagy vasárnap imádkozunk a családban. A fontos, hogy ezt igazán „Istenért” éljük meg, úgy éljük meg, mint olyan időt, amelyet valóban Neki szentelünk. Túl gyakran állunk meg az ima „pedagógiai” aspektusánál. Arra törekszünk, hogy gyermekeinket a hitre neveljük, de összetévesztjük „a célt” és a „következményt.”

A személyes imát nem szabad elhanyagolni

Az ideális persze az, ha sikerül hozzászoktatni a családot a keresztény élethez, azért, hogy a gyermek a hitnek ebben a „fürdőjében” nőhessen fel és fejleszthesse az ima iránti elkötelezettségét. De ez az ideális… A sürgős a személyes ima útjának újra megtalálása, amikor azt elvesztettük. Ez a személyes ima a családi ima igaz forrása.  Személyes ima nélkül fennáll a kockázat, hogy a családi ima csupán homlokzat lesz, amely egy napon megreped. A családi ima valójában nem helyettesíti sem a szülők, sem a gyermekek részéről a szív csendjében folytatott személyes párbeszédet Istennel. Ellenkezőleg, a családi imának kell minket oda elvezetnie.

Fordította: Bárdi Zoltán
Forrás: Aleteia

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Kövess minket Facebookon is!

Hírdetés Támogasd adód 1%-val a Katolikus.mát!

Népszerű