fbpx
Lépj kapcsolatba velünk

Aktuális

Kovács Gergely érsek: Járjunk együtt! – VIDEÓ

Közzétéve

42 püspök és közel 400 pap jelenlétében szentelték érsekké Mons. Dr. Kovács Gergely atyát a Gyulafehérvári Érsekség élére. A történelmi eseményre Szent Péter apostol székfoglalásának emléknapján került sor, amelyet Márton Áron püspök kinevezésének 81. évfordulóján, a 2019. december 24-i érseki kinevezés előzött meg. Közel 7 ezer hívő jelenlétében ünnepeltek együtt a Gyulafehérvári Főegyházmegye székhelyén.

Mons. Dr. Kovács Gergely az 1009-ben alapított Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség 84. főpásztora. Kovács Gergely papi jelmondata „Jézus így szólt, jöjj.” arra az evangéliumi jelenetre utal, amikor Jézus bátorító szavára Péter elindul a vízen járva. A főpásztor püspöki jelmondata:

„Őáltala, ővele és őbenne.”

A főszentelő em. és ft. Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke volt, míg a társszentelők között nm. és ft. mons. Jakubinyi György nyugalmazott gyulafehérvári érsek, apostoli adminisztrátor és nm. és ft. Miguel Maury Buendía, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa említhető.

A ceremóniát vezető Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke magyar fordításban felolvasott beszédében azt hangsúlyozta, hogy Kovács Gergely több mint két évtizedes római szolgálata alatt megtapasztalta az egyház egyetemességét, megtapasztalta az új, digitális kultúrába való beilleszkedés szükségességét, és szülőföldjére hazatérve, magával hozza a globális látásmódot és a nyitott lelkületet.

Hozzátette: mint vegyes házasságból származó gyerek magával hozza az ökumenizmustól átitatott személyes élettörténetét is. Ravasi bíboros teljes beszéde itt olvasható.

A továbbiakban Kovács Gergely érsek atya köszöntő beszéde olvasható teljes terjedelmében:

„Az Isten egymagában mindenre képes, mégis úgy látta jónak, hogy rád is számítson és elhívjon egy új feladatra.” Többek között ezzel a gondolattal búcsúztattak el Rómából, hozzátéve, hogy az igazi pásztor Jézus példáját követi, aki szolgai alakot vett fel, ahogy a Filippiekhez írt levélben olvassuk, megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.

Köszönettel tartozom a Jó Istennek, aki számít rám és meghívott az Ö szolgálatára. Jézus szavára Péter apostol mindaddig képes volt járni a vízen, amíg hittel tekintett mesterére. Pappá szentelésemkor ezt a szentírási jelenetet válaszotttam mottóként a „Jézus így szolt, jöjj” idézet által.

Adja meg a mindenható mindannyiunknak az erős és sziklaszilárd hit kegyelmét. Köszönet a Szentatyának, Ferenc pápának és az Ő képviselőjének, Miguel Maury Buendía apostoli nunciusnak, akik tavaly, a június 1-i apostoli látogatás által kiemelten tanúsítják a Főegyházmegyénk iránti szeretetet, személyes gondviselést.

Köszönet minden jelenlévő püspöknek, hogy velünk együtt imádkoztak. Különösen a felszentelést végző Gianfranco Ravasi bíborosnak, aki a kultúra pápai tanácsának elnökeként több, mint 12 évig volt elöljáróm és a két társszentelőnek Jakubinyi György és Miguel Maury Buendía érseknek. Köszönöm szépen érsek atya!

Jakubinyi György érseknek és Tamás József püspöknek a Főegyházmegye papsága és hívei nevében is köszönöm, mindazt, amit az elmúlt évtizedek alatt tettek a főegyházmegyéért. Hála és köszönet érte. Mindketten szeretettel biztosítottak, hogy támogatni fognak most következő szolgálatomban. Ígérem imáimat és odafigyelő szeretetemet.

Szeretettel köszöntöm a paptestvéreket, közöttük, volt szemináriumi tanáraimat és évfolyamtársaimat.

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a testvéregyházak és a felekezetek képviselőit, akik az egység építésének szellemében itt vannak közöttünk. Salut cu drag reprezentanți biserici surori, prezentț în spiritul construirii unității.

Köszöntöm a szülővárosomból, Kézdivásárhelyről érkezetteket, volt osztálytársakat, ismerőseket, barátokat, rokonokat, különösen édesanyámat, elhunyt édesapám helyet, keresztapámat, öcsémet és hugomat a családdal együtt.

Tisztelettel köszöntöm a civil élet központi és helyi képviselőit, akik az országból és a határon túlról érkeztek. Köszönöm, hogy itt együtt ünnepeltünk. Kérem, hogy ugyanúgy dolgozzunk is együtt.

Doresc să mulțumesc reprezentaților locale si centrale pentru prezența lor si pentru sprijinul acordat să mergem împreună.

Szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, a több ezer zarándokot, híveinket, akik nem jutottak be a székesegyházba. Az egyik interjúba azt mondottam, Áron püspök úr gondoskodni fog a jó időjárásról. Ennek ellenére hideg van, külön köszönöm, hogy ennek ellenére is fegyelmezetten, imádságos lelkülettel kapcsolódtak be a szentmisébe.

A köszönő szavakat hosszasan kellene folytatnom. Hiszem, hogy megértik, ha nem sorolok fel mindenkit az idő szűke miatt is. Nagyon sokan dolgoztak az éjt szó szerint nappallá téve, hogy az ünnep ilyen szép legyen és vendégeink itthon érezzék magukat, hogy a liturgia felemelő legyen. Külön köszönet a szentmisén szolgálatot teljesítőknek, az önkénteseknek, egyszóval mindenkinek. A Duna TV-nek és az Erdélyi Mária Rádiónak köszönhetően sok ezren kapcsolódtak be a imáinkba. Mindenkinek szívből jövő Isten fizesse.

Szentbeszédében Ravazzi bíboros mintegy felvázolta azt, ami életprogramként küldetésem és feladatom. Jó pásztorként viselni gondját a nyájnak, olyanként, akinek ismerik hangját a juhok.

Kányádi Sándor gondolata jut eszembe, aki így fogalmaz: Aki megért s megértet egy népet megéltet. Aki megért, s megértet.

A pap minden szentmisében Krisztus áldozatul adott testét és kiontott vérét mutatja fel Őáltala, Ővele és Őbenne. Nem lehet annál tökéletesebb dicsőítést adni az atyának, mint amit Jézus adott a kereszten, ahol teljesen kiüresedett, ahol engedelmes volt mindhalálig. Tökéletesen az atya akaratát tette. Ezért is választottam jelmondatomként, Krisztus által, Krisztussal és Krisztusban. Püspöki címerem nem szorul különösen magyarázatra. Kinevezésem dátumán túl további szoros kapocs Isten szolgája, Márton Áron püspökhöz. Kezemben az Ő pásztorbotját tartom, amelyet Majláth Károly püspöktől vett át és teszem ezt azzal a nagy tisztelettel, amelyre engem és mindannyiunkat szentéletű Áron püspökünk öröksége kötelez.

Járjunk együtt! Erre biztat Ferenc szentatyánk, de Áron püspök is, aki püspöki beköszönő beszédében így int: Meg kell tanulnunk, hogy egymásért munkát vállaljunk és tudjunk együtt dolgozni az élet minden területén. Ismerős az idézet, éljük is meg.

Nagy kiterjedésű főegyházmegyénkre jellemző a sokszínűség, a sokféleség. Együtt kell járnunk. Megőrizve a saját kultúrát és identitást, de tiszteletben tartva a másságot, a mást, a másikat. Egymást tisztelve, megbecsülve és segítve. Csak közösen és együtt tudunk Istennek tetszően dolgozni.

Járjunk együtt. Erre hívok meg mindenkit szeretettel, közvetlen munkatársaimmal együtt. Általános és bírósági helynök, Lukács Imre-Róbert. Irodaigazgató és érseki titkár Hurgoi János. A szerzetesekért felelős érseki helynök Urbán Erik ferences tartományfőnök. További intézkedésig minden más tisztség a jelenlegi marad.

Isten bőséges áldása kísérje mindannyiunk munkáját. Ámen!

A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség területe 58 234 négyzetkilométer (lakosainak száma 3 590 500), a római katolikusok száma 355 500. A főegyházmegye tizenöt főesperességében 253 plébánia található, 332 pap (ebből 33 szerzetespap) teljesít lelkipásztori szolgálatot.


Kovács Gergely érseki címere

A húsz zöld bojt és a dupla kereszt az érseki címerek jellemzői. Az aranyszínű kereszt öt piros drágakője az Úr Jézus sebhelyeinek jelképe.
A fenyőfa emlékeztet egyrészt az érsek szülőföldjére, másrészt Isten szolgája, Márton Áron püspök címerére. A Nap és a növekvő félhold szintén kettős jelentést hordoz: Erdély címerében a Nap és a Hold a székely népet, keresztény szimbólumként a felkelő Nap Krisztust, a Hold pedig a Napba öltözött asszonyt (Jel 12,1) vagyis égi Édesanyánkat, Máriát szimbolizálja. Ahogyan Hold a Naptól, úgy Mária is Fiától kapja fényét. A fenyő közepén látható krisztogram Krisztust jelenti, akit a többségében katolikus székelyek szívükben hordanak, és akire teljesen ráhagyatkoznak.
A címerpajzs kékje a földi értékektől való elszakadást szimbolizálja és a lélek Istenhez való felemelkedését. Az ezüst jelentése az átláthatóság (ez nyitottságot, kommunikációt és felelősségvállalást jelent), az igazság és az igazságosság, amelyen a főpásztor mindennapi buzgó szolgálata áll.


Kovács Gergely kinevezéséről szóló pápai bulla

FERENC PÜSPÖK,
ISTEN SZOLGÁINAK A SZOLGÁJA

kedves fiának Kovács Gergelynek, a Gyulafehérvári főegyházmegye áldozópapjának, aki eddig a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetője volt, a fentnevezett Főegyházmegye kinevezett Érsekének üdvözletét és apostoli áldását küldi.

Midőn eljött üdvösségünk hajnala és meglátogatott minket Fölkelő Napunk a magasságból, csodálattal elmélkedünk azon misztérium fölött, amelyről Szent Ágoston így vall: „Örvendezve ünnepeljük üdvösségünk és megváltásunk eljövetelét. Azt a napot ünnepeljük, amelyen a nagy és örök napból nagy és örök nap jött el erre a mi, gyorsan tovatűnő napunkra” (Sermo 185, 2). Az Úr Születésének ebben az időszakában, amikor az élő Isten Fiát imádjuk, minden hívő lelki szükségleteire gondolunk és számukra derék Pásztorokat akarunk adni. Ilyen Pásztorra akarjuk a Gyulafehérvári Egyház nyáját is bízni, amely tiszteletreméltó testvérem, Jakubinyi György Miklós lemondásával elveszítette Főpásztorát. Ezért, szeretett Fiam, Tekintetünket reád emeltük, és mivel türelmesen, okosan és bátran tettél tanúságot Krisztus mellett, úgy tűnt Számunkra, hogy rendelkezel azokkal a szükséges erényekkel, amelyekkel a szent dolgok főpásztori hivatalát el tudod látni. 

Miután tehát meghallgattuk a Püspöki Kongregáció véleményét, apostoli tekintélyünknél fogva, kinevezünk és megteszünk téged a Gyulafehérvári Egyház érsekének, megadva neked minden jogot és hivatalt, amelyek a szent kánonok alapján ezzel a püspöki méltósággal járnak. A püspökszentelést pedig Róma falain kívül bármely katolikus Püspöktől elnyerheted. Ám ezt megelőzően hitvallást és hűségesküt kell tenned Nekünk és Utódainknak az Egyház törvényei és szabályai szerint. Ezenfelül a te feladatod lesz, hogy erről a döntésünkről mind a klérust, mind pedig híveket kellőképpen értesítsd, akiket arra buzdítunk, hogy veled egységben maradjanak. Közben arra biztatunk téged, kedves Fiam, hogy egész püspöki életedet ajánld Krisztusnak. Őáltala, Ővele és Őbenne az üdvösség igéit és műveit pedig helyesen add át a Gyulafehérvári Egyház híveinek, Szent Mihály Főangyal, Szent Pál Apostol és Loyolai Szent Ignác hathatós közbenjárásának a segítségével.

Kelt Rómában, Szent Péternél, az Úr kétezertizenkilencedik, Pápaságunk hetedik esztendejében, december hónap huszonnegyedik napján.

Franciscus

Keresztény médiaszakember, a Katolikus.ma alapító-főszerkesztője. Meggyőződése, hogy az evangéliumnak helye van a multimediális térben (is), mert a megélt istenkapcsolatot, szeretetet, örömöt terjeszteni kell az emberek között. Lásd még a Mt 5,13-at.

Hírdetés Támogasd a Katolikus.ma médiamissziót!
Klikkelj a hozzászóláshoz

Hozzászólás írása

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Aktuális

Schneider püspök nyílt levele Ferenc pápának a Traditionis Custodes kapcsán

Közzétéve

Szerző:

Athanasius Schneider püspök

‘Miközben a szinodalitásról szóló 2023-as Zsinat felé vezető szinodális úton haladunk, egy seb nyílt meg Krisztus misztikus testében, az Egyházban’.

Athanasius Schneider püspök jóindulatú, de egyenesen fogalmazó levélben reagált, amelyben Ferenc pápát a vitatott Traditionis Custodes kezdetű motu propio visszavonására szólítja fel.

Schneider püspök, aki közismerten a konzervatív katolikus tanítás és hagyomány védelmezője, a napokban egy “lelkipásztori reflexiót” tett közzé, amelyben kérleli Ferenc pápát, hogy fejezze be a hagyományos latin mise elleni hadjáratot. Konkrétan arra kérte a pápát, hogy helyezze hatályon kívül mind a Traditionis Custodes kezdetű motu propriót, mind a Vatikán Responsa ad dubia (Válaszok a kételyekre) c. dokumentumát, amelyek korlátozták a régi mise celebrálásának, illetve a katolikusok számára a régi misén való részvételnek a lehetőségét.

„Miközben a szinodalitásról szóló 2023-as zsinat felé vezető szinodális úton haladunk, egy seb nyílt meg Krisztus testében” – írta Schneider.

“Természetesen arra a lelki fájdalomra és igazságtalanságra utalunk, amelyet Ferenc pápa 2021. július 16-án megjelent Traditionis Custodes kezdetű apostoli levelének és az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 2021. december 4-én megjelent Responsa ad dubia című válaszainak közzététele okozott számtalan, mindenféle életkorú jó katolikus hívőnek, világiaknak és papoknak egyaránt ” – folytatta a segédpüspök.

A pápa saját szavait idézve Schneider hozzátette: “Bárcsak felismerné Ferenc pápa, hogy rosszul döntött, pásztori bátorságot, alázatot és igaz szeretetet mutatna az Egyház e peremre szorított fiai és leányai iránt, és visszavonná a két fent említett dokumentumban előírt kánoni rendelkezéseket”. Ha ezt tenné, minden bizonnyal “sebeket kötözne be és megtört szíveket gyógyítana meg Isten balzsamjával”.

Schneider arra is emlékeztette a pápát, hogy “a római egyház értékes és teljes régi liturgikus öröksége” olyan “közös lelki javakat” jelent, aminek “nem szabad elvesznie”. Azt üzente püspöktestvéreinek, hogy “kötelességük nyilvánosan és őszintén kifejezni mélységes aggodalmukat” Ferenc kemény döntéseivel kapcsolatban.

Sok katolikus tartott attól, hogy a Traditionis Custodes drasztikusan korlátozni fogja a hagyományos latin miséhez való hozzáférést. Ezek az aggodalmak aztán még jobban felerősödtek, amikor a Vatikán decemberben kiadta a Responsa-t, így válaszolván meg a motu proprióval kapcsolatos nyilvánvaló kételyeket és kérdéseket (dubia), amelyek arra utaltak, hogy Ferenc pápa hosszú távú célja a hagyományos mise megszüntetése.

A dokumentumok leginkább aggasztó intézkedései között szerepel, hogy megtagadják a papoktól a szentségek hagyományos formában történő kiszolgáltatását, és a plébániatemplomokban csak korlátozott körülmények között engedélyezik a régi misét. A dokumentumok megtiltják a papoknak, hogy ugyanazon a napon új és régi misét is celebráljanak, valamint baljós módon céloznak a hagyományos mise teljes megszüntetésére.

Schneider püspök arra bátorítja Ferencet, hogy gondolja át ezeket az igazságtalan kánonjogi intézkedéseket. Elmélkedését Szent Iréneusz életének és tetteinek említésével zárta. Ferenc pápa nemrégiben jelentette be, hogy Szent Iréneuszt az Egyház Doktorává fogja nyilvánítani: ez a magas megtiszteltetés csak azoknak adatik meg, akik már kanonizált szentek.

“Ebben az összefüggésben jól tesszük, ha felidézünk egy nagy szentet, Lyoni Szent Iréneuszt (+202), aki valódi béketeremtőként vonult be az egyháztörténelembe. Amikor a 2. század végén a Szentszék a húsvét megünneplésének időpontját illetően a lex orandi egyedi, egyedülálló módját akarta ráerőltetni a papság és a hívek egy csoportjára, elutasítva ezáltal más legitim liturgikus hagyományokat, akkor az Egyház történelmének eme kritikus pillanatában Szt. Iréneusz közbelépett, és teljes tisztelettel tiltakozott I. Viktor pápánál (+197). Emlékeztette őt elődei pásztori nagylelkűségére és mértékletességére. Különösen Anicetus pápát idézte fel (+168), aki annak ellenére, hogy Szent Polikárpétól (János apostol tanítványától) eltérő liturgikus szemléletet képviselt, mégis megengedte egy másik liturgikus hagyomány zavartalan folytatását (vö. Caesareai Eusebius: Historia ecclesiastica V., 23). Úgy tűnik, I. Viktor pápa meghallgatta Szent Iréneusz testvéri felhívását.

A béketeremtő és leendő Doctor unitatis [az egység doktora] Szent Iréneusz példáját felidézve… Ferenc pápának oda kellene figyelnie a római egyház régi rítusaihoz kötődő sok gyermek, fiatal, apa és anya, szeminarista és pap hangjára, és biztosítania kellene az istentisztelethez való megállapított jogukat a római rítus minden liturgikus könyve szerint , amelyek a legutóbbi liturgikus reformig használatban voltak. Ily módon az Egyház e peremre szorult fiai és leányai érezni fogják, hogy ők is “a közösség életének részei anélkül, hogy akadályozva, elutasítva vagy elítélve lennének”.

A hagyományos liturgiáért küzdő nemzetközi Una Voce Szövetség új elnöke, Dr. Joseph Shaw méltatólag szólt Schneider leveléről. A LifeSiteNews-nak a mai napon úgy nyilatkozott, hogy “Schneider püspök helyesen mutat rá arra, hogy az egyház politikája mindig is a liturgikus sokszínűség megengedése, sőt elősegítése volt, éppen az egység megőrzése érdekében. Schneider püspök a világ ősi liturgiához ragaszkodó katolikusainak nevében beszél, akiket nem érdekel az, amit Ferenc pápa “terméketlen vitának” nevez, de akiknek azt a vágyát, hogy az Egyház által évszázadok óta jóváhagyott módon imádkozzanak, eretnekségként kezelik.”

Schneider nem az egyetlen prominens főpap, aki fellép Ferenc pápának a régi misével szembeni támadásai ellen. December 30-án Joseph Strickland püspök (Tyleri egyházmegye, Texas) a Twitteren közzétett egy idézetet XII. Pius pápától, amely óva int a katolikus egyház hagyományos liturgiájának és teológiájának megváltoztatásától. Stickland arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak Ferenc pápáért, mivel kérlelhetetlen támadásokat intéz a latin mise és a hagyományos szentségek ellen a Traditionis Custodes és a Vatikán Responsa című dokumentumában.

“Aggasztanak a Boldogságos Szűznek az üzenetei, amelyeket a Fatimai Luciának küldött” – idézi Strickland XII. Piust. „Mária kitartó üzenetei az Egyházat fenyegető veszélyekről isteni figyelmeztetést jelentenek: a hitnek, liturgiájának, teológiájának és lelkének megváltoztatása öngyilkossággal ér fel. Körülöttem mindenhol újítókat hallok, akik le akarják bontani a Szent Kápolnát, el akarják pusztítani az Egyház igaz hitének egyetemes lángját, elvetik díszeit, és lelkiismeretfurdalást akarnak kelteni benne történelmi múltja miatt.”

„Imádkozzatok Ferenc pápáért, hogy szembe tudjon szállni ezekkel az erőkkel, amelyek ellen elődje több mint 70 évvel ezelőtt harcolt. ‘Jöjj el, Uram Jézus, töltsd be híveid szívét és újítsd meg a föld színét’” – tette hozzá a texasi püspök.

Fordította: Solymosi Judit
Forrás: Lifesitenews

Olvasás folytatása

Aktuális

Olaszország: Egy katolikus püspök megtiltja az áldoztatást az oltatlan papoknak

Közzétéve

Szerző:

Fotó: Daniel Ibanez/CNA

Egy olasz püspök megtiltotta a nem beoltott papoknak és világiaknak az áldoztatást, mivel Olaszország szigorítja a COVID-19-re vonatkozó korlátozásokat.

Giacomo Cirulli, a dél-olaszországi Teano-Calvi és Alife-Caiazzo egyházmegye püspöke január 8-án egy levelet adott ki, amelyben új szabályokat ír elő a koronavírus terjedésének megfékezésére.

“Megtiltom az Eucharisztia kiosztását azoknak a papoknak, diakónusoknak, szerzeteseknek és világiaknak, akik nincsenek beoltva” – írta a püspök.

“Az oltásokkal kapcsolatban emlékeztetni szeretnék arra, amit Ferenc pápa mondott: “Az oltás beadása … a szeretet cselekedete. Az is a szeretet cselekedete, ha segítünk abban, hogy az emberek többsége beoltassa magát. Szeretet önmagunk iránt, szeretet a családunk és barátaink iránt, szeretet minden ember, minden nép iránt” – írta a püspök.

A levélben Cirulli püspök bejelentette azt is, hogy az egyházmegyében felfüggeszti a személyes jelenléttel járó összes lelkipásztori, hitoktatási és képzési tevékenységet.

Pappá szentelése előtt Cirulli püspök orvosnak tanult Nápolyban. A 69 éves püspök 2020 novemberében COVID-19 vírussal került kórházba, és felgyógyult.

Arra kérte az egyházmegye katolikusait, hogy tartsák be az olasz kormány által kiadott COVID-19 korlátozásokat.

A héten új olasz kormányzati szigorítások léptek életbe, amelyek megtiltják a nem beoltott állampolgároknak, hogy éttermekbe járjanak, igénybe vegyék a tömegközlekedést, edzőtermeket, színházakat és sporteseményeket látogassanak.

“A legtöbb probléma, amellyel ma szembesülünk, annak köszönhető, hogy vannak be nem oltott emberek” – mondta január 10-én este egy sajtótájékoztatón Mario Draghi miniszterelnök.

Tavaly októberben Draghi kormánya előírta, hogy Olaszországban minden munkavállaló minden héten a munkahelyére való belépés előtt köteles igazolni, hogy megkapta a védőoltást, vagy pedig negatív tesztet kell bemutatnia.

Az olasz kormány a múlt héten azt is bejelentette, hogy február 15-től a munkaviszonytól függetlenül kötelezővé teszi a védőoltást minden 50 év feletti ember számára.

Az egészségügyi hatóságok szerint Olaszországban a 12 évesnél idősebbek több mint 86%-a teljes mértékben be van oltva. A COVID-19 Omicron változatának terjedésével összefüggésben ugyanakkor az elmúlt öt napban Olaszországban naponta több mint 100 000 új COVID-19-es esetet regisztráltak.

Fordította: Solymosi Judit
Forrás: Aciafrique.org

Olvasás folytatása

Röviden

A Szeretet Misszionáriusai ismét megkaphatják Indiában a nekik küldött külföldi adományokat

Közzétéve

Szerző:

A szombaton kapott vatikáni hírek szerint az indiai kormány rendezte a szerzetesrend engedélyét, hogy külföldről származó pénzadományokat fogadhasson el munkájához. A rend az év első napjaiban már arra kényszerült, hogy adagolja a szegényeknek szánt élelmiszereket és egyéb cikkeket, ami nagy nyugtalanságot és aggodalmat váltott ki a rászorulók körében.

Sunita Kumar, a rend szóvivője nagy megkönnyebbülésükről számolt be. A 2021 márciusában zárult pénzügyi évben a külföldi pénzadományok összege 13 millió dollárt tett ki; a szervezet teljes bevétele nem publikus.

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Kövess minket Facebookon is!

Hírdetés Támogasd adód 1%-val a Katolikus.mát!
Hírdetés Adventi ráhangoló videós lelkigyakorlat

Népszerű