fbpx
Lépj kapcsolatba velünk

Aktuális

Kovács Gergely érsek: Járjunk együtt! – VIDEÓ

Közzétéve

42 püspök és közel 400 pap jelenlétében szentelték érsekké Mons. Dr. Kovács Gergely atyát a Gyulafehérvári Érsekség élére. A történelmi eseményre Szent Péter apostol székfoglalásának emléknapján került sor, amelyet Márton Áron püspök kinevezésének 81. évfordulóján, a 2019. december 24-i érseki kinevezés előzött meg. Közel 7 ezer hívő jelenlétében ünnepeltek együtt a Gyulafehérvári Főegyházmegye székhelyén.

Mons. Dr. Kovács Gergely az 1009-ben alapított Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség 84. főpásztora. Kovács Gergely papi jelmondata „Jézus így szólt, jöjj.” arra az evangéliumi jelenetre utal, amikor Jézus bátorító szavára Péter elindul a vízen járva. A főpásztor püspöki jelmondata:

„Őáltala, ővele és őbenne.”

A főszentelő em. és ft. Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke volt, míg a társszentelők között nm. és ft. mons. Jakubinyi György nyugalmazott gyulafehérvári érsek, apostoli adminisztrátor és nm. és ft. Miguel Maury Buendía, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa említhető.

A ceremóniát vezető Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke magyar fordításban felolvasott beszédében azt hangsúlyozta, hogy Kovács Gergely több mint két évtizedes római szolgálata alatt megtapasztalta az egyház egyetemességét, megtapasztalta az új, digitális kultúrába való beilleszkedés szükségességét, és szülőföldjére hazatérve, magával hozza a globális látásmódot és a nyitott lelkületet.

Hozzátette: mint vegyes házasságból származó gyerek magával hozza az ökumenizmustól átitatott személyes élettörténetét is. Ravasi bíboros teljes beszéde itt olvasható.

A továbbiakban Kovács Gergely érsek atya köszöntő beszéde olvasható teljes terjedelmében:

„Az Isten egymagában mindenre képes, mégis úgy látta jónak, hogy rád is számítson és elhívjon egy új feladatra.” Többek között ezzel a gondolattal búcsúztattak el Rómából, hozzátéve, hogy az igazi pásztor Jézus példáját követi, aki szolgai alakot vett fel, ahogy a Filippiekhez írt levélben olvassuk, megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.

Köszönettel tartozom a Jó Istennek, aki számít rám és meghívott az Ö szolgálatára. Jézus szavára Péter apostol mindaddig képes volt járni a vízen, amíg hittel tekintett mesterére. Pappá szentelésemkor ezt a szentírási jelenetet válaszotttam mottóként a „Jézus így szolt, jöjj” idézet által.

Adja meg a mindenható mindannyiunknak az erős és sziklaszilárd hit kegyelmét. Köszönet a Szentatyának, Ferenc pápának és az Ő képviselőjének, Miguel Maury Buendía apostoli nunciusnak, akik tavaly, a június 1-i apostoli látogatás által kiemelten tanúsítják a Főegyházmegyénk iránti szeretetet, személyes gondviselést.

Köszönet minden jelenlévő püspöknek, hogy velünk együtt imádkoztak. Különösen a felszentelést végző Gianfranco Ravasi bíborosnak, aki a kultúra pápai tanácsának elnökeként több, mint 12 évig volt elöljáróm és a két társszentelőnek Jakubinyi György és Miguel Maury Buendía érseknek. Köszönöm szépen érsek atya!

Jakubinyi György érseknek és Tamás József püspöknek a Főegyházmegye papsága és hívei nevében is köszönöm, mindazt, amit az elmúlt évtizedek alatt tettek a főegyházmegyéért. Hála és köszönet érte. Mindketten szeretettel biztosítottak, hogy támogatni fognak most következő szolgálatomban. Ígérem imáimat és odafigyelő szeretetemet.

Szeretettel köszöntöm a paptestvéreket, közöttük, volt szemináriumi tanáraimat és évfolyamtársaimat.

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a testvéregyházak és a felekezetek képviselőit, akik az egység építésének szellemében itt vannak közöttünk. Salut cu drag reprezentanți biserici surori, prezentț în spiritul construirii unității.

Köszöntöm a szülővárosomból, Kézdivásárhelyről érkezetteket, volt osztálytársakat, ismerőseket, barátokat, rokonokat, különösen édesanyámat, elhunyt édesapám helyet, keresztapámat, öcsémet és hugomat a családdal együtt.

Tisztelettel köszöntöm a civil élet központi és helyi képviselőit, akik az országból és a határon túlról érkeztek. Köszönöm, hogy itt együtt ünnepeltünk. Kérem, hogy ugyanúgy dolgozzunk is együtt.

Doresc să mulțumesc reprezentaților locale si centrale pentru prezența lor si pentru sprijinul acordat să mergem împreună.

Szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, a több ezer zarándokot, híveinket, akik nem jutottak be a székesegyházba. Az egyik interjúba azt mondottam, Áron püspök úr gondoskodni fog a jó időjárásról. Ennek ellenére hideg van, külön köszönöm, hogy ennek ellenére is fegyelmezetten, imádságos lelkülettel kapcsolódtak be a szentmisébe.

A köszönő szavakat hosszasan kellene folytatnom. Hiszem, hogy megértik, ha nem sorolok fel mindenkit az idő szűke miatt is. Nagyon sokan dolgoztak az éjt szó szerint nappallá téve, hogy az ünnep ilyen szép legyen és vendégeink itthon érezzék magukat, hogy a liturgia felemelő legyen. Külön köszönet a szentmisén szolgálatot teljesítőknek, az önkénteseknek, egyszóval mindenkinek. A Duna TV-nek és az Erdélyi Mária Rádiónak köszönhetően sok ezren kapcsolódtak be a imáinkba. Mindenkinek szívből jövő Isten fizesse.

Szentbeszédében Ravazzi bíboros mintegy felvázolta azt, ami életprogramként küldetésem és feladatom. Jó pásztorként viselni gondját a nyájnak, olyanként, akinek ismerik hangját a juhok.

Kányádi Sándor gondolata jut eszembe, aki így fogalmaz: Aki megért s megértet egy népet megéltet. Aki megért, s megértet.

A pap minden szentmisében Krisztus áldozatul adott testét és kiontott vérét mutatja fel Őáltala, Ővele és Őbenne. Nem lehet annál tökéletesebb dicsőítést adni az atyának, mint amit Jézus adott a kereszten, ahol teljesen kiüresedett, ahol engedelmes volt mindhalálig. Tökéletesen az atya akaratát tette. Ezért is választottam jelmondatomként, Krisztus által, Krisztussal és Krisztusban. Püspöki címerem nem szorul különösen magyarázatra. Kinevezésem dátumán túl további szoros kapocs Isten szolgája, Márton Áron püspökhöz. Kezemben az Ő pásztorbotját tartom, amelyet Majláth Károly püspöktől vett át és teszem ezt azzal a nagy tisztelettel, amelyre engem és mindannyiunkat szentéletű Áron püspökünk öröksége kötelez.

Járjunk együtt! Erre biztat Ferenc szentatyánk, de Áron püspök is, aki püspöki beköszönő beszédében így int: Meg kell tanulnunk, hogy egymásért munkát vállaljunk és tudjunk együtt dolgozni az élet minden területén. Ismerős az idézet, éljük is meg.

Nagy kiterjedésű főegyházmegyénkre jellemző a sokszínűség, a sokféleség. Együtt kell járnunk. Megőrizve a saját kultúrát és identitást, de tiszteletben tartva a másságot, a mást, a másikat. Egymást tisztelve, megbecsülve és segítve. Csak közösen és együtt tudunk Istennek tetszően dolgozni.

Járjunk együtt. Erre hívok meg mindenkit szeretettel, közvetlen munkatársaimmal együtt. Általános és bírósági helynök, Lukács Imre-Róbert. Irodaigazgató és érseki titkár Hurgoi János. A szerzetesekért felelős érseki helynök Urbán Erik ferences tartományfőnök. További intézkedésig minden más tisztség a jelenlegi marad.

Isten bőséges áldása kísérje mindannyiunk munkáját. Ámen!

A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség területe 58 234 négyzetkilométer (lakosainak száma 3 590 500), a római katolikusok száma 355 500. A főegyházmegye tizenöt főesperességében 253 plébánia található, 332 pap (ebből 33 szerzetespap) teljesít lelkipásztori szolgálatot.


Kovács Gergely érseki címere

A húsz zöld bojt és a dupla kereszt az érseki címerek jellemzői. Az aranyszínű kereszt öt piros drágakője az Úr Jézus sebhelyeinek jelképe.
A fenyőfa emlékeztet egyrészt az érsek szülőföldjére, másrészt Isten szolgája, Márton Áron püspök címerére. A Nap és a növekvő félhold szintén kettős jelentést hordoz: Erdély címerében a Nap és a Hold a székely népet, keresztény szimbólumként a felkelő Nap Krisztust, a Hold pedig a Napba öltözött asszonyt (Jel 12,1) vagyis égi Édesanyánkat, Máriát szimbolizálja. Ahogyan Hold a Naptól, úgy Mária is Fiától kapja fényét. A fenyő közepén látható krisztogram Krisztust jelenti, akit a többségében katolikus székelyek szívükben hordanak, és akire teljesen ráhagyatkoznak.
A címerpajzs kékje a földi értékektől való elszakadást szimbolizálja és a lélek Istenhez való felemelkedését. Az ezüst jelentése az átláthatóság (ez nyitottságot, kommunikációt és felelősségvállalást jelent), az igazság és az igazságosság, amelyen a főpásztor mindennapi buzgó szolgálata áll.


Kovács Gergely kinevezéséről szóló pápai bulla

FERENC PÜSPÖK,
ISTEN SZOLGÁINAK A SZOLGÁJA

kedves fiának Kovács Gergelynek, a Gyulafehérvári főegyházmegye áldozópapjának, aki eddig a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetője volt, a fentnevezett Főegyházmegye kinevezett Érsekének üdvözletét és apostoli áldását küldi.

Midőn eljött üdvösségünk hajnala és meglátogatott minket Fölkelő Napunk a magasságból, csodálattal elmélkedünk azon misztérium fölött, amelyről Szent Ágoston így vall: „Örvendezve ünnepeljük üdvösségünk és megváltásunk eljövetelét. Azt a napot ünnepeljük, amelyen a nagy és örök napból nagy és örök nap jött el erre a mi, gyorsan tovatűnő napunkra” (Sermo 185, 2). Az Úr Születésének ebben az időszakában, amikor az élő Isten Fiát imádjuk, minden hívő lelki szükségleteire gondolunk és számukra derék Pásztorokat akarunk adni. Ilyen Pásztorra akarjuk a Gyulafehérvári Egyház nyáját is bízni, amely tiszteletreméltó testvérem, Jakubinyi György Miklós lemondásával elveszítette Főpásztorát. Ezért, szeretett Fiam, Tekintetünket reád emeltük, és mivel türelmesen, okosan és bátran tettél tanúságot Krisztus mellett, úgy tűnt Számunkra, hogy rendelkezel azokkal a szükséges erényekkel, amelyekkel a szent dolgok főpásztori hivatalát el tudod látni. 

Miután tehát meghallgattuk a Püspöki Kongregáció véleményét, apostoli tekintélyünknél fogva, kinevezünk és megteszünk téged a Gyulafehérvári Egyház érsekének, megadva neked minden jogot és hivatalt, amelyek a szent kánonok alapján ezzel a püspöki méltósággal járnak. A püspökszentelést pedig Róma falain kívül bármely katolikus Püspöktől elnyerheted. Ám ezt megelőzően hitvallást és hűségesküt kell tenned Nekünk és Utódainknak az Egyház törvényei és szabályai szerint. Ezenfelül a te feladatod lesz, hogy erről a döntésünkről mind a klérust, mind pedig híveket kellőképpen értesítsd, akiket arra buzdítunk, hogy veled egységben maradjanak. Közben arra biztatunk téged, kedves Fiam, hogy egész püspöki életedet ajánld Krisztusnak. Őáltala, Ővele és Őbenne az üdvösség igéit és műveit pedig helyesen add át a Gyulafehérvári Egyház híveinek, Szent Mihály Főangyal, Szent Pál Apostol és Loyolai Szent Ignác hathatós közbenjárásának a segítségével.

Kelt Rómában, Szent Péternél, az Úr kétezertizenkilencedik, Pápaságunk hetedik esztendejében, december hónap huszonnegyedik napján.

Franciscus

Keresztény médiaszakember, a Katolikus.ma alapító-főszerkesztője. Meggyőződése, hogy az evangéliumnak helye van a multimediális térben (is), mert a megélt istenkapcsolatot, szeretetet, örömöt terjeszteni kell az emberek között. Lásd még a Mt 5,13-at.

Hírdetés Támogasd a Katolikus.ma médiamissziót!
Klikkelj a hozzászóláshoz

Hozzászólás írása

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Aktuális

Edmund Stoiber egykori miniszterelnök XVI. Benedekről: “Az egyik legnagyobb személyiség”

Közzétéve

Szerző:

Edmund Stoiber egykori bajor miniszterelnök “az egyik legnagyobb személyiségként” jellemezte XVI. Benedek emeritus pápát.

“Soha életemben nem találkoztam olyan emberrel, pedig sok vezető személyiséget ismerhettem meg, aki képes volt a hit összetettségét és az egyszerű üzenetet egymással harmóniában  közvetíteni, amikor a hitről és az értelemről a legmagasabb intellektuális szinten beszélt” – mondta a 80 éves Edmund Stoiber egykori miniszterelnök Stefan Großnak, a Regensburgi Egyházmegye munkatársának adott interjúban.

“Üzenetének megfogalmazásának mikéntje, és a testbeszéde olyan volt, hogy minden emberhez közel került” – folytatta Stoiber. “Olyan példaértékű életet élt Jézus Krisztus, a kereszténység és a keresztény értékek számára, amilyet egyáltalán elképzelni is nehéz.”

Az egykori miniszterelnök kapcsolata Joseph Ratzingerrel akkor kezdődött, amikor a későbbi Szentatya még a regensburgi egyetem professzora volt. Doktori témavezetője, aki Münchenből Regensburgba költözött, megkérte, hogy hetente egyszer menjen Regensburgba, „hogy kísérje a diákjait a gyakorlatokon. És a diákok közül sokan mondták akkoriban: „Legalább egyszer meg kell hallgatnotok Ratzingert”.

Ezután tanársegédként járt az előadásokra, amelyek rendkívül érdekesek voltak. Ez a diáklázadások utáni időszak volt. De Ratzinger tekintélyt és lelkesedést sugárzott – és az előadóterem valóban zsúfolásig megtelt. Mindenki eljött. Legalább öt vagy hat alkalommal találkoztam vele”.

Amikor 1993-ban Edmund Stoibert választották meg a bajor miniszterelnöknek, Ratzinger már régen Rómában dolgozott, mint a Hittani Kongregáció prefektusa.

Akkoriban a pünkösdhétfő, mint munkaszüneti nap eltörlése került szóba, mondta Stoiber. Ezután telefonon konzultált Ratzingerrel.

A bíboros elmondta, hogy Olaszországban pünkösdhétfő már régóta nem ünnepnap. „Ami a társadalomban történik, azt egészen egyszerűen értékelni kell – hangzott a bíboros tanácsa. Ratzinger elmondta, attól tart, hogy a Pünkösd így egy átlagos hétvégévé válik – hamarosan nem lesz többé különleges”.

A miniszterelnök számára ez volt “az alapvető érv. Ez ellen kellett tennem valamit.”

Fordította: Horváth Ádám
Forrás: CNA

Olvasás folytatása

Aktuális

Az új magyar kitüntetett, Isten szolgája Orosz Péter Pál munkácsi pap élete

Közzétéve

Szerző:

Szentszéki dekrétum elismeri Isten szolgája Orosz Péter Pál munkácsi pap vértanúságát - Fotó: Vatican Media

Ferenc pápa pénteken fogadta Marcello Semeraro bíborost, a Szentek Ügyei Dikasztérium prefektusát és a pápa engedélyezte hat dekrétumok közzétételét. Az egyik dekrétum Isten szolgája Orosz Péter Pál, a Munkácsi Eparchia papjának vértanúhalálát ismeri el. A görögkatolikus pap 1917. július 14-én született a magyarországi Biriben. A hit elleni gyűlöletből ölték meg 1953. augusztus 28-án a kárpátaljai Alsókaraszlón (Ukrajna).

A görögkatolikus pap a Szovjetunióbeli egyházüldözés áldozata lett 1953-ban. A hagyomány szerint (hivatalosan nincs bejegyezve, dokumentumok nem bizonyítják) Kárpátalján titokban, Romzsa Tódor szentelte püspökké. A hat dekrétum közül egy a vértanúhalált, a többi pedig hősies erényeket ismer el.

A kárpátaljai lelkipásztor életét a rászorulók iránti elkötelezettség és a szilárd hit jegyében élte. 36 évesen gyilkolták meg.

Néhány órával a titokban bemutatott isteni liturgia után, egy pisztolylövés érte Orosz Péter Pál atya állát, áthatolt a nyakán és a vállán. 1953. augusztus 28-án a szovjet kommunisták így vetettek véget a Kárpátalján található Alsókaraszlón (Siltse) a munkácsi görögkatolikus egyházmegyéhez tartozó pap életének, amelyet a leggyengébb iránti odaadás és a szilárd hit jegyében élt. A pápa a péntek délelőtti audiencián, amely alkalmával fogadta a Szentek Ügyei Dikasztérium prefektusát, Marcello Semeraro bíborost, elismerte Orosz atya vértanúhalálát. Hamarosan sor kerül boldoggá avatására.

Származása és hivatása

Orosz Péter Pál 1917. július 14-én született a magyarországi Biri faluban, mélyen keresztény családban. Apja görögkatolikus pap volt, és Péter 2 éves volt, amikor apja meghalt. 9 évesen elvesztette édesanyját is. A huszti gimnáziumban érettségizett. 1937-ben belépett az ungvári szemináriumba. Nőtlenséget fogadott és 1942-ben a munkácsi görögkatolikus eparchiában pappá szentelték. Káplánként kezdte lelkipásztori szolgálatát Magyarkomjátban és azonnal megbecsülést váltott ki a szegények iránti buzgalmáért és szeretetéért. 1943-ban a háború miatt táborilelkészi képzésen vett részt a Kassa melletti Barcán. Visszatért plébániájára, amely 1944-ben Kárpátalja egész területéhez hasonlóan a Vörös Hadsereg szovjet csapatainak megszállása alá került és egyesült az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársasággal, majd a Szovjetunióval.

Az Új Ember katolikus hetilapban 2013-ban Fodorné Orosz Erzsébet, Orosz Péter Pál atya unokahúga által írt cikkben a következőket említi Romzsa Tódor püspökről: „Bölcsen előre látva az egyházak ellen irányuló megtorló intézkedéseket, megelőző lépéseket tett a görögkatolikus egyház megmentésére. Bendász István kanonok atya adatai szerint titokban püspökké szentelt két lelkipásztort: Chira Sándort és Orosz Pétert. Ez 1944. december 19-én történt.” Hivatalosan a püspökké szentelést nem jegyezték be.

Az üldöztetés évei

Az erőszakos annexióval 1944-ben megkezdődött a görög-katolikus egyház üldözése. A később boldoggá avatott Romzsa Tódor mártír püspök nevezte ki Orosz atyát 1946-ban az ilosvai járásban található Bilkébe paróchusnak. Már akkor nyomás alá helyezték, hogy lépjen át az orosz ortodox egyházba. 1948-ban felerősödött ez a nyomás, de ellenállt, hűséges maradt a pápához. 1949-ben betiltották a lelkipásztori tevékenységet, és minden görög-katolikus templomot bezártak. A munkácsi eparchiát is megszüntették.

A gyilkosság

Orosz atyának bujkálnia kellett, a belügyi hatóságok gyanúsan figyelték és nyomoztak utána. Amikor 1949-ben a görög-katolikus egyházat betiltották, és a társadalom megbecsült tagjait módszeresen eltűntették, Isten szolgája továbbra is titokban végezte szolgálatát. 1953-ban elfogatóparancsot adtak ki ellene. Megpróbált elmenekülni, de augusztus 27-én egy rendőr megállította az alsókaraszlói vasútállomáson és letartóztatta. Gyalog indította útnak, de Alsókaraszló közelében egy útmenti keresztnél Orosz Péter kijelentette, hogy nem megy tovább. Ekkor a rendőr halálosan megfenyegette, majd miután Orosz atya letérdelt, hogy a rózsafüzért imádkozza, lelőtte. A merényletet követően azonnal vértanúnak tekintették. A pap földi maradványai és elhantolásának helye a Szovjetunió felbomlásáig rejtve maradtak.

Orosz Pé­ter Pál atya föl­di ma­rad­vá­nya­it az ilosvai rend­őr­ka­pi­tány ga­rá­zsá­ban be­ton­ba ágyaz­ták be. “A gö­rög­katolikus szer­tar­tás sze­rin­ti meg­ké­sett te­me­tés­re vé­gül 1992. au­gusz­tus 28-án ke­rült sor Bilkén. A há­lás hí­vek a mártír püspök tisz­te­le­té­re ká­pol­nát épí­tet­tek, amely­ben a Szent­ Csa­lád-kép előt­ti ol­tár­asz­tal üveg­lap­ja alá he­lyez­ték el ham­va­it. Ma­gyar Pál, Bilke paróchusa ima­ki­len­ce­det írt a már­tír püs­pök di­cső­í­té­sé­re” – írta cikkében Fodorné Orosz Erzsébet, Orosz Péter Pál atya unokahúga.

Emléke mélyen bevésődött a hívek emlékezetébe, és ma is élénken él a „fama signorum”-mal együtt, vagyis azzal a meggyőződéssel, hogy eredményesen közbenjár Istennél.

Boldoggá avatási eljárása

Orosz Péter Pál atya boldoggá avatási eljárása Sasik Milán, a munkácsi görögkatolikus egyházmegye püspökének kezdeményezésére, Szőke János posztulátor és Puskás László atya támogatásával kezdődött el.

Olvasás folytatása

Aktuális

Az Eucharisztia valódi csodáját láthatjuk ezen a felvételen?

Közzétéve

Szerző:

Egy kis mexikói templomban felvett videofelvétel járja be mostanában a világot. A nem túl jó minőségű képek azt mutatják, mintha a Szent Eucharisztia vibrálni, lüktetni kezdene a monstranciában. A szent ostya dobog, mint egy szív.

A CNA Katolikus Hírügynökség és az Aleteia is beszámolt arról, hogy a felvétel 2022. július 22-én készült, közel Guadalajarához, a Jalisco állambeli Zapotlanejo település Rózsafüzér Miasszonyunk templomában. A hívek vették észre a különös jelenséget, előkapták mobiltelefonjaikat és rögzítették, amit láttak. Az egész jelenség nem tartott tovább, mint 20-30 másodperc.

A templomban szentségimádást tartottak éppen, amelyet a Mexikóban szolgáló Carlos Spahn argentin pap vezetett. Az atya megerősítette, hogy a felvétel hiteles, és hogy azt nyomban el is kérte a hívektől, nehogy valaki valamit változtasson rajta.

„A mise végén kitettük a szentséget, elmondtam az imádságot, és amikor felálltam, hogy a sekrestyébe menjek, akkor kezdődött el az egész. Az emberek nem hittek a szemüknek. Legalább két felvétel is a rendelkezésünkre áll”

– mondta Spahn atya.

Ő maga óvatosan ítéli meg a jelenséget, és nagyon vigyáz, hogy ne nevezze csodának, hiszen ezt nincs joga megtenni. Ugyanakkor hajthatatlan volt abban, hogy a felvétel eredeti, tökéletesen hiteles, senki nem próbálta megváltoztatni, megpiszkálni vagy meghamisítani.

A Guadalajara-i Érsekség egyelőre még nem nyilatkozott az ügyben. Spahn atya elmondta, hogy ő átutazóban volt a templomban, nem ez az állandó szolgálatának a helyszíne. Majd az állandó helyi pap szerezheti be visszatérte után a tanúságot tevő és a látottakat írásban is vállaló hívektől a szükséges dokumentumokat, amelyeket aztán tovább küldenek a megfelelő helyre.

Olvasás folytatása

Kövess minket Facebookon is!

Hírdetés Támogasd adód 1%-val a Katolikus.mát!

Népszerű