fbpx
Lépj kapcsolatba velünk

Imádságok

Szent Domonkos 9 imamódja

Közzétéve

Illusztráció - Fotó: crosswalk.com

Imádság közben testtartásunk hozzájárul az Istennel való kapcsolatban betöltött szerepünk megéléséhez. Szent Domonkos emléknapján imagyakorlatainak megismerésével lehetőségünk van a szokásainkból kilépve új, Isten felé vezető utakat megismerni. Ő egész emberként, testestől-lelkestől imádkozott, a test és lélek minden meghasonlása, elkülönülése nélkül. Ezt kilenc imamódja határozottan bizonyítja.

Fotó: monasteryicons.com

Kevés olyan szent van az Egyházban, akiről ilyen sok hiteles dokumentum maradt fenn, mint Szent Domonkosról. Ő a hit terjesztésének új módját vezette be az evangéliumi szegénység példájával és a tanításban a testvéri példabeszéddel. Rendje nevében az igehirdetés szolgálatát vállalta, ami akkoriban csak a püspökök kiváltsága volt. III. Honóriusz pápa 1216. december 16-án engedélyezte a Prédikátorok Rendjének működését. Az apostolok példájára a gondviselésre hagyatkozva gyalogosan járta be Európát, hogy tanítsa a népet.

Nem írt ő kézikönyvet imatechnikájáról, és nem tartott képzéseket sem, hanem egyszerűen napi példájából tanultak követői. Ezt vetették papírra szentté avatási pere során, ami később „A 9 imamód” néven lett ismert.

Nála semmi lelki nem történik a test jelenléte nélkül, és semmi testi a lélek távollétében. Így az imában is a tartás és a lelkület összhangja áll fenn, és ez az egybecsengés egész testében tükröződik. Az ima különböző fajtáinak (pl. elmélkedés, imádás, kérőima, szemlélődés, stb.) eltérő testtartások felelnek meg. A leírt imamódoknál különösen feltűnő, hogy bizonyos magatartással próbálják Domonkosnak az Evangéliummal és a zsoltárokkal való lelki rokonságát kifejezni.

ELSŐ IMAMÓD: MEGHAJOLVA

Szent Domonkos az oltár előtt alázattal hajolt meg, mintha Krisztus, akit az oltár jelképesen megszemélyesít, nemcsak ebben a szimbolikus alakban, hanem valóságosan és személyesen is jelen volna. Közben Judit szavaival mondta: „Te az alázatosok Istene vagy, az elnyomottak segítsége, a gyengék támasza.” (Jud 9,11) Alázatában kapta meg a kánaáni asszony és a tékozló fiú is azt, amit kért; „mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj” (Mt 8,8) és „Az Úr felemeli a megalázottakat, de a gonoszokat földre tiporja.” (Zsolt. 147,6) Ugyanígy bíztatta testvéreit arra is, hogy a Szentháromság előtt is alázattal hajtsanak fejet, amikor imádkozzák: „Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek”.

MÁSODIK IMAMÓD: FEKVE

Szent Domonkos gyakran úgy imádkozott, hogy arcra leborulva teljes hosszában nyúlt el a padlón. Ekkor mélységes bánat járta át a szívét és felidézte az Evangélium szavait, amelyeket gyakran hangosan mondott, hogy jól meg lehetett érteni: „Istenem, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek!” (Lk 18,13) Ekkor sírt, hevesen sóhajtozott és azt mondta: „Nem vagyok méltó, hogy az egek magasára lássak, bűneim nagysága miatt, mert kiváltottam haragodat és előtted gonoszat műveltem.”

HARMADIK IMAMÓD: TÉRDEPELVE

Az előbb leírtak folytatásaképpen felkelt a földről és vaslánccal ütlegelte magát mondván: „Jobbod erősen tartott, Jóságod naggyá tett engem.” (Zsolt 18,36) miközben a „Miserere mei Deus” (Irgalmazz nekem, Istenem), vagy a „Deo profundis” (A mélységből kiáltok Hozzád) kezdetű zsoltárt imádkozta. Ezt saját, vagy azok bűneiért végezte, akiknek adományaiból éltek. Térden állva, egészen magába mélyedve maradt hosszú időn keresztül. Ilyen pillanatokban, ha ezen a módon imádkozott, úgy tűnt, hogy szelleme innen áthatolt a mennyekbe; arca hirtelen felragyogott az örömtől, majd a könnyek árját törölte le. 

NEGYEDIK IMAMÓD: VÁLTAKOZVA

Ezután Szent Domonkos az oltár vagy a feszület elé állt, és tekintetét nagyon figyelmesen a Megfeszítettre irányította közben térdet hajtott, gyakran, többször is egymás után. Sokszor így töltötte el az egész időt a kompletóriumtól éjfélig, mialatt egy ideig állt, majd letérdelt, mint Jakab apostol vagy az evangélium leprása, aki térden kérte: “Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem.” (Lk5,12), és mint István, aki térdre esve hangos szóval kiáltotta: “Uram, ne ródd ezt fel nekik bűnül!” (ApCsel7,60). Olykor testvérei is hallották imáját: “Hozzád kiáltok, Uram, sziklám, ne fordulj el szótlanul tőlem, mert ha néma maradnál…”. (Zsolt 28,1)

ÖTÖDIK IMAMÓD: ÁLLVA

Néha, ha szent atyánk, Domonkos egész testében kiegyenesedve, magát kihúzva az oltár elé állt, olyankor kezét úgy tartotta maga előtt, mint egy nyitott könyvet, mintha valóban olvasna Isten jelenlétében. Meg lehetett figyelni, ahogyan imájában Isten igéjét szemlélte, mialatt sok gyengédséggel és belső örömmel újra és újra maga elé mormolta az Írás szavait. Ezután Domonkos kezét szorosan egymáshoz illesztette, és így összetéve szeme elé tartotta teljesen magában mélyedve.

HATODIK IMAMÓD: KITÁRT KARRAL

Gyakran vállmagasságban kiterjesztette karjait, ahogyan a pap a szentmise bemutatásakor szokta, testével mintegy keresztet formálva, és közben azon igyekezett, hogy lehetőleg rendületlenül szálfaegyenes tartású maradjon. Ilyenkor azt lehetett látni rajta, hogy nagy odaadással figyel valamire, mintha csak az oltár felől valami rendkívüli lenne hallható. Aki így áhítatba merülve, egyenesen állva látta imádkozni, azt gondolhatta, hogy prófétát lát, aki angyallal, vagy magával Istennel merült beszélgetésbe. Az következő imákat mondta közben: „egész nap Téged hívlak, Uram, és kitárom feléd kezemet.” (Zsolt88,2-10), továbbá „Uram, halljad meg imámat, figyeljed könyörgésemet, … kitárom feléd kezeimet… siess, hallgass meg engem, Uram!”(Zsolt143,1-7).

HETEDIK IMAMÓD: NYÚJTÓZVA

Gyakran úgy is lehetett őt látni, amint teljes magasságában az ég felé nyújtózkodott: karját feje felett a magasba nyújtva kezét összekulcsolta, vagy lazán szétnyitotta, mintha valamit az égből akarna elfogadni. Ezt az imamódot nem bírta sokáig; közben pedig annyira önmagába fordult, hogy ezt követően úgy tűnt, mintha hosszú utazásról tért volna vissza; magatartása ilyenkor idegenére emlékeztetett, amit arckifejezéséből és viselkedéséből lehetett kiolvasni. Testvérei fennhangon hallották imádkozni és mint a próféta, felkiáltani: „Halld meg hangos esedezésem szavát, ó, Uram, ha felemelem kezeimet szent lakhelyed felé!” (Zsolt. 28,2) „estére emeljétek fel kezeiteket a szentélyhez” és „felemelem kezemet az esti áldozathoz”. (Zsolt.141,1-2)

NYOLCADIK IMAMÓD: ÜLVE

Miután keresztet vetett magára, nyugodtan ült egy felütött könyvvel a kezében; így olvasott és hagyta, hogy az olvasottak gyengéden megmozgassák a kedélyét, hassanak lelkületére. Mintha magát az Urat hallotta volna hozzá szólni, mint ahogyan a zsoltárban is olvashatjuk: „Figyelmezni akarok arra, mit szól az Úr, az én Istenem bennem…” (Zsolt 85,9) Úgy látszott, mintha valamely társával élénk párbeszédet folytatna; néha a hangja és a tartása is türelmetlen volt, azután megint nyugodtan fülelt, odafigyelt, vitázott és érvelt, nevetett és sírt egyidejűleg.

KILENCEDIK IMAMÓD: SÉTÁLVA

Ha magányos környékre érkezett; itt teljesen átadta magát az elmélkedésnek, sőt a szemlélődésnek. Miközben egyedül, magányosan lépkedett, járás közben imádkozott. Az elmélkedéstől egészen feléledt, mintha tűz lobogott volna fel benne. A testvérek véleménye szerint a szent az imának ebben a módjában ért el a Szentírás teljes gazdagságához, és jutott el az isteni igék lényegének felismeréséhez. Ezáltal kapott erőt és bátorságot meggyőző prédikációihoz és került bensőséges kapcsolatba a Szentlélek mélységeinek rejtett titkaival.

Forrás: Pécsi Egyházmegye via Világi Domonkosok

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Hírdetés Támogasd a Katolikus.ma médiamissziót!
Klikkelj a hozzászóláshoz

Hozzászólás írása

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Imádságok

Szent XXIII. János pápa imája szent karácsony napján

Közzétéve

Szerző:

Ó, drága betlehemi Fiúcska, add,
hogy egész lelkemmel közeledjek
születésed mély misztériumához.
Helyezd az emerek szívébe azt a békét,
amit néha oly nekikeseredetten keresnek,
s amit csak te tudsz megadni.

Segíts, hogy jobban megismerjük egymást,
és amint ugyanannak az Atyának gyermekei,
testvéri szeretetben éljünk egymással.

Fedd fel előttünk szépségedet,
szentségedet, tisztaságodat.
Ébreszd fel szívünkben
a szeretetet és a hálát
végtelen jóságodért.
Egyesíts mindenkit a szeretetben,
és add meg nekünk a te mennyei békédet!

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Imádságok

Imádság szentestére

Közzétéve

Szerző:

Boldog Bartolo Longo imája szentestére.

Ó, Mária, nem találtál szállást Fiad számára?
Íme, én a szívemet kínálom neki.
Hideg és méltatlan, igaz,
de vajon te nem Isten Anyja vagy-e?
A kegyelemből mindenható?
Minden javak osztogatója?
Cseréld ki a szívemet,
tedd hasonlóvá a tiédhez!

Ó, szent pásztorok,
akik angyali hívásra mentetek a barlanghoz,
mily nemes példát mutattok nekem!
Együtt igyekeztek sietve az istálló felé.
Nem várjátok meg a hajnalt sem,
elindultok az éjszakába, bizakodva siettek,
s minden aggódás nélkül ráhagyjátok
nyájatokat annak őrségére, aki hív titeket.
Mily messze vagyok én a ti buzgóságotoktól!
Lelkem, te is igyekezz megállás nélkül
előre azon az úton,
amit az Úr angyala mutat neked.

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Imádságok

SZOMJAZOM RÁD – levél Teréz anyától

Közzétéve

Szerző:

Az alábbiakban egy imádságot adunk közre. Alapját Urunk Jézus Krisztus szavai adják, melyeket Kalkuttai Szent Teréz anyának mondott. Tulajdonképpen egy levél, melyet Teréz anya ad át nekünk.

“Jézus Isten, ezért az ő szeretete és szomja végtelen. Ő, aki a világegyetem Teremtője, kérte teremtményeinek a szeretetét. Szomjazza a mi szeretetünket… Ezek a szavak: “SZOMJAZOM” … vajon visszhangra találnak-e a lelkedben?

SZOMJAZOM RÁD

Ez az igazság. Szíved ajtajánál állok éjjel-nappal. Akkor is, ha éppen nem figyelsz rám, vagy amikor kételkedsz abban, hogy én állok ott, én akkor is ott vagyok: várom válaszod legapróbb jelét, a legkisebb utalást arra, hogy meghívsz, és én beléphetek.

Szeretném, ha tudnád, hogy akárhányszor csak meghívsz engem, mindig eljövök, kivétel nélkül. Csendben jövök, láthatatlanul, de végtelen erővel és szeretettel, elhozom lelkem számos ajándékát. Elhozom irgalmamat, azt a vágyamat, hogy megbocsássak neked és meggyógyítsalak, olyan szeretettel jövök, amely meghaladja felfogóképességedet.

Minden részletre kiterjedő szeretettel, olyan hatalmas szeretettel, mint az a szeretet, amelyet Atyámtól kaptam: Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket.” (Jn 15, 9)

Azzal a vággyal eltelve jövök, hogy megvigasztaljalak téged, és erőt adjak neked, hogy felemeljelek és bekötözzem minden sebedet. Elhozom neked világosságomat, hogy eloszlassam sötétséged és minden kételyedet. Azzal az erővel jövök, amely lehetővé teszi számomra, hogy hordozzalak téged. Kegyelmemmel jövök, hogy megérintsem a szívedet és átalakítsam az életedet. Békémmel jövök, hogy megnyugtassam lelkedet.

Úgy ismerlek, mint a tenyeremet. Mindent tudok rólad. Még a hajad szálait is megszámoltam. Az életedből semmi sem jelentéktelen a számomra. Követtelek az évek során, és mindig szerettelek, még akkor is, amikor elkóboroltál. Ismerem minden egyes gondodat. Ismerem szükségleteidet és nyugtalanságaidat, és igen, ismerem minden bűnödet.

De újra elmondom neked, hogy szeretlek, nem azért, amit tettél vagy amit már nem teszel, hanem önmagadért, azért a szépségért és méltóságért, amit Atyám adott neked azzal, hogy a saját képmására alkotott téged. Erről a méltóságról gyakran megfeledkeztél, ezt a szépséget a bűnökkel elhomályosítottad. De én úgy szeretlek téged, amilyen vagy, és véremet ontottam, hogy megmentselek. Ha csupán csak hittel kérlelsz engem, kegyelmem megérint majd mindent, ami változtatásra szorul életedben: erőt adok neked, hogy megszabadulj a bűntől és annak minden pusztító hatalmától.

Tudom, hogy mi lakozik a szívedben, ismerem magányodat és minden sebedet, ismerem az elutasításokat, az ítéleteket, a megaláztatásokat, mindezt eléd hordtam. És mindezt érted hordoztam, hogy osztozhass erőmben és győzelmemben.

Mindenekfelett tudom, hogy szükséged van a szeretetre, hogy mennyire szomjazol a szeretetre és a gyengédségre. De mégis, hányszor fordult elő, hogy nem sikerült kielégíteni szomjúságodat, hogy önzéssel kerested ezt a szeretetet, hogy múló élvezetekkel, vagy a bűn még nagyobb ürességével próbáltad meg betölteni a benned lévő űrt.

Szomjazol a szeretetre?

„Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék…” (Jn 7, 37) Én oltom szomjadat és betöltelek téged.

Szomjazol arra, hogy szeressenek?

Jobban szeretlek, mint azt el tudnád képzelni … egészen annyira, hogy meghalok érted a keresztfán.

SZOMJAZOM RÁD. Igen, ez az egyetlen módja annak, hogy megpróbáljam leírni az irántad érzett szeretetemet.

SZOMJAZOM RÁD. Szomjazom arra, hogy szeresselek és hogy te is szeress engem. Annyira értékes vagy nekem, hogy szomjazom utánad. Jer hozzám, és betöltöm a szívedet és meggyógyítom a sebeidet. Új teremtéssé teszlek, és békét adok neked még a megpróbáltatásaidban is.

SZOMJAZOM RÁD.

Soha nem szabad kételkedned irgalmamban, megbocsátás iránti vágyamban, vágyakozásomban, hogy megáldjalak és benned éljem az életemet, és hogy elfogadjalak, akármit is tettél.

SZOMJAZOM RÁD.

Ha úgy érzed, hogy keveset érsz a világ szemében, az nem számít. Nincs senki, aki a világon érdekelne engem, csak te.

SZOMJAZOM RÁD.

Nyílj meg előttem, gyere hozzám, szomjúhozz utánam, add nekem az életedet. Be fogom bizonyítani neked, hogy mennyire fontos vagy az én szívemnek.

Hát nem veszed észre, hogy Atyámnak már megvan a tökéletes terve arra, hogy átalakítsa életedet, egészen a jelen pillanattól kezdve? Bízz bennem! Kérj engem minden nap, hogy lépjek be és vegyem át életed irányítását, és én megteszem.

Mennyei Atyám előtt ígéretet teszek neked arra, hogy csodákat fogok tenni az életedben. Miért cselekszem így?

Mert SZOMJAZOM RÁD.

Csak azt kérem tőled, hogy teljesen bízd magadat rám. A többi az én dolgom.

Ettől a pillanattól kezdve, mostantól kezdve, látom a helyet, amelyet Atyám készített a számodra a Királyságomban. Ne feledd, hogy zarándok vagy ebben az életben, aki hazafelé utazik. A bűn soha nem elégíthet ki téged, vagy nem hozhatja el a békét, amit keresel. Minden, amit rajtam kívül kerestél, csak még üresebbé tett, ezért ne kösd magadat e világ dolgaihoz; és ami a legfontosabb, ne fuss el előlem, amikor elesel.

Jer hozzám késedelem nélkül, mert amikor átadod nekem a bűneidet, azt az örömöt is megadod nekem, hogy Megváltód lehetek. Nincs semmi, amit ne tudnék megbocsátani és meggyógyítani; ezért jöjj most, és tedd le lelked terheit.

Nem számít, milyen messzire kóboroltál el céltalanul, nem számít, milyen gyakran feledkeztél meg rólam, nem számít, hány keresztet viselsz ebben az életben; azt akarom, hogy mindig emlékezz arra, ami sohasem fog megváltozni.

SZOMJAZOM RÁD – csak rád, úgy, ahogyan vagy.

Nem kell megváltoznod ahhoz, hogy hihess az Én szeretetemben, mert éppen az ebbe a szeretetbe vetett bizalmad változtat majd meg téged. Megfeledkezel rólam, és én mégis kereslek téged a nap minden pillanatában – szíved ajtaja előtt állok és szólítalak.

Nehéz ezt elhinned? Ha igen, nézz a keresztre, nézz az én szívemre, amelyet érted átszúrtak. Nem értetted meg a keresztemet? Akkor hallgasd meg újra a szavakat, amelyeket ott mondtam, mert világosan elmondják neked, miért viseltem el mindezt érted:

“….SZOMJAZOM” (Jn 19, 28).

IGEN, SZOMJAZOM RÁD.

Ahogy a zsoltár többi része, amit imádkoztam, ezt mondja rólam: “Vártam, hogy valaki megszán, de nem akadt senki, nem volt, aki megvigasztalt volna.” (Zsolt 69, 20).

Egész életemben vágytam a te szeretetedre. Soha nem szűntem meg keresni szeretetedet, és vágytam arra, hogy viszontszeress engem. Sok mindent kipróbáltál, midőn a boldogságra törekedtél. Miért ne próbálnád meg, hogy megnyitod előttem a szívedet, most azonnal, jobban, mint eddig bármikor?

Amikor végre kinyitod szíved ajtaját, és végre közeledsz, akkor újra és újra hallani fogod, hogy azt mondom, nem is emberi szavakkal, hanem lélekben: “Nem számít, mit tettél, én magad miatt szeretlek téged. Jöjj hozzám nyomorúságoddal és bűneiddel, bajaiddal és szükségleteiddel, és minden vágyaddal, hogy szeressenek.

Szíved ajtajában állok és szólítalak…

Nyílj meg nekem, mert SZOMJAZOM RÁD… “

Imprimatur

Az ima megjelentetését engedélyezte:
Mons. G. Sergio De La Cerda Z. általános helynök
Tijuana, Baja California, Mexikó

Fordította: Solymosi Judit
Forrás: Catholic-link, Catholictruth.net

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Kövess minket Facebookon is!

Hírdetés Támogasd adód 1%-val a Katolikus.mát!
Hírdetés Adventi ráhangoló videós lelkigyakorlat

Népszerű