Lépj kapcsolatba velünk

Reflexió

Ügyfélszolgálati szeretet – Miért hagyják el a katolikusok az egyházat?

Közzétéve

Az Amerikai Egyesült Államokban kíváncsi volt David Michael O’Connell Trenton egyházmegye püspöke, hogy miért hagyják el a katolikusok az egyházat. Felméréseket készítettek, és ezeket később publikálták. A kérdőívekben a lehető legőszintébb válaszokat keresték. Alapvetően két kategóriára oszthatjuk a válaszokat: vannak akik azért hagyták el, mert úgy érzik, hogy az egyház nem halad az időkkel és túl konzervatív. Olyan kérdésekre kell gondolnunk itt, mint a női papság, vagy az azonos nemű házasság, fogamzásgátlás, abortusz stb. A második kategória azok csoportja, akik áldozatul estek az egyház „ügyfélszolgálatának”, ahogyan Barron Robert Los Angeles-i püspök fogalmaz.

Az első kategória kérdését nézzük meg egy példán keresztül. Vessünk egy pillantást az abortuszra ehhez. Az egyház feladata és hivatása, hogy a világnak közvetítse az evangéliumot. Mivel ez mindig az élet felé mutat, ezért az egyház nem mondhat igent az abortuszra. Akik tehát ezért hagyják el az egyházat, voltaképpen az evangéliummal nem értenek egyet. Itt tehát nincs mit tenni.

Tovább haladva, nézzük meg mit ért Barron püspök az „ügyfélszolgálat” áldozatai alatt. Sokan azért hagyták el a vallást, mert amikor kapcsolatba léptek az egyházzal mint intézménnyel nagyot csalódtak. Azt éltek át például, hogy a helyi plébánia irodavezető nagyon arrogáns, nem kedves, nem segít, nem beszél szépen stb. Voltak akik a papok részéről érezte ugyanezt. Mások arra hivatkoztak, hogy a szentbeszédek sokszor unalmasak, és nem nyújtanak semmi konkrét segítséget az életben. Hiányolják tehát a prédikációban azt a személyes találkozást és válaszadást, amelyet Jézus életében látunk olyan sokszor. Továbbá érdekes módon sokan azt bánták, hogy amikor kezdtek nem járni a közösségeikbe, akkor senki sem kereste őket. Ekkor azt a fájdalmat érezték, hogy senkit nem érdekel az eltávolodásuk.

A nagy cégek óriási energiát fektetnek az ügyfélszolgálataik jó működésébe, hiszen ez fogja biztosítani a cég fennmaradását, és a vásárlók bizalmát. Én magam is dolgoztam ilyen helyen, és amikor a telefont felvettem, akkor hangommal és hozzáállásommal azt az intézményt képviseltem, amelynek dolgoztam. Nem véletlenül halljuk annyiszor a szentek életéről, hogy egyszerűen tették, amit tenni kellett hittel. Mindnyájan akik keresztények vagyunk, végső soron a Szentháromság Kft. ügyfélszolgálatán munkálkodunk. Akik az egyház intézményeiben dolgozunk (és az életben is), tudatában kell lennünk, hogy a kis feladataink, mint egy levél megválaszolása, vagy egy telefonhívás lebonyolítása, nagy hatással lehet valaki életére: negatív vagy pozitív irányban.

Reflexió

Virágvasárnapra

Közzétéve

Forrás: YouTube - Catholic Online

Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: „Elvégeztetett!” És fejét lehajtva, kilehelte lelkét. Jn 19, 30.

Megkezdődik a nagyhét, amely a kereszténység legnagyobb ünnepére, a húsvétra vezet el bennünket.

Hogyan kezdjük el a nagyhetet, mire figyeljünk most ezekben a napokban? Kétezer éve, hogy Jeruzsálem városában különleges dráma játszódott le. Esemény, melyhez hasonlót soha szem nem látott, fül nem halott, s emberi értelem fel nem fogott. „Halál és élet titokzatos harcban voltak: Az élet ura elesett és meghalt. De a halott feltámadott, Égnek és földnek ura”.

Van-e mód arra, hogy kétezer év távlatából frissen átéljük az eseményeket, részt vegyünk az isteni színjátékban, nem mint megfigyelők, hanem mint élő-érző szereplők? Van-e mód arra, hogy most, ebben a húsvéti időben, a Feltámadott átformálja szívünket, lelkünket?! Most lélekben, gondolatban átélem ezeket a szent eseményeket.

Menjünk tehát képzeletben Jeruzsálembe. Ott lehetünk a város kapunál, Jézus érkezésekor. Jézus – ahogyan a virágvasárnapi körmenet is felidézi – szelíden, szamárháton vonul be Jeruzsálembe. De a nép mégis a Messiást köszönti benne. Ezzel a kiáltással üdvözlik: „Hozsanna Dávid fiának!” A dráma tehát csúcspontjához érkezett: vagy győz a Messiás, vagy csüggedten kell az embereknek megállapítaniuk, hogy tovább kell várakozni, mert valaki más az Eljövendő. Jézus egy szamárhátán vonult be a szent városba, ezen a hétköznapi állaton, a vidéki ember háziállatán, sőt, még ez sem az Ő tulajdona volt, hanem csak erre az eseményre kérte kölcsön. Nem hivalkodó módon, királyi hintón vagy lóháton érkezett, mint a világ nagyjai, hanem egy kölcsönkért szamár hátán. János elmondja nekünk, hogy először a tanítványok sem értették ezt. Csak Húsvét után értették meg, hogy Jézus azért cselekedett így, hogy beteljesítse, amit a próféta megjövendölt: ez a tett Isten Igéjéből és annak megvalósításából fakadt. Zakariás próféta könyvében olvassuk: „Ne félj, Sion leánya! Nézd, közeleg királyod: szamáron jő, szamár hátán, szamárnak csikóján.” (Jn 12,15 Vö. Zak 9,9).  Ahhoz, hogy megértsük a prófécia jelentőségét és Jézus viselkedését, figyelnünk kell Zakariás szövegének egészére, amely így folytatódik: „Szétzúzza Efraimban a harci szekereket, Jeruzsálemben a méneket. Széttöri a harci íjakat, és békét hirdet a népeknek, uralkodik tengertől tengerig, a Folyótól egészen a föld határáig” (Vö. 9,10). Szegénység, béke, egyetemesség – ez a hármas üzenete a szamárháton való érkezésnek. Lehet ez egyik kérdésem saját magamhoz: Megvan bennem Jézus lelkülete? Megelégszem azzal, amim van? Békére törekszem, a béke megteremtője vagyok? Egyetemes a szeretetem, mindenkire kiterjedő? Vagy személyválogató, megkülönböztető, érzésekre épülő? Szegénység, béke, egyetemesség – ez Jézus virágvasárnapi érkezésének üzenete.

Menjünk tovább Jézussal képzeletünkben Jeruzsálembe. Ott lehetünk most Pilátus és Jézus találkozásánál. Pilátus fölteszi a már fogoly Jézusnak a kérdést: „Te vagy-e a zsidók királya?” (Mt 27,11). És erre Jézus nem tagadja a tényt, bár válasza – hogy „te mondod” – sejtelmesen hangzik. Mert mit érthetett a római helytartó a királyságon? Nyilván egy leigázott nép lázadásának vezérére gondolt, aki – nem úgy, mint hajdan Heródes vagy későbbi utódai – a rómaiak engedélye és jóváhagyása nélkül állt a nép élére. Jézus azonban nem ilyen király. Egyáltalán. Jézus méltósága mutatkozik meg abban is, hogy nem felel a helytartónak. Pilátus el is csodálkozik ezen (vö. Mt 27,14). Mi pedig Jézus hallgatásában már Izajás jövendölésének beteljesedését fedezzük fel: „Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki száját. Mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt” (Iz 53,7).

De Jézusnak ez a magatartása közvetlen útmutatást jelent a tanítványok és az egész Egyház számára is. Itt ugyanis – mint a magyarázó írja – azért mutatkozik meg számunkra Krisztus hatalmas türelme a szenvedésben, hogy példáját szorongattatásainkban kövessük és türelmét utánozzuk. Így tanít minket ebből a (bibliai) helyből kiindulva Szent Péter apostol is a szelídségre. Első levelében ezt írja:

„Mert erre vagytok hivatva, hiszen Krisztus is értünk szenvedett, példát adva nektek, hogy kövessétek nyomdokait. ’Bűnt nem követett el, hamisság nem volt ajkán.’ Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az igazságos bíróra” (1Pt 2,21-23).

Az ókeresztény kor egyik legköltőibb lelkületű egyházi írója, a szír Szent Efrém diakónus így magyarázza Jézus hallgatását:

„Beszélt, hogy tanítson, de hallgatott a bíróság előtt (…) Rágalmazóinak szavai olyanok voltak, mint megváltó korona a fején. Hallgatása olyan volt, hogy körülötte minden zajongás és kiáltás csak még ékesebbé tette koronáját.”

A húsvét ad értelmet ennek a hallgatásnak, a szenvedés most felidézett történetének. Ez lesz majd Isten igazi válasza, ezzel fogja igazolni Krisztust, mégpedig olyan, világunkat meghaladó méretekben és erővel, amire senki emberfia nem számíthatott. Egy kérdés itt is segíthet minket mélyebben átélni az ünnepet: tudok Jézus lelkületével hallgatni, hallani és meghallani? Tudok valamit elhallgatni, ha a szeretet úgy kívánja? Mindenáron megvédem magam és az igazam, vagy a nagyobb jó érdekében képes vagyok türelmet, megértést tanúsítani feszült helyzetben? Bárányhoz hasonlítok vagy inkább oroszlánhoz? Jézus az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vállalnunk kell önmagunk “elvesztését”, ahogy ő vállalta a földbe hullott gabonaszem sorsát. Akkor valóban egyek leszünk majd vele. Egyek Vele, de nem a futó, hanem az örök dicsőségben. A jeruzsálemi bevonulás után az örök Jeruzsálembe való bevonulás örömében.

Ott lehetünk, tehát, gondolatban, lélekben a szomorú szombaton. A város nyugodt. A szenvedélyes tömeg szétszóródott: megkapták, amit akartak. A tanítványok rejtőznek – vagy céltalanul keseregnek. Reményük összeomlott. Három éve azt hitték, hogy megtalálták a Messiást; vele voltak, vándoroltak, egy tálból ettek – hallgatták a szavait és várták az ígéret országát. A Messiás a szombat előtti napon meghalt, megölték. Most fekszik a sírban. Hova lettek az ígéretei? A hűséges asszonyok, akik követték a Fájdalmak Emberét a kivégzés helyére, a halott testnek tisztességes ellátására készülnek, kenettel, fűszerekkel és tiszta lepellel. Ez minden, amit adni tudnak a Tanítónak, akit tiszteltek, szolgáltak, szerettek. Szombaton, Jeruzsálemben, a nép ujjongva ünnepli Izrael szabadulását az egyiptomi fogságból. Jézus követői egyedül vannak, szomorúság önti el őket.

Nem nehéz nekünk, ha időben és térben messze is vagyunk tőlük, megérteni Jézus tanítványait: asszonyokat, férfiakat – siralmas bánatukat. Mi is tragikus világban élünk. Az ünnepeink nemgond nélküliek. Háborúk tépik a nemzeteket, nyugtalanság kínozza az embereket. Reményünk próbára van téve: néha mintha kihalóban lenne… Mi is kérdezzük, hol van a Megváltó? Ennek a titoknak, a mindnyájunk életét átszövő valóságnak szentelt legnagyobb ünnep nyitánya a Virágvasárnap. Krisztus drámájának ebben az előterében zajlik a mi életünk is. Ezekkel a gondolatokkal kezdjük el idei nagyheti ünneplésünket és kérjük a szenvedő Krisztust, hogy teljes szívvel hozzá kapcsolódva feltámadásának is részesei lehessünk. Mert Jézus szegénysége, békessége, egyetemes szeretete, csendje, szenvedése, önajándékozása a mi reményünk is. Mert Jézus él! Ő az életünk forrása, éltetője. Jézus. Áldom szent Nevét!

Olvasás folytatása

Reflexió

Az Egyház jelene és jövője 

Közzétéve

Szerző:

„Legyetek egységben, hogy a világ higgyen!”

A Luther-év során a Krisztus-hívők – az Úr búcsúimájára is hivatkozva (Jn 17, 2) – tudatosították felelősségüket a szekularizált és pluralista világban: az egységkeresés ma a kereszténység létkérdése. Ezt hangsúlyozza a II. Vatikáni zsinat és pápaelődei nyomán Ferenc pápa immáron egy fél évtizeden át, miközben elindította az Egyház missziós átalakításának folyamatát, amelynek lényege a „kilépés”, a megtérés (kezdve a pápaság megtérésén), a lelki és lelkipásztori megújulás. (Evangélium öröme, I. fejezet.) – Most a katolikus Egyház belső egységére fordítom a figyelmet.

Miként korábban Joseph Ratzinger bíboros/XVI. Benedek pápa*, úgy most Ferenc pápa is a „zsinat-párti” és a „zsinat-ellenes”szélsőségesek kereszttüzébe került, akik – semmibe véve a hívőt kötelező „egyházias érzéket” – megbontják Krisztus Egyháza egységét, akadályozzák vagy félreértelmezik a zsinati egyháztan alkalmazását és a pápák által szorgalmazott megújulási folyamatot.

Ismeretes, hogy a zsinat másnapján, a hetvenes és nyolcvanas években az ún. „nyugati világban” felerősödött tekintélyi válság és kulturális forradalom a katolikus egyházon belül is vihart okozott. „Az Egyház a vihar közepette néz szembe ma jövőjével” – írta 1969-ben Yves Congar, a jeles domonkos teológus, amikor elemezte a belső egyházi válságot. Congar atya, akinek fontos szerepe volt a zsinati egyháztan előkészítésében, megmagyarázta: A katolikus Egyházban isteni alapítás folytán létezik a szolgálati papság, a hit és szentségei , éspedig a közösség (kommúnió) egysége és a szeretet diakóniája biztosítására. Az egyházi közösségben a közjó a Krisztus által megszerzett üdvösség, ennek közvetítését célozza a lelkipásztori tekintély. Az Egyházban minden tekintély, intézményes és jogi keret a hívő személyek üdvösségének, isteni életének kibontakozásáért van, a feltámadott Krisztus Lelke működésének gyümölcse.

Forrás: Getti Images

Az elmúlt jó fél században tapasztaltuk, hogy a zsinati egyháztan és szemlélet csak lassan kezdett átmenni a gyakorlatba, tehát a zsinati recepció – az egyes országok politikai/társadalmi helyzete szerint – többé-kevésbé valósult meg. A globalizálódó világban, a szekularizált társadalomban, a kulturális és vallási pluralizmus közepette a hívőknek és pásztoroknak továbbra is tanúskodniuk kell az üdvösség örömhíréről, megőrizve önazonosságukat, szembenézni a kihívásokkal.

Manapság joggal botránkozunk egyháziak súlyos bűneinek hallatán, az ártatlan gyermekekkel visszaélő pedofil papok, egyháziak bűntényein. Ezek a bűnök megsebzik Krisztus Testét, az Egyházat, ahogy XVI. Benedek fájdalommal hangsúlyozta. A pápa és a felelős püspökök bocsánatot kértek, és bűnbánatra szólítottak. De a a látható egyházban tapasztalt ilyen és más botrányos esetekre a hívő és egyházias érzékkel rendelkező keresztény nem úgy reagál, hogy kilép az egyházból, tehát megtagadja azt az „isteni miliőt”, amelyben isteni életre született, hanem mindenek előtt önmagára tekint, hogy vajon ő mennyire hiteles keresztény.

A kritikus, „progresszív” teológusok és keresztények az elmúlt fél század során ezt hangoztatták (lásd pl. a Kölni Nyilatkozatot): az egyházi vezetők csak beszélnek az egyház reformjáról, a zsinati korszerűsödésről (aggiornamento), de valójában a reformok elmaradnak. Az egyházi vezetés, a pápa és a római hivatalok a „restauráció” szellemében rendelkeznek, így visszatérünk a zsinat előtti időkhöz. A másik végleten (a máig továbbélő, sőt erősödő) integristákat láttuk/látjuk: ők a hűséges „katolikusok”, az igaz hit védőiként lépnek fel, okosabbak az egyetemes zsinatnál és „pápábbak a pápánál”, az elodázhatatlan reformokat felforgatásnak tartják, és az egyház összeomlását jövendölik. Nekik is legelőször lelkiismeret-vizsgálatot kellene tartaniuk.

A Luther-év során emlékeztettem a hitújítók reformtörekvéseire és a Trentói zsinat után elkezdődött a katolikus megújulásra, amelynek magyar vezéralakja Pázmány Péter volt. Luther és Kálvin joggal lépett fel az egyházi reformok érdekében, de – sajnos – törekvésük végül is hit- és egyház szakadáshoz vezetett. A II. Vatikáni zsinat után fokozatosan kibontakozott az ökumenikus párbeszéd: ennek során elsősorban azt keressük és hangsúlyozzuk, ami a Krisztus-hívőket összeköti, ami az egységtörekvés alapja lehet: a közös hívő és szeretetben gyümölcsöző tanúságtétel az egyetlen Üdvözítő Jézus Krisztus mellett.

A II. Vatikáni Zsinat

Jegyzetem elején idéztem a jeles teológust, Y. Congar domonkost, aki irányt mutatott a zsinat után kitört viharban. Most még hivatkozom egy másik kiváló teológusra, jezsuita Henri de Lubacra (1896-1991). Mindketten gyanúsított, tanítástól eltiltott „modernisták” voltak az 1950-es Humani generis megjelenése után, mindketten fontos szerepet játszottak a zsinaton, de szerencsére életük végén – apostoli munkásságuk elismeréseként – mindketten bíborosok lettek. E haladó teológusok aggódva figyelték a szélsőséges irányzatokat: egyaránt bírálták egyrészt a zsinatra hivatkozó, de attól elhajló progresszívak teológiáját, másrészt az igazhitűség és egyházhűség leple alatt megmerevedett konzervatívokat.
Most idézek Lubac atyának Az Egyház paradoxona és misztériuma c. könyvéből, amely már a zsinati egyháztant tartotta szem előtt:

„Az Egyház isteni és emberi, felülről kapott és alulról jön. Tagjai, az emberek, természetszerűen nehézkesek és sebzettek; minden nehézségükkel ellenállnak a felülről jövő Életnek, amely beléjük akar hatolni. (…) Az Egyház jelenlegi formája elmúlik, mint a ’világ alakja’; de alapjában véve megmarad – megmarad az a lényeg, amely majd egyszer nyilvánvalóvá lesz. (…) Az Egyház anyám. Igen, az Egyház: a múlt nemzedékek egyháza, azoké, akik átadták nekem életét, tanítását, példáját, erkölcseit, szeretetét; – és a mai egyház is: nemcsak a hivatalos vagy tanító egyház, vagy ahogyan mondani szoktuk: a hierarchikus egyház, amely az Úr által rábízott kulcsokat őrzi, hanem szélesebben, egyszerűbben az ’élő Egyház’. Az, amelyik dolgozik és imádkozik, tevékenykedik és szemlélődik, emlékezik és keres. Az az Egyház, amely, hisz, remél és szeret; amely létének ezer helyzetében látható és láthatatlan szálakkal fűzi össze tagjait; az alázatosak Egyháza, azoké, akik közel vannak Krisztushoz. (…) Ebben a közösségben találom meg támaszom, erőm és örömöm. Ez az Egyház az én anyám…”

Íme a homo ecclesiasticus (egyházias ember) szép vallomása az egyházhűségről. De a nagy egyházi Tradíció embere hangsúlyozza a kereszténység (a tanítás és az egyházszervezet) történetiségét is. Így üzen a megmerevedett tradicionalistáknak, akik II. Vatikáni zsinattól vissza akarnak térni a Trentói zsinathoz, Ferenc pápától a „modernizmust” elítélő X. Piushoz. Idézem Lubac atyát:

„Nem menekülhetünk a magunk kénye-ked¬ve szerint a mi korunkból egy másikba. (…) Nem mellőzhetjük problémáit, nem hú¬zódozhatunk a mai feladatoktól, nem odázhatjuk el a mai küzdelmeket. Ha az Egyház¬ban élünk, akkor a mai Egyház gondjaiból ki kell vennünk részünket. Értelmünket alá kell vetnünk annak a tanításnak, amelyet az Egyház /annak egyetemes Pásztora/most tár elénk, a mostani fejlettségi fokon. Illúzió lenne azt hinnünk – még ha ezt jogosnak vélnénk is –, hogy ¬megtalálhatjuk egy letűnt kor hitét a maga konkrétságában és termékenységében, elhanyagolva a későbbi korok fejlődését, tehát mindazt, ami időközben kifejezettebbé lett. (…) Az idő ugyanis visszafordíthatatlan. (…) Kétségtelen, a haladás mindig relatív. Nincs szó a hit lényegének megváltoztatásáról. A /helyes/fejlődés ehhez nem ad hozzá semmit; nem vezet(het) be semmiféle »újítást«. (…) Nincs szó tehát valamiféle fokozatos kinyilatkoztatásról. De – ismételjük – senki sem utasíthatja vissza a haladást, és senki sem hanyagolhatja el azt rendszeresen anélkül, hogy meg ne ron¬taná azt, amit éppen meg akar őrizni.”

Tanulhatunk P. de Lubactól igazi egyházhűséget ma is. Megvan a helye az egyházban az építő, de az egységet meg nem bontó kritikának. Ezt sugallja Ferenc pápa „szinodális” egyházmodellje is.** Isten történelemben zarándokló újszövetségi népe együtt halad pásztorai vezetésével az örök Haza felé. Az Egyház szent mert feje, Krisztus szent és a Szentlélek élteti, de „mivel bűnösöket is foglal magában, ezért mindig megtisztulásra szorul, szüntelenül a bűnbánat és a megújulás útját járja. (…) Megerősíti a föltámadott Úr ereje, hogy külső-belső bajait és nehézségeit türelemmel és szeretettel legyőzze, és az Ő misztériumát – jóllehet árnyékszerűen, mégis — hűségesen kinyilvánítsa a világnak, míg végezetül teljes világosságában megmutatkozik.” (Lumen gentium, 8)

 

*A „Róma-ellenes komplexus” (H.U. von Balthasar) vagy a katolikus teológusok „Kölni Nyilatkozata” emlékezetes. (Vö. Szabó F. : Napfogyatkozás, Róma, 1991, 414-426.)
** Erről lásd tanulmányomat: Távlatok-online http://www.tavlatok.hu/…/szab%C3%B3%20ferenc%20sj%20walter%…

Olvasás folytatása

Reflexió

Van-e értelme a történelemnek?

Közzétéve

Szerző:

Gaston Fessard SJ meglátásainak időszerűsége

Napjainkban, amikor korszakváltáson esik át a globalizált világ, gyakran még hívő emberekben is, felfakad a kérdés: van-e értelme az emberi történelemnek? Mi lehet a szándéka a Gondviselésnek a bolygónkon megszületett, kibontakozott élettel és a fejlődés csúcsán a gondolkodó és szabad ember létért való küzdelmének, a civilizációk születésének és pusztulásának, a technika félelmetes fejlődése mellett az erkölcsi értékek iránti érzék sorvadásának? Ha túljutottunk is az „emberarcú barbárságon”, túl a totalitarizmusok bukásán, századunk felnövő nemzedéke (amely nem élte meg a 20. század rettenetét) milyen kultúrát, humanista társadalmat épít(het) magának, milyen eszményekre teszi rá életét? Elfogadják-e vezérlő csillagnak az egyetlen Üdvözítő, Jézus örömüzenetét?

Ilyen kérdések szorongatnak bennünket, amikor a nagyvilágban és körülöttünk zajló eseményeket figyeljük, átéljük. Most március idusán felötlött bennem egy jeles francia gondolkodó emléke: a hajdan Párizsban megismert Gaston Fessard (1897–1978) jezsuita alakja. Ma is eligazítók gondolatai „a társadalom misztériumáról és a történelem értelméről”. Mindjárt megmutatom történelemteológiájának időszerűségét. „Megvilágítani a társadalom misztériumát, vagy legalábbis felfedezni annak sötétségében is valami világosságot korunk problémáira vetítve”: ez volt célkitűzése.

Reflexióit a két háború között, 1936-ban kezdte el Pax Nostra, Nemzetközi lelkiismeretvizsgálat c. könyvével, majd 1945-ben folytatta Tekintély és közjó c. munkájában. Ezekben már benne van központi eszméje és módszerének csíraszerű kifejtése: elemzéseit felhasználja a mindenkori történelmi aktualitás értelmezésében, a (Szent Ignác-i) „szellemek megkülönböztetését”. A liberalizmus bemutatása, a nácizmus és a kommunizmus igazi arculatának leleplezése, illetve a társadalmi, politikai, gazdasági kérdéseknek (ezekben a keresztények elkötelezettségének) tisztázása mindig a hármas történelmi dialektika módszerével történik. – a krisztusi hit fényében.

Szent Ignác Lelkigyakorlatainak dialektikája

A Lelkigyakorlatok dialektikája c. monográfiájának első kötete 1956-ban jelent meg. G. Fessard Szent Ignác Lelkigyakorlatait a modern filozófia és teológia távlatában olvasta újra és aktualizálta. Bonyolult, nehéz elemzéseit itt nem foglalhatom össze, de rámutatok módszere lényegére. Minthogy a mai gondolkodás középpontjában az ember történelmi léte, illetve a történelmet alakító szabadság döntése/választása áll, P. Fessard e problematika összefüggésében elemzi a lelkigyakorlatok szerkezetét, főleg pedig a szabadság választását. Az ember történeti létét a szabadság határozza meg; a dialektika kifejezi azt a feltételt, amelynek meg kell felelnie szabadságomnak, ha általa be akarok lépni a történelem igazságába, amely irányít engem, de amelyet mégis alakítanom kell személyes döntésemmel, és így magam „teremtem” alakítom magamat önmagammá. A hegeli és a tőle függő dialektika Fessard számára tehát az előbb összefoglaltat jelenti; ezt alkalmazza Szent Ignác lelkigyakorlatos megfontolásaira.

Paradox módon módszerében inkább Szent Ignác világítja meg Hegelt, semmint fordítva. Mert nemcsak a történelemben kibontakozó szabadság dialektikájának filozófiai kidolgozásáról van szó, hanem a szabadság isten-emberi drámájáról. A hívő számára ugyanis a szabadság mindig a kegyelemhez kapcsolódik, a cselekvésnek természetfeletti vetülete van.

A XX. század képekben – Forrás: thinglink.com

„A társadalom misztériuma”

Michel Sales SJ – G. Fessard életművének kiváló ismerője – felvázolta a gondolkodó eszmevilágának genezisét. Itt most éppen csak emlékeztetek a hármas dialektikára. A hegeli úr–szolga dialektikát Marx sajátosan értelmezte: a szolga szempontját vette figyelembe, amikor az osztályharcot hirdette; Hitler viszont – Nietzsche Übermensch-eszméjét is magáévá téve – az úr, az uralkodó faj szerepét hangsúlyozta. Fessard kiegészíti e két „dialektikát” a férfi és a nő, illetve a zsidó–pogány dialektikájával, és a törtértelmet Krisztus fényében, természetfeletti távlatban szemléli: egyedül Krisztus, a „mi Békénk”, Pax nostra, engeszteli ki az ellenséges csoportokat, döntheti le a válaszfalakat, hozza el a testvériséget (Ef 2,13–18). „Nincs többé zsidó vagy pogány, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert ti mindannyian egy vagytok Krisztusban.” (Gal 3,28)

Hármas dialektika a társadalom és a történelem értelmezésében

Úr – rabszolga. – Hitler és a nemzetiszocializmus fő ellenfele a szociáldemokrácia volt, amelyet erősen befolyásolt a marxizmus, illetve a francia forradalomból eredő liberalizmus. Hitler szerint az ember nem uralja, „humanizálja” a természetet, ahogy ezt Marx tanította; hanem szerinte a természeti adottságok mellé szükségesek az emberi eszmék, törvények. A történelemben az elsődleges nem a munka, hanem a küzdelem, a halálig menő küzdelem: az erősebb győz, és szolgájává teszi a gyengébbet, így történik a jobbak kiválasztódása, amit a természet is akar. Az erősebbnek tehát uralkodnia kell, ahogy ezt a fajok fejlődése során is megállapíthatjuk; az árja fajnak maga alá kell vetnie az alacsonyabb rendű fajokat. A politikai szervezetnek, az államnak a feladata a szelekció: ő az úr! A nemzetiszocialista állam alapja és csúcsa ez a Führerprinzip. Fessard idéz a Mein Kampfból: „Ezt az utat követve az emberiség eléri célját, amelyet annyi elvakult pacifista ma nyafogással és siránkozással remél elérni: a békét nem olajágak lengetésével, könnyű könnyekkel és pacifista siránkozással lehet biztosítani, hanem egy úrnép [magasabb rendű fajhoz tartozó nép] győzedelmes kardja biztosítja, amely az egész világot egy felsőbbrendű civilizáció szolgálatába állítja.”

Kétségtelen, hogy mind a kommunizmusnak, mind a nemzetiszocializmusnak (nácizmusnak) az eredeténél hegeli (A szellem fenomenológiájában leírt) úr–rabszolga dialektika fedezhető fel. Bár Hitlert nem közvetlenül Hegel inspirálta, hanem Nietzsche és a pángermanisták. De azért a nácizmusnál is az említett dialektika található. Mint említettem, Marx az úr–rabszolga dialektikát a rabszolga szempontjából, Hitler pedig az úr szempontjából értelmezte. Mindkettő egyoldalúan egyetemes igazság szintjére emelte a részigazságot, és következésképpen egymással szembehelyezkedtek.

Férfi – nő. – Ezután Fessard a férfi–nő kapcsolatával, a dialektikák interferenciájával (kölcsönös átfedésével) foglalkozik. Megmutatja, hogy az emberiség – emberi társadalom és történelem – genezisében a férfi–nő dialektikája primitívebb és lényegesebb, mint az úr–rabszolga dialektikája. A férfi–nő kapcsolata (a nem, a szerelem és a nemzés) révén az emberiség természetes fejlődésének a motorja, még a társadalmi és sajátosan történelmi dialektika (úr–rabszolga) előtt. (Egyébként Marx is foglalkozik a férfi–nő dialektikával gazdasági-politikai kézirataiban.) A férfi–nő dialektikából három új társadalmi kapcsolat alakul ki: apaság, anyaság, testvériség. Ezek a kapcsolatok aztán kitágulnak: a családi testvériségből születik a pátria (a latin paterből), a haza atyasága és anyasága. Az úr kategóriája megjelenik az államban, és annak abszolút kényszerítő hatalmát alapozza meg. Így egyes abszolutista uralkodók a népek atyjának nevezik magukat. A testvériség viszont arra készteti az államot, hogy jogi normákkal biztosítsa mindenki (kölcsönös) elismerését, a demokratikus rendet, hogy a nemzet (állam) ugyanazt a szerepet játssza, mint az anya a családban.

A nemzetközi kapcsolatokban, ha az államok viszonyait az úr–rabszolga dialektikája vezérli, a háborúk, hatalmi versengések elkerülhetetlenek. Az úr–nép (nácizmus) a politikai, társadalmi, faji szempont abszolút primátusát állítja, egyetemes uralomra törve; másrészt a rabszolgák osztálya (kommunizmus) azonosítja magát az emberiséggel, és a gazdasági szempont abszolút primátusát vallja, az ember és a természet tökéletes egységét célozza meg. A társadalmi/politikai életben a férfi–nő dialektikája (a szerelem, szeretet, szolidaritás révén) segít felülmúlni ezeket az egyoldalúságokat.
A nácizmus, miként a kommunizmus és minden teljes evilágiság (modern pogányság), amely Isten nélkül akarja „isteníteni” az embert, boldogítani az emberiséget, de mindkettő embertelenséghez vezet. Csakis a megtestesült Isten Fia – Istenember – adhatja meg igazán az emberiségnek a megistenülés lehetőségét.

A teljes megoldást tehát a harmadik dialektika, Isten és az emberiség szeretetkapcsolata adhatja, vagyis a természetes és a történelmi genezist folytató/átfogó természetfeletti történetiség.

Fessard a krisztusi hiten belül elemezte a Krisztus előtti és utáni zsidó–pogány dialektikát. Évtizedeken át reflektált Izrael misztériumára: a zsidó és a pogány – a Krisztus előtti és Krisztus utáni zsidó és pogány kapcsolatra, dialektikára. Párbeszédet folytatott pl. a zsidó Raymond Aron filozófussal. Könyvet is írt R. Aron történelemfilozófiájáról. Két másik könyvében pedig a keresztény–marxista párbeszédről tárgyalt Hegel és Marx műveit elemezve, illetve a marxista befolyás alá került felszabadítás-teológia áramlatairól írt éles látó kritikus fejezeteket.

Az úr–rabszolga, férfi–nő dialektikát tehát átfogja az Isten és az emberiség szeretetkapcsolata. Krisztus, az Isten Fia és emberfia „felvette a szolga alakját, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez (…), megalázta magát, és engedelmes lett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta, (…) Jézus nevére hajoljon meg minden térd (…). s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.” (Fil 2,7–11)

Krisztus keresztje által a megosztott, egymással ellenséges emberek, fajok, vallások, nemzetek egyek lehetnek, hiszen Isten gyermekei, testvérek. A szolidaritás és szeretet csakis Krisztus Lelke erejében valósulhat meg. „Most ti, akik messze voltatok, Jézus Krisztusban közel jutottatok, Krisztus vére árán. Ő a mi békességünk, aki a kettőt egyesítette, és a közbeeső válaszfalat ledöntötte.(…) Mint békeszerző a két népet (zsidót és pogányt) magában eggyé: új emberré teremtette, és a kereszt által mindkettőt egy testben engesztelte ki Istennel (…) Általa van mindkettőnknek szabad útja egy Lélekben az Atyához.” (Ef 2,14–18)

A nácizmus – miként a kommunizmus – teljes evilágiság, Isten nélkül akarja „isteníteni” az embert, boldogítani az emberiséget, de mindkettő embertelenséghez vezet. Csakis a megtestesült Isten Fia – Istenember – adhatja meg igazán az emberiségnek a megistenülés lehetőségét.

A berlini fal lebontása – Forrás: IBTimes UK

Fessard történelemszemléletének időszerűsége

Lehet vitatni Gaston Fessard eredeti (kicsit merev) módszerét, de a hármas dialektika segít ma is a történelmi aktualitás elemzésében, főleg a krisztusi hit távlatában.

A francia jezsuita a XX. században tömegeket mozgató két rendszer, a kommunizmus és a nácizmus világnézetét (véres valóságát!) elemezve kereste azok gyökereit, történelmi és dialektikus kibontakozását, megjelölve a bennük rejlő részigazságokat is, ami megmagyarázhatja azt a tényt, hogy embermilliókat mozgósítottak. A két ideológia eredetét Hegel filozófiájában fedezte fel, nevezetesen a híres úr–rabszolga dialektikájában. Megállapította, hogy a francia forradalomból eredő liberalizmus nemcsak a kommunizmust és a nácizmust szülte, hanem azt a (jórészt ma is élő) racionalizmust is, amely Hegel filozófiájában érte el csúcspontját.

Fessard világosan látta, hogy Hegel és Marx, miként a francia forradalom, a kereszténységből merítették legjobb eszméiket, de a teljes evilágiságot vallva, a transzcendenciát tagadva értelmezték az emberi történelmet, és akarták a jövőt alakítani. Amikor a II. Vatikáni zsinat után baloldali keresztények a „marxista rácsot” alkalmazták a társadalom/történelem értelmezésében, nem vették észre a csapdát, amelyre Fessard figyelmeztetett. Az alapvető kérdés tehát ez: Istennel vagy Isten ellen? Az ateista „humanizmus”, ha következetes, embertelenné válik, amint Fessard rendtársa és barátja, H. de Lubac is kifejtette.

Felfedve a két irányzat hegeli gyökereit, Fessard párhuzamba és ellentétbe állítja a két „szekularizált vallást”, a kommunizmust és a nácizmust. Jóllehet megbukott, mindkét irányzat: az ateista ideológiából születő két totalitarizmus, ma a liberalizmus hódít helyettük, és a világ megosztottsága továbbra is megmarad. Gondoljunk az Észak–Dél, a kevés gazdag és a szegények tömege közötti szakadék növekedésére, és általában a globalizáció káros hatásaira, amiről Ferenc pápa többször nyilatkozott. Ha az ember istene az ember, vagy ha a fajt, az osztályt, a pénzt vagy a szexet bálványozzák, ha minden érték mértéke az ember, akkor nincs többé norma, törvény – az emberi szabadság szabadosság lesz; ha a a cél az érdek és a hatalom, akkor az emberi jogok csak a gazdagoknak vannak biztosítva, akkor az igazságosság és a testvériség helyett a kegyetlen „létért való küzdelem” határozza meg az emberi történelmet.

Ma, a történelmi korszakváltás idején, új népvándorlás korában, amikor a politikai hatalmak versengenek a világuralomért, amikor mindenfajta politikai, gazdasági, katonai szövetség-egység szövődik és keresztezi egymást, amikor nincs hathatós nemzetközi tekintély, hogy az igazságos békét elősegítse, Krisztus híveinek tábora továbbra is egyetemes lelki hatalom marad. Minden belső és külső nehézség ellenére az Egyház – Ferenc pápa vezetésével, a II. Vatikáni zsinat szellemében – igyekszik munkálkodni az emberiség egységén.

„A népek világossága Krisztus. (…) Az Egyház pedig Krisztusban mintegy szentsége, vagyis jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberiség egységének.” (LG 1) „Az Atyaisten mindennek kezdete és végső célja, tehát valamennyien arra vagyunk hivatva, hogy testvérek legyünk.” (GS 92)

A keresztények társadalmi/politikai felelőssége – az Egyház százados szociális tanításának irányelvei szerint – elengedhetetlen egy igazságosabb és testvériesebb világ előkészítésében. Ugyanazok a keresztények tagjai az evilági országnak és a történelemben kibontakozó Isten országának, amelynek csírája Krisztus Egyháza. Hittel és szeretettel építik Krisztus Testét, az Egyházat.

Gaston Fessard SJ világosan jelezte: Nincs az emberiségnek kiútja a jövőben, ha csak a harmadik történelmi „dialektika” nem érvényesül: ha Krisztus Lelke nem teremti újjá az embereket, ha az emberiségnek nem adja a szabadság, egyenlőség, testvériség ajándékát az egyetlen Üdvözítő, Jézus Krisztus. Az húsvéti misztériumának gyümölcse lett, amit Szent Pál hirdetett Krisztus Urunk feltámadása után: „Nincs többé zsidó vagy pogány, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert ti mindannyian egyek vagytok Krisztusban.” (Gal 3,28)

Olvasás folytatása

Népszerű