fbpx
Connect with us

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Lelkiség

„Világosíts fel engem egy Cherub lángszellemével” – Széchenyi Istvánra emlékezünk

Április 8. Gróf Széchenyi István ezen a napon halt meg, 1860-ban. A keresztény világ húsvét vasárnapját ünnepelte, amikor a legnagyobb magyar megtért Urához.

110 évvel ezelőtt a Magyar Társadalomtudományi Egyesület által rendezett előadássorozat keretében Prohászka Ottokár püspök beszélt Széchenyi vallásosságáról a Nemzeti Múzeum dísztermében. Bevezetőül megemlítette: vannak olyanok, akik Széchenyi munkásságában csak az ország anyagi gyarapodásának az elősegítését látják, s vallásosságában nem látnak mást, mint „formalizmust s családi tradíciókat, melyek eleven életté nem váltak benne”. A püspök szép előadásában ennek a cáfolatát adta, s rámutatott arra, hogy Széchenyi éppen azt az ideális irányt képviselte, mely szerint a lélek gazdagsága a boldogság alapja. Széchenyi egész közéleti tevékenysége vallásos lelkületéből fakadt. Évekkel később híres körlevelében azt írta Prohászka: ha a világ „a kereszténység alapjairól lesiklik”, akkor az emberi társadalom „vadállatok tanyája”. 1911-es előadásában idézte Széchenyi nevezetes művének néhány mondatát – mi most a teljes gondolatmenetet idézzük:

„Lepergett már a régi iskolák azon tana, miszerint másokat vagy saját magunkat minden ok nélkül sanyargatni kellene, miszerint erény volna másoktól vagy mindmagunktól megtagadni a föld javait. A zavart eszmék ezen időszaka lefolyt, és elismert igazság fényében áll jelenleg előttünk, hogy miután boldogság utáni vágy legvégsőbb irányunk, emberi hivatásunknak úgy felelünk meg leginkább, és ekképp természetünkhöz képest a tökélynek annál magasabb lépcsőjére emelkedünk, az Istennek minél több mind lelki, mind anyagi adományaiban iparkodunk részesültetni embertársainkat, s iparkodunk részesülni mi magunk is.

Fejtsük ki tehát az anyagnak is minden kéjeit tartózkodás nélkül, sőt részesüljünk s részesültessünk másokat is azokban lehető legnagyobb változatban, hiszen ez által egyedül a nagy természet törvényeit teljesítjük; csakhogy – s itt az elválasztó határ – a maradandónak, a léleknek kifejtett gazdagságai szolgáljanak boldogságunk alapjául, s ne az anyagnak oly hamar elhervadó kincsei.”

Gróf Széchenyi István Barabás Miklós festményén, 1848-ban

(A Kelet Népe. Pest 1841, 21. o.)

Széchenyi felfogása az – mondja Prohászka –, hogy az elvont okoskodás helyett szemre van szükség, mely „az Isten műveit s a művekben Istent” látja, mert ahol a kereszténység szelleme, a szeretet hatja át az emberek közötti viszonyt, ott az emberek jóléte is előmozdíttatik.

1820-ban, karácsony másnapján Széchenyi imát írt naplójába. Ennek fontos részletét idézi Prohászka:

„Mindenható bírája az embereknek s a megfoghatatlan nagy mindenségnek! Ki előtt ámulattal és imádattal borulok le s csak gyengeségemet és szorongó szívem dobbanásait érzem: engedd mérlegelnem magamban azt az erényt és tökéletességet, melyet az ember, minden fogyatkozásai és tomboló szenvedélyei dacára, már itt e földön is elérhet. Add nekem azt a benső vigaszt, a lélek ama nyugalmát, mely nélkül a röghöz kötött halandó a Te szemléletedben nem gyönyörködhetik s lelke azt a földfeletti szárnyalást el nem érheti, melyre az ájtatos ima a tétovázó kedélyt, ha csak rövid percekre is, képesíti. Acélozd meg bennem a gondolkozási erőt, hogy habár még a földi léthez vagyok kötve, lelkileg halott ne lehessek s tiszta képzelettel emelkedve Hozzád, a te jóságodat és nagyságodat megismerhessem és földi pályám célját is felfoghassam. Szabadítsd meg lelkemet az előítéletektől s töltsd meg szívemet véghetetlen béketűréssel és szeretettel az egész emberi nem iránt. Vess fátyolt elmúlt életemre s engedd meg, hogy tapasztalataimból, élményeimből, hibáimból s vétkeimből az, ami legüdvösb lesz, háramolhassék reám, s végre olyan utakon, melyeket te vélsz legjobbaknak, vezess el engem hozzájuk, akiket oly forrón, oly igazán szerettem.”

Az idézett szavakat Prohászka püspök így kommentálja: csodálkozhatunk-e azon, hogy aki Istennel való kapcsolatát ilyen mélyen átélte, az „erős cselekvés embere lévén vallásosságának pozitív formában s konkrét gyakorlatokban is kifejezést adott”?

Prohászka 1911-es előadásában azt fejtegeti, hogy a vallásos lelkületnek egyik jellege a „radikális elégedetlenség” a lélekben, amely a jobbat akarja, s az elégedetlenségre „a különb élet vágyának reakciójával felel”. A püspök szerint – idéztük előbb – nem állja meg helyét az a felfogás, mely Széchenyi munkásságában csak az anyagi gyarapodás, a nemzet gazdagodásának vágyát fedezi föl, s vallásosságában csupán „formalizmust s családi tradíciókat” lát, melyek „eleven életté nem váltak benne”. Épp ellenkezőleg: a legnagyobb magyar „gyakorlatilag hívő ember” volt, vallásossága „gyakorlati és erkölcsi irányú”, számára a „legnagyobb mű a világon: a jó ember s a legértékesebb tartalom a szép lélek volt”.

Széchenyi István portréja. Vinzenz Katzler litográfiája

Széchenyi gyakorlati kereszténységét képviselte Prohászka is, amikor – ahogy Széchenyi a nemzet emelését tűzte ki célul – a szociális munka fontosságát hangsúlyozta. Közel száz éve, a Szociális Missziótársulat közgyűlésén mondta a püspök:

„Küldetést foglaltunk le magunk számára a szenvedő, elmaradt s bűnben senyvedő társadalomhoz, de küldetést, melyet kettős erkölcsi lélekkel fogtunk meg. Megfogtuk azzal a lélekkel, mely e társadalmi munkában szigorú kötelességet lát s azt vállalja. Megfogtuk azután azzal a lélekkel, mely e küldetésre erényből és nem ösztönből, krisztusi szellemmel s a folytonos munka szeretetével indul ki, mely a legfőbb ideáloktól sugalmazott lélekkel akarja szolgálni a társadalmat.”

Fél évszázaddal a legnagyobb magyar halála után mondta e szavakat Székesfehérvár püspöke. Mintha Széchenyi híres művének egyik gondolatát ismételte volna meg:

„Az embernek legékesb tulajdona a szép lélek, s csak az, s nem egyéb határozza el valódi becsét. /…/ valódi érdemét nem határozza el az: ki miképp szólott, miképp írt? Hanem mit szólott, s mit írt? S kivált hogyan élt s mit cselekedett? A tett tehát az első, a szó második.”

(Világ. Pest, 1831, 244. o.)

Széchenyi gyakorlati kereszténysége jellemzi Prohászka, a nagy szociális apostol munkásságát is, aki a legnagyobb magyar gondolatára rímelve a belső, lelki megújhodást szorgalmazta, mert ez az alapja a társadalmi fejlődésnek, a szociális munkának. S arra is gondolhatunk ezen a napon, hogy újabb időkben szintúgy szép példáit látjuk a gyakorlati kereszténységnek. Amit sok-sok éve egy ferences szerzetes Déván elindított, a legnagyobb magyar gondolatait is tükrözi.

Végezetül néhány sor Széchenyi István 1826-ban papírra vetett imájából:

„Mindenható Isten, hallgasd meg mindennapi, minden órai imámat. Töltsd be szívemet angyali tiszta szeretettel irántad s hazám, embertársaim s honfiaim iránt. Világosíts fel engem egy Cherub lángszellemével, erős eszével. Engedj a jövőbe pillantanom s megkülönböztetni a jónak magvát a gonosztól. Add tudtomra, mit tegyek s miként kezdjem, hogy Neked egykor a reám bízott tőkéről beszámolhassak. Gondolkodni akarok és dolgozni, éjjel és nappal, egész életemen át. Segítsd sikerre azt, ami jó; tipord el csírájában azt, aminek rossz gyümölcse lehetne.”

[Széchenyi igéi. Bp., 1921, 21. o.]

Szalay László

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kapcsolódó...

Aktuális

Calgaryban, a kanadai Alberta tartomány legnagyobb városában a június 25-i hétvégén egy héten belül már másodszor tüntettek közösen muszlim és keresztény szervezetek és csoportok...

Imádságok

Nem mindig könnyű megtalálni jövőbeli munkahelyünket. Ugyan ki is tudna jobban segíteni nekünk ebben, mint Szent József? Íme két ima a munkások védőszentjéhez a...

Imádságok

Sokunkkal előfordul, hogy valami folyton eltereli a gondolatainkat, amikor elkezdünk imádkozni. Számos tényező elvonhatja a figyelmünket az imától. Lehet akár egy falióra ketyegése, egy...

Aktuális

Nemrégiben nagy volt az izgatottság az Egyesült Királyságban, miután a rendőrség nem teljesítette kötelességét, hogy megvédjen egy halálos fenyegetést kapó tinédzsert, aki véletlenül leejtette...