fbpx
Lépj kapcsolatba velünk

Aktuális

Zsidó bírálat Ferenc pápa címére

Közzétéve

Fotó: Vatican Media

Augusztus 26-án, késő délelőtt cikk jelent meg a neokohn.hu nevű magyarországi zsidó hírportálon ezzel a címmel: „Botrányt okozott Ferenc pápa a Tórával kapcsolatos kijelentéseivel”. A kissé hangzatos című cikk (botrányt az izraeli média nem említ) ismerteti a magyar nyelvű izraeli hírportál, az Új Kelet cikkét, mi is elsősorban ebből a forrásból merítünk (de egyéb izraeli portálok cikkeit is megnéztük).

Ferenc pápa 2021. augusztus 11-én – folytatva előző szerdai katekézisét – ismét a Galata-levélről beszélt, s Mózes törvényének az üdvtörténetben betöltött szerepével foglalkozott. Ezt a szöveget nehezményezte Ratzon Aruszi, az izraeli főrabbinátus vallások közötti ügyekkel foglalkozó bizottságának elnöke, aki a főrabbinátus nevében (így olvasható az izraeli portálokon) „aggodalmát fejezte ki Ferenc pápa zsidótörvényekkel kapcsolatos közelmúltbeli megjegyzései miatt”. Aruszi levélben kért tisztázást a Szentszéktől, mert szerinte Ferenc pápa fejtegetése „része a zsidók és a judaizmus iránti ‘megvetés tanításának’, amelyről úgy gondoltuk, hogy azt az Egyház teljes mértékben elutasította”. Súlyos vádak, súlyos szavak.

A „botrány”-ról természetesen nemcsak az Új Kelet, hanem más izraeli médiumok (Haaretz, The Times of Israel, Jewish Telegraphic Agency, The Jerusalem Post stb.) is beszámoltak.

De mi váltotta ki az izraeli főrabbinátus kritikáját?

Ferenc pápa 2021. augusztus 11-én tartott katekézisében a mózesi törvényekre is kitért, s ezt mondta:

„Isten felajánlotta nekik (értsd: a zsidó népnek) a Tórát, a Törvényt, hogy megérthessék akaratát és méltányosságban élhessenek. Azt kell gondolnunk, hogy akkoriban szükség volt egy ilyen Törvényre, ez óriási ajándék volt, amit Isten adott a népének.”

A pápa azonban ezt is hozzátette:

„A törvény azonban nem ad életet, nem ajánlja fel az ígéret beteljesítését, mert nem képes beteljesíteni azt. A törvény egy utazás, egy utazás, amely egy találkozás felé vezet … Azoknak, akik az életet keresik, az ígéret és annak Krisztusban való beteljesedése felé kell fordulniuk.”

A két idézet az Új Kelet cikkében olvasható, s ugyanezek az idézetek találhatók meg más izraeli médiumokban is. Aruszi rabbi szerint

„prédikációjában a pápa úgy mutatja be a keresztény hitet, hogy az nemcsak felülírja a Tórát; de azt állítja, hogy ez utóbbi már nem ad életet, ami arra utal, hogy a zsidó vallási gyakorlat a jelen korszakban elavult”. Ezért kéri a rabbi a Kurt Koch bíborosnak írt levelében: a pápa „gondoskodjon arról, hogy az ebből a prédikációból levont minden lekicsinylő következtetés egyértelműen elutasításra kerüljön”.

Az említett katekézis természetesen magyarul is olvasható, s aki ismeri a szöveget, rögvest rájön arra, hogy a pápa gondolatmenetéből önkényesen kiragadtak két részletet. Ferenc pápa azt fejtegette, hogy Szent Pál levele szerint nem a Törvény volt a választott néppel kötött szövetség alapja, a Törvényt „megelőzte az ígéret és a szövetség”, a Törvény ugyanis „nem szerepel az Ábrahámnak tett ígéretben”. S most jön a pápa fejtegetésében az a fontos rész, amelyet az izraeli média (s vélhetően a levelet író rabbi) megcsonkítva idéz:

„Mindezek után azonban nem szabad azt gondolni, hogy Szent Pál a mózesi törvény ellen volt. Nem! Megtartotta azt! Leveleiben többször is védelmébe veszi annak isteni eredetét, és kijelenti, hogy a Törvénynek igen konkrét szerepe van az üdvösség történetében. Csakhogy a Törvény nem ad életet, nem kínálja az ígéret beteljesedését, mert nem képes arra, hogy beteljesítse azt. A Törvény egy út, amely a találkozás felé vezet.

Pál egy nagyon fontos szót használ: a Törvény a Krisztus felé vezető ’paidagógosz’, a Krisztusban való hit felé vezető ’pedagógus’, vagyis a tanító, aki kézen fog, és elvezet a találkozáshoz. Azoknak, akik az életet keresik, az ígéretre és annak Krisztusban való beteljesedésére kell tekinteniük!”

Beszéde végén Ferenc pápa újra hangsúlyozta:

„A parancsolatoknak az az értelme, hogy ők ’pedagógiai eszközök’, amelyek a Jézussal való találkozáshoz vezetnek. Ha megfeledkezünk a Jézussal való találkozásról, és újból a parancsolatoknak akarunk nagyobb jelentőséget tulajdonítani, az helytelen! Pontosan ez volt a baja ezeknek a fundamentalista misszionáriusoknak, akik elvegyültek a galaták között, hogy megzavarják őket. Az Úr segítsen bennünket, hogy a parancsolatok útján járjunk, de megőrizzük a Krisztus iránti szeretetet és a Krisztussal való találkozás felé tekintsünk, tudva, hogy a Jézussal való találkozás fontosabb az összes parancsolatnál!”

Érdemes felidézni Ferenc pápa elődje sok évvel ezelőtti gondolatait is. Az emeritus pápa még bíboros korában, öt évvel pápává választása előtt ezt mondta

„Krisztus nem azért jött, hogy a törvényt megszüntesse. /…/ Ezt Pál sem teszi. /…/ Pál azt mondja, hogy a régi törvénynek részletekig menően lényegében pedagógiai jelentése van. Krisztus azért jön, hogy azt beteljesítse. Ez azonban azt is jelenti, hogy a törvényt magasabb szintre emeli. Szenvedésével, életével és üzenetével teljesíti be azt. Ez azt eredményezi, hogy benne az egész törvény elnyerte értelmét. A törvény minden gondolata és célja valójában Krisztus személyében valósul meg.

Ez az alapja annak, amiért nekünk már nem szükséges a törvény betűjét teljesítenünk, ahogyan azt sok előírás részletesen szabályozta. A Krisztussal való közösség azt jelenti, hogy mi ott vagyunk, ahol a törvény beteljesedett; ahol a megfelelő helye található; ahol szó szerinti értelemben ’megszűntetve megőrződött’, tehát megőrződött és egyben megváltozott.”

[Joseph Ratzinger: Isten és a világ. Bp., 2004, 150-151. p.]

Tudomásunk szerint ezekre a mondatokra nem érkezett kritika. Holott a már említett izraeli lap (The Jerusalem Post) szerint épp azt kifogásolta a főrabbinátus, hogy Ferenc pápa szavai arra a több száz, a Tórában megfogalmazott parancsolatra vonatkoznak, amelyeket a zsidóknak mindennapi életükben követniük kell.

Visszatérve Ferenc pápa idézett mondataira: bízvást kijelenthető, semmi „lekicsinylő” következtetés nem vonható le a pápa gondolatmenetéből. A zsidóság vallásának „magja” a Messiás-várás. Ahogy egy nagynevű magyarországi rabbi egykor a „zsidóság rendeltetéséről” írta: „Izrael feladata a Messiás eljövetelének, az Isten királyságának előmozdítása.” [Benoschofsky Imre: Zsidóságunk tanításai. Tel-Aviv, é.n. 90. p.] A kereszténység köztudottan azt vallja, hogy a Messiás eljött, de övéi nem fogadták be; azt is tudjuk, Jézus nem azért jött – ahogy Ő fogalmazott -, hogy eltörölje, hanem hogy beteljesítse a törvényt (Mt 5,17). Erről beszélt Ferenc pápa (és elődje is) Szent Pál nyomán. A parancsolatok „pedagógiai eszközök”, de a cél a Jézussal való találkozás, s ez az elsődleges. Ahogy Ferenc pápa fogalmaz:

„Mindazok, akik hisznek Jézus Krisztusban, arra kaptak meghívást, hogy a Szentlélekben éljenek, aki megszabadít a Törvénytől, ugyanakkor beteljesíti azt a szeretet parancsa által.”

Ez a keresztény tanítás, amelyet az izraeli főrabbinátus értetlenkedve fogad. Ha hitünk szerint Jézus az út, az igazság és az élet, akkor érvényesnek hisszük Szent Pál üzenetét is:

„Mivel pedig tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedeteiből igazul meg, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk Krisztus hite, és nem a törvény cselekedetei által, mert a törvény cselekedeteiből egy ember sem igazul meg.” (Gal 2,16)

A már említett izraeli napilap a Reuters nyomán közli két katolikus teológus véleményét. Egyikük, a chicagói John Pawlikowski atya egyet értett azzal, hogy a pápa szavai sértik a zsidóságot. Ezt a szöveget a II. Vatikáni Zsinat előtt is meg lehetett volna írni – tette hozzá. Philip Cunningham, a Philadelphiai Szent József Egyetem professzora szerint a pápa gondolatmenete csak zsidó olvasónak probléma, mert Ferenc pápa katolikus hallgatóságnak beszélt, de az elhangzottakat úgy is lehet értelmezni, mint a Tórához való ragaszkodás leértékelését. Aruszi rabbi és Pawlikowski atya szerint elképzelhető, hogy a pápa beszédének ezt a részét „tanácsadók írták” és kifogásolt mondatát („a törvény azonban nem ad életet….”) nem ellenőrizték körültekintően. Az izraeli lap csak a két teológus szűkszavú véleményét közli, de a véleményt alátámasztó érvelés sajnálatosan hiányzik.

A jelen ügyhöz kapcsolódóan végezetül érdemes felidézni a huszadik század egyik legnagyobb teológusának, Hans Urs von Balthasarnak ma is elgondolkodtató szavait:

„Arról a szakadásról van szó, amely Isten egyetlen népén belül ment végbe (Istennek ugyanis nem lehet két népe), s amelyet maga Krisztus váltott ki, így hát Krisztus egyházának nem szabadna úgy tennie, mintha ismerné a probléma kulcsát, s akár saját maga is megoldást találhatna rá. A teljes igazságnak csak töredékei vannak előttünk, amelyekből képtelenek vagyunk összeállítani az egész képet. Ijesztő, de már ötszáz évvel Krisztus előtt megpecsételődött a megszegett szövetség sorsa, amikor Isten megtiltotta a prófétának, hogy továbbra is imádkozzon az elvetett és száműzetésre szánt népért. Úgy tűnik, ez a szörnyűséges és a korban végérvényesnek tűnő esemény valamiképpen az utolsó előképe volt annak, amit Krisztus elutasítása jelentett. Noha a két esemény között eltelt hosszú időnek olyan gyönyörű gyümölcsei voltak, mint a késői zsoltárok, a makkabeusok utódai, a farizeusok Isten iránti buzgóságukban be akarták bizonyítani, hogy Isten törvényei betarthatók, de ezzel Pál szerint, sőt Jézus szerint is saját maguk ásták meg azt a vermet, amelybe beleestek; szent házuk ’elhagyott puszta lesz’ (Mt 23,38), és ez a pusztaság a – többségében ateista – ’izraeli állam’ kialakulásával sem változott semmit. Izraelnek nincs más lehetősége, csak a végső ígéretre várhat, amelyet maga Jézus adott, s Péter (ApCsel 2,19sk) és Pál (Róm 11) megerősített. Karl Barth predesztináció-tana mindig is mély benyomást tett rám, mert azt hangsúlyozza, hogy Istennek egyetlen népe van, amely zsidókból és keresztényekből áll, s a két népet a bal és jobb felől megfeszített latorhoz hasonlítja: az egyik a sötétség, a másik a fény felé fordul, de Krisztus mindkét oldalra kitárja karját.”

[Hans Urs von Balthasar: Vizsgáljatok meg mindent. Beszélgetés Angelo Scolával. Bp., 2004. 29-30. p.]

Aruszi rabbi levele megérkezett a Vatikánba. Kurt Koch bíborosnak, a Keresztény Egység Előmozdítása Pápai Tanácsa elnökének irodája augusztus 25-én azt közölte, hogy a levelet „komolyan fontolóra veszi, és mérlegeli a választ”.

A Budapesti Piarista Gimnáziumban érettségiztem, a pesti bölcsészkaron szereztem diplomát. Szeretek erős mondatokban megkapaszkodni. A Balaton nagy festője, Egry József írta: "Néha az az érzésem, mintha értékeink egy részét igényünkkel együtt zálogházba tettük volna." Az elzálogosítás ellenében áll a jézusi parancs: "Legyen a ti beszédetek: igen, igen, nem nem; ami ezeknél több, a gonosztól van." (Mt. 5,37)

Hírdetés Támogasd a Katolikus.ma médiamissziót!
Klikkelj a hozzászóláshoz

Hozzászólás írása

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Aktuális

Az ördögűzők elszigeteltnek érzik magukat – egy tanfolyam ezen kíván változtatni

Közzétéve

Szerző:

Fotó: Shutterstock

Kutatók most az első alkalommal gyűjtenek adatokat az ördögűzés szolgálatáról. Az első interjúkból az derül ki, hogy sok ördögűző elszigeteltnek érzi magát. Egy hosszú ideje megszervezett római tanfolyam ezen próbál változtatni.

Luis Ramirez atya, az ebben az évben május 16-20. között megrendezésre kerülő kurzus egyik szervezője a CNA katolikus hírügynökségnek elmondta: “Mondjuk 30 évvel ezelőttig az ördögűző rendszerint lényegében egyedül, azaz két-három emberrel dolgozott.”

Ma már – mondta a pap – “sokkal inkább tudjuk, hogy az ördögűzőnek csapata kell legyen, segítőkre is szüksége van. Kell, hogy legyen egy csapata, aki támogatni tudja.”

Ramirez az egyik szervezője annak az évente megrendezésre kerülő egyhetes kurzusnak, amelyet ördögűzőknek és az őket segítőknek tartanak az ördögűzés szolgálatáról és a felszabadító imákról a Sacerdos Intézet és a Krisztus Légiója által működtetett katolikus egyetem, a Pápai Athenaeum Regina Apostolorum rendezésében.

Az immár 16. alkalommal megtartott ördögűző tanfolyam ezen a héten zajlik Rómában, mintegy 120 ember részvételével, akiknek többsége Olaszországon kívüli országokból érkezik, többek között az Egyesült Államokból, Kolumbiából, Mexikóból, Brazíliából, Spanyolországból és Nigériából. A résztvevők száma enyhén elmarad a 2019-es évitől, amikor utoljára tartottak személyes részvétellel tanfolyamot a koronavírus-válság kitörése előtt.

Bár az ördögűzés szertartását csak pap végezheti, a szertartáson gyakran asszisztálnak laikusok is imáikkal. Ha úgy hiszik, hogy valaki démoni elnyomással vagy megszállottsággal küzd, pszichológusokat vagy más egészségügyi szakembereket is felkérhetnek, hogy elvégezzék azokat a vizsgálatokat, amelyek kizárhatják a zavarok természetes okait.

A GRIS nevű olasz vallásszociológiai kutatócsoport tagjai tanulmányozták az ördögűzők szolgálatát az Egyházban. Ezen belül „feltérképezték” jelenlétüket – vagy annak hiányát – az egyházmegyékben.

Május 16-án a kutatók ismertették néhány korai kutatási eredményüket, hangsúlyozva, hogy “az ördögűzés érzékeny téma, amely nehézségeket okoz” a kutatás számára.

A kutatók szerint az ördögűző papokkal készített interjúk első eredményei “az elszigeteltség állapotára” utalnak.

“Panaszkodtak arra, hogy a támogatás vagy a kommunikáció bizonyos fokú hiányát érzékelik az egyházmegyék és/vagy más papok részéről. Az ördögűző elszigeteltsége kihat a szenvedők támogatására, befolyásolja annak módját” – hangzott el az előadásban.

Hiányolták, hogy nem áll rendelkezésre stabil egyházmegyei személyzet támogatásukra, és a COVID-19 világjárvány további problémákat jelentett.

“A legnagyobb nehézségeket nem maga a szolgálat jelentette, hanem ellátásának anyagi feltételei” – mondták a kutatók. E nehézségek közé tartozott az, hogy nincs elegendő idejük minden hozzájuk forduló ember meghallgatására, főleg olyankor, ha egy ördögűzőnek más papi feladatai is vannak egy plébánián.

A megkérdezett papok azt is hiányolták, hogy nem létezik az útmutatást és tanácsadást nyújtó ördögűzők belső hálózata – ezen is próbál segíteni a római ördögűző tanfolyam.

Az ördögűzői szolgálathoz kapcsolódó témákról (teológia, szentelmények) szóló  szakmai képzés mellett a tanfolyam programjába mostantól kétórás ebédszünet is bekerült.

“Az együtt étkezés során lehetőség nyílik a tapasztalatok megosztására és arra, hogy megismerkedjenek egy másik pappal, akinek talán több tapasztalata van, kapcsolatokat építsenek” – mondta Ramirez atya.

Megjegyezte, hogy a 16 évvel ezelőtt tartott első esemény óta a tanfolyamok évről évre terebélyesedtek.

“Itt tehát rájöttünk, hogy valóban nagy az érdeklődés” – mondta.

Fordította: Solymosi Judit
Forrás: CNA

Olvasás folytatása

Aktuális

Nancy Pelosi ráerősít az abortusz támogatására

Közzétéve

Szerző:

Fotó: Getty Images

Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy Salvatore Cordileone San Franciscó-i érsek eltiltotta az amerikai képviselőház elnökét a szentáldozástól. Pelosi asszony most először reagált nyilvánosan, és továbbra is dacosan támogatja az abortuszt.

Május 24-én az MSNBC Morning Joe című műsorában adott interjúban az elnök asszony nem adta jelét annak, hogy netán változtatni szándékozna az abortusszal kapcsolatos álláspontján vagy azon, hogy katolikusként hogyan beszél róla. Sőt, furcsa párhuzamot vont a halálbüntetéssel. Azt fejtegette, hogy vannak emberek, akik elfogadják a halálbüntetést, és bezzeg az Egyház ezekkel vagy nézeteikkel szemben nem lép fel. Összevetéséből valahogyan kimaradt, hogy vajon az ilyen emberek is harsányan hangoztatják vagy erőltetik-e a halálbüntetés elfogadtatását, katolikusnak vallják-e magukat, és szentáldozáshoz kívánnak-e járulni. “Elgondolkodom és csodálkozom a halálbüntetésen, amelyet ellenzek. Ahogyan az Egyház is. De nem lépnek fel azokkal szemben, akik esetleg nem osztják a nézeteiket” – mondta a házelnök. A műsorban Pelosi csupán egyszer említette meg közvetlenül Cordileone érseket, akit azért bírált, mert “hevesen ellenzi az LMBTQ-jogokat”.

Pelosi asszony azt sem közölte, hogy szándékában áll-e továbbra is áldozni. Cordileone érsek utasítása csak a San Franciscó-i érsekség területén érvényes, noha intézkedésére válaszul Robert Vasa, a kaliforniai Santa Rosa Egyházmegye püspöke – ahol Pelosi nyaralója található – közölte, hogy ő is el fogja tiltani Pelosit a szentáldozástól. A washingtoni érsekség élén álló Wilton Gregory bíboros nem nyilatkozott nyilvánosan Cordileone intézkedéséről, és nem utasította főegyházmegyéje papjait, hogy bárkitől is tagadják meg az áldozást.

Joe Scarborough, az MSNBC műsorvezetője a Biblia sajátos értelmezésével erősítette Pelosi álláspontját. Megdicsérte a házelnököt, amiért Máté evangéliumát azzal éli meg, hogy a “valóban hátrányos helyzetűeket” szolgálja.

Az evangéliumokban Jézus nem említi az abortuszt – mondta Scarborough. Viszont Máté evangéliumának 25. fejezetében Jézus azt mondja tanítványainak, hogy “akkor fogadnak be minket a mennyek országába, ha vizet adunk a szomjazóknak, megetetjük az éhezőket, felöltöztetjük a szegényeket és reményt adunk a reményteleneknek”. Pelosi rácsatlakozott, mondván, hogy az életpártiak széles körben elutasítják ezt az evangéliumi üzenetet. Az abortusz ügye szerinte csak fedezékül szolgál sok olyan más dologhoz, amit a szélsőjobboldal el akar érni.

Cordileone érsek lépése más formában is vihart kavart. A San Francisco Examiner c. újság szerkesztősége azt követelte a pápától, hogy hívja vissza hivatalából az érseket, mivel nyíltan szembeszegül Ferenc pápával, aki 2021. június 6-i homíliájában arról prédikált, hogy “az Eucharisztia nem a szentek jutalma, hanem a bűnösök kenyere.”

A pápa akkor így fogalmazott: „Az egyháznak egy nagy, befogadó térnek kell lennie, nem egy kis exkluzív klubnak, hanem egy közösségnek, amely szélesre tárja karjait, mindenkit befogad, és hajlandó Krisztushoz vezetni a sebesülteket, az eltévelyedetteket és azokat, akik rosszat tettek. … Nem törheted meg a vasárnapi kenyeret, ha a szíved zárva van mások előtt, nem eheted ezt a kenyeret, ha nem adod oda az éhezőknek, nem oszthatod meg ezt a kenyeret, ha nem osztozol a rászorulók szenvedésében”.

A San Franciscó-i újság szerkesztőségének meg nem nevezett tagjai “Cordileone ismétlődő, viszálykeltésre irányuló erőfeszítései fényében” felhívták Ferenc pápát, hogy távolítsa el őt, vessen véget politikai mesterkedéseinek, és olyan vezetővel váltsa fel, aki képes egyesíteni, nem pedig megosztani”. A számtalan díjjal elismert híres színésznő, Whoopi Goldberg pedig nemes egyszerűséggel azt üzente Cordileone érseknek, hogy Pelosi lelki üdvösségének a szolgálata „nem a te dolgod, haver. Ez nem a te dolgod, hogy meghozd ezt a döntést”.

Közben az Egyesült Államokban legalább 14 katolikus püspök támogatását fejezte ki Cordileone lelkipásztori akciója mellett. Donald Hying, a wisconsini Madison egyházmegye püspöke megfontolt döntésnek nevezte Pelosi eltiltását, és imákat sürgetett megtéréséért. “Ezt a döntést nem meggondolatlanul hoztuk, hanem a Katolikus Egyház következetesen vallott tanításai alapján, a kongresszusi képviselő asszonnyal folytatott csaknem 10 éves türelmes párbeszéd és a megbékélésre tett többszöri kísérlet után” – fogalmazott Hying püspök. Michael Barber, az Oaklandi Egyházmegye püspöke pedig az emberi életet védő “hősies és együttérző magatartásnak” nevezte, és idézte Ferenc pápát, aki egyszer azt mondta: “Minden gyermek, aki ahelyett, hogy megszületne, igazságtalanul abortuszra van ítélve, Jézus Krisztus arcát viseli”.

Olvasás folytatása

Aktuális

Cordileone San Franciscó-i érsek eltiltotta Nancy Pelosit a szentáldozástól, amíg fel nem hagy az abortusz támogatásával

Közzétéve

Szerző:

Salvatore Cordileone érsek pénteken bejelentette, hogy a San Franciscó-i érsekség területén nem engedi szentáldozáshoz járulni Nancy Pelosi képviselőházi elnököt, aki nem is kérheti ezt a szentséget, amíg nyilvánosan el nem utasítja az abortusz támogatását – adja hírül a CNA katolikus hírügynökség.

Cordileone május 20-án kijelentette, hogy lépése “tisztán lelkipásztori, nem pedig politikai”. Mindez azután történt, hogy a magát “buzgó katolikusnak” és „rendszeres szentáldozónak” nevező demokrata Pelosi többször is elutasította megkereséseit, hogy beszéljenek abortusz-pártolásáról.

Cordileone elmondta, hogy döntéséről az értesítést május 19-én küldte el a főegyházmegyéhez tartozó Pelosinak. A hírt már péntek délután a média is megkapta. Cordileone utasítása csak a San Franciscó-i főegyházmegyén belül érvényes. Amikor Pelosi Washingtonban és más egyházmegyékben tartózkodik az Egyesült Államokban vagy külföldön, akkor ebben a kérdésben más püspököknek van joghatóságuk.

A világi katolikus hívőknek címzett május 20-i levelében Cordileone kifejtette, hogy az utasítást az Egyházi Törvénykönyv 915. kánonja alapján adta ki, amely kimondja, hogy “a szentáldozáshoz … ne engedjék oda azokat a személyeket, akik nyilvánvaló, súlyos bűnben makacsul kitartanak.”

“Sokszor megpróbáltam beszélni vele, hogy segítsek neki megérteni azt a súlyos gonoszságot, amit elkövet, azt a botrányt, amit okoz, és a saját lelkét is kockára tevő veszélyt. Most úgy döntöttem, elérkezett az a pont, amikor nyilvános nyilatkozatot kell tennem, hogy nem vehet részt a szentáldozásban, hacsak, és amíg meg nem tagadja nyilvánosan a terhességmegszakítás “jogának” támogatását, és nem gyónja meg, illetve a bűnbánat szentségében nem kap feloldozást, amiért közreműködik ebben a gonoszságban” – írta Cordileone a levélben.

Cordileone egy külön levelet intézett az érsekség papjaihoz, amelyet szintén pénteken hoztak nyilvánosságra. Ebben előzetesen válaszolt azokra a várható kritikákra, amelyek szerint “fegyverként használja az Eucharisztiát”. Leszögezte, hogy döntésével egyszerűen csak alkalmazta az Egyház tanítását, és elmondta, hogy már többször akart a kérdésről személyesen beszélni a képviselőház elnökével, akinek áprilisban megint küldött egy levelet.

“Arra kértem, hogy változtassa meg álláspontját, vagy pedig tartózkodjon attól, hogy nyilvánosan katolikus hitére hivatkozzon és szentáldozásban részesüljön” – írta az érsek. – “Azt is közöltem vele, hogy ha ezt megtagadja, kénytelen leszek nyilvánosan bejelenteni, hogy nem vehet részt a szentáldozásban”.

Elmondása szerint nem kapott választ, de egy hónappal később ismét kapcsolatba akart vele lépni, amikor kiszivárgott az a véleménytervezet, amely szerint a Legfelsőbb Bíróság megsemmisítheti a Roe kontra Wade döntést, és Pelosi ennek kapcsán ismét hívő katolikusnak nevezte magát, kifejtvén, hogy miért támogatja az abortuszt.

“Mindezek után – írta Cordileone a papoknak – határozottan úgy látom, hogy már túl régóta tart a lelkipásztori tanácsadással szembeni ellenállás. Jelenleg nem tudok többet tenni azért, hogy a házelnök megértse, milyen súlyos gonoszságot követ el az abortusz melletti kiállásával, és milyen botrányt okoz.”

Cordileone és Pelosi között már többször került sor összeütközésre az abortusz miatt, amióta XVI. Benedek 2012-ben Cordileonét nevezte ki a San Franciscó-i érsekség élére. Az érsek 2021 szeptemberében imakampányt is indított, hogy az abortuszt támogató politikusokat, elsőként a képviselőház vezetőjét, Nancy Pelosi házelnököt “szívbéli megtérésre” ösztönözze. A „Rózsa és rózsafüzér Nancyért” kampány keretében az imádságok és a böjt jelképeként rózsák ezreit küldték a katolikusok a 82 éves, ötgyermekes elnök asszonynak.

2021 októberében Pelosi találkozott Ferenc pápával a Vatikánban. Az audienciát kommentálva Cordileone kijelentette, hogy a találkozás nem jelentette a házelnök abortuszról vallott nézeteinek pápai jóváhagyását.

Olvasás folytatása

Kövess minket Facebookon is!

Hírdetés Támogasd adód 1%-val a Katolikus.mát!

Népszerű